Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bochnia, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00455775/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA MIASTA BOCHNIA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Bochnia oraz zapewnienie im opieki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA BOCHNIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661033

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kazimierza Wielkiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Bochnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 014 61-49-100

1.5.8.) Numer faksu: 014 61-18-399

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.bochnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bochnia.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Bochnia oraz zapewnienie im opieki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44c37f69-6b28-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455775

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027621/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Leczenie i opieka nad bezpańskimi zwierzętami, odbiór padliny.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/umbochnia,m,404079,2022.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji
elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz.123
i 730).
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: zp@um.bochnia.pl (z wyłączeniem składania ofert).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja
związana z postępowaniem.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz
Regulaminie ePUAP.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania
9. Załączniki do formularza komunikacji muszą być zgodne z obowiązującym KRI (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych).
10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego korespondencja będzie prowadzona z Pełnomocnikiem (Liderem).
KOMUNIKOWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (nie dotyczy składania ofert)
1. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopi dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email zp@um.bochnia.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Bochnia reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Bochnia, z
siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Bochnia tel. (014) 61-49-110, e-mail: iod@um.bochnia.pl*;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zawarto w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.34.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Bochnia oraz zapewnienie im opieki.
1) Zadanie 1
a) Miesięczne utrzymanie zwierząt (psów, kotów) w schronisku (w tym min. wyżywienie, leczenie, opieka weterynaryjna)
2) Zadanie 2
a) Całodobowa gotowość do wykonania przedmiotu zamówienia
b) Odławianie, transport i dostarczanie zwierząt (psów, kotów lub zwierząt gospodarskich) do schroniska lub gospodarstwa rolnego
c) Wyłapywanie wolno żyjących kotów, transport do miejsca wykonania zabiegu sterylizacji albo kastracji oraz ponowne odwiezienie w miejsce ich wyłapania
d) Sterylizacja/kastracja (psów, kotów) dostarczonych do schroniska
e) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
f) Usypianie ślepych miotów
g) Eutanazję zwierząt nierokujących nadziei na wyleczenie i utylizacja ich zwłok
h) Sterylizacja albo kastracja wolno żyjących kotów
i) Objęcie wolno żyjących kotów całodobową opieką weterynaryjną
j) Oznaczenie numerem identyfikacyjnym bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt poprzez czipowanie
3. Opis przedmiotu zamówienia zawiera: szczegółowy zakres usługi, projektowane postanowienia umowne, szacunkowa ilość wykonywanych usług.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85210000-3 - Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych

98380000-0 - Usługi psiarni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznanie zostanie oferta, która w sumie
uzyska największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie wyłapania bezdomnych zwierząt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Edukacja w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, a umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w następującym zakresie:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Określenie warunków:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał:
1) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydana przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta właściwego dla miejsca prowadzenia działalności lub umowę ze schroniskiem na zapewnienie realizacji przedmiotu umowy wraz
z zezwoleniem na prowadzenie przez niego działalności
2) wpis schroniska do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na obszarze jego właściwości,
3) zezwolenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla miejsca prowadzenia działalności, zatwierdzająca transport zwierząt i nadającą numer identyfikacyjny dla podmiotu zajmującego się prowadzeniem działalności nadzorowanej w przedmiotowym zakresie
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Określenie warunków:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4. Zdolności techniczne lub zawodowe.
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum: jedną usługę polegającą na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu im opieki, nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców;
2) posiada dostęp do sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotowego zamówienia w tym minimum: jeden samochód przystosowany do transportu zwierząt i dopuszczony do transportu drogowego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
3) co najmniej jedna osoba skierowana przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiada tytuł lekarza weterynarii wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą;
Wykonawca potwierdza w ofercie spełnianie wyżej określonych warunków poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w części VI.1. pkt 1 SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w rozdziale V SWZ i zażąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale V.2.punkt 1 SWZ.
DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH:
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale VI.2 pkt 1, SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. (VI.2. pkt 1 SWZ)
2. Dokumenty o których mowa w pkt 1 a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; (nie dotyczy niniejszego postępowania)
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
1) Decyzja wydana przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta właściwego dla miejsca prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt lub umowę ze schroniskiem na zapewnienie realizacji przedmiotu umowy wraz z zezwoleniem na prowadzenie przez niego działalności,
2) Decyzja o wpisie schroniska do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na obszarze jego właściwości
3) Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla miejsca prowadzenia działalności, zatwierdzająca transport zwierząt i nadające numer identyfikacyjny dla podmiotu zajmującego się prowadzeniem działalności nadzorowanej w przedmiotowym zakresie,
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: (nie dotyczy niniejszego postępowania)
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy;
4) wykaz narzędzi, wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum) mają obowiązek ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dołączyć do oferty stosowne
pełnomocnictwo.
3. Pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do reprezentowania
w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotów występujących wspólnie.
4. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa rozdziale VI.1 pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie to będzie wymagane wyłącznie w sytuacji, w której konsorcjanci powołują się na potencjał wyłącznie jednego lub kilku z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jako najkorzystniejszej, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonania umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy zaakceptowanego przez obie strony,
pod rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy może nastąpić zgodnie z warunkami określonymi w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, a ponadto w poniżej wymienionym zakresie:
1) wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od
towarów i usług; zmiana wynagrodzenia obejmować będzie wyłącznie tę jego część, która nie została objęta fakturami
wystawionymi przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających stawki podatku;
2) poszczególnych postanowień umowy, gdy konieczne są ich zmiany celem dostosowania do odpowiednich przepisów
prawa, których treść oddziałuje bezpośrednio lub pośrednio na postanowienia niniejszej umowy.
3) Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się pod rygorem nieważności w formie pisemnych aneksów
sporządzanych za zgodą obu Stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) wypełniony i podpisany formularz oferty - na załączniku Nr 1;
2) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (w przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców) – na załączniku Nr 2;
3) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na załączniku Nr 3;
4) zobowiązanie innych podmiotów, o którym mowa w rozdziale VI.6. pkt 3 SWZ – (jeżeli dotyczy) - na załączniku Nr 4;
5) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie,
w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (jeżeli dotyczy) - na załączniku Nr 5;
6) oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy
w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust.2 i 3 ustawy; (jeżeli dotyczy) - na załączniku Nr 6
7) załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy);
8) pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie (konsorcja,
spółki cywilne) zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.58 ust. 2 ustawy lub w imieniu wykonawcy (jeżeli ofertę i załączone
do niej dokumenty podpisują osoby nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwa udzielone przez osobę/osoby ujawnioną w rejestrze lub ewidencji), pełnomocnictwo musi zawierać
stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy lub podmiotów występujących wspólnie;

Zobacz inne

Prawo