Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Police, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00455727/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń mienia, odpowiedzialności cywilnej , za szkody w środowisku oraz komunikacyjne pojazdów Spółki–OC i AC

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810048586

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Tanowska 8

1.4.2.) Miejscowość: Police

1.4.3.) Kod pocztowy: 72-010

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.7.) Numer telefonu: 91 312 11 20

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: tn@trans-net.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.trans-net.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455727

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00454810/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.2. Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.3. Informacje na temat sposobu udostępniania zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Przed zmianą:

Po zmianie:
1. Zamawiający na podstawie art. 18 ust. 4 w związku z art. 96 ust. 1 oraz art. 280 ust. 3 ustawy Pzp. udostępni opis przedmiotu zamówienia tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą się ze stosownym wnioskiem o udostępnienie informacji poufnych dotyczących mienia i działalności Spółki TRANS-NET w załącznikach nr 3-3.3 do SWZ – Wzór wniosku o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 5 do SWZ.
2. Informacje poufne, o którym mowa w ust.2. udostępniane będą wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową w świetle przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2020, poz. 895 z późn. zm.) - zwana dalej „ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.
3. Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c54be648-6b1e-11ed-abdb-a69c1593877c za pośrednictwem formularza w zakładce „Formularz do komunikacji”

Zobacz inne

Prawo