Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rudawa, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00455992/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARMII KRAJOWEJ W RUDAWIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi cateringowej w zakresie dożywiania dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rudawie na rok 2023 z przerwami przewidzianymi w organizacji roku szkolnego.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARMII KRAJOWEJ W RUDAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001234556

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stanisława Polaczka 25

1.5.2.) Miejscowość: Rudawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-064

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zssekretariat@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sprudawa.zabierzow.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi cateringowej w zakresie dożywiania dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rudawie na rok 2023 z przerwami przewidzianymi w organizacji roku szkolnego.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3837ed1-6b21-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455992

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a3837ed1-6b21-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzania oraz
przekazywania ofert, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji
elektronicznej służących do odbioru dokumentów elektronicznych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz.
2452).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy
użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl .
3. Zamawiający korzysta w niniejszym postępowaniu również ze strony internetowej Zamawiającego:
https://bip.malopolska.pl/zspwzabierzowie (pod tym adresem zostaną również opublikowane: ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty
zamówienia, w tym SWZ, wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem, w
tym informacje dla Wykonawców).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (zamierzający złożyć ofertę) musi
posiadać konto z rolą „Wykonawca”, posiadający uprawnienia do składania Ofert, na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe
informacje na temat zakładania kont użytkownika oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin
Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce
„Centrum Pomocy”.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać z infolinii Platformy e-Zamówienia dostępnej pod numerem telefonu 32/77-88-999 lub drogą elektroniczną poprzez
formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zrealizował obowiązek informacyjny w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający zrealizował obowiązek informacyjny w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-SPRu-1-1/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi cateringowej w zakresie dożywiania dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rudawie na rok 2023 z przerwami przewidzianymi w organizacji roku szkolnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55521100-9 - Usługi rozwożenia posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert złożonych w postępowaniu, które nie
zostały odrzucone, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym Rozdziale. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów po zsumowaniu punktów uzyskanych w kryteriach K1-K2.
2. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał do wykonywania usług w ramach
niniejszego zamówienia taką liczbę osób na stanowisku dietetyka, jaką wskazał w ofercie. Zasady weryfikacji zatrudnienia osób
zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 5 do SWZ.
4. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach kryteriów, przyjmując zasadę, że 1 punkt = 1%.
5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiać taki sam
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w
kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 6, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby na stanowisku dietetyka

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
1) W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który wykaże, że:
a) zakład, w którym będą przygotowywane posiłki, wpisany jest do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli przez
organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
b) zakład, w którym będą przygotowywane posiłki, posiada ważną decyzję właściwego Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład jako spełniający wymagania do prowadzenia działalności gastronomicznej.
Podstawa prawna art. 4, art. 61 i art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 z późn. zm.), art. 31 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia
zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.
Urz. UE, L 165 z 30.04.2004 r.) art. 4 rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r.).
2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa następujące, minimalne warunki w zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również należycie wykonuje, co najmniej dwie usługi polegające na przygotowywaniu i
dostarczaniu posiłków o wartości minimum 80 tysięcy złotych brutto każda, z czego co najmniej jedna usługa była lub jest
wykonywana na rzecz szkoły podstawowej, przedszkola lub zespołu szkolno-przedszkolnego.
Przez dwie usługi rozumie się usługi świadczone w ramach dwóch odrębnych umów.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, które Wykonawca nadal wykonuje, wymagane jest, aby już
zrealizowany zakres usługi (zamówienia) spełniał wymogi opisanego wyżej warunku.
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że do realizacji zamówienia : dysponuje co najmniej jednym środkiem
transportu przeznaczonym do przewozu posiłków, który został dopuszczony do użytkowania przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że do realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej
następującymi osobami:
- 1 osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe dietetyka tj. dietetykiem ze strony Wykonawcy jest osoba, która ukończyła
policealną szkołę średnią i uzyskała dyplom dietetyka lub osoba, która ukończyła szkołę wyższą, na kierunku lub
specjalności dietetyka, realizującą w programie nauczania, co najmniej treści kształcenia oraz liczbę godzin objęte
podstawą programową kształcenia w zawodzie dietetyk i uzyskała tytuł licencjata lub magistra.
2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy będzie dokonana
w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty (z zastrzeżeniem art. 128 ustawy Pzp).
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiającego w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp:
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do
tej samej grupy kapitałowej;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub
opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed
upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenie albo inny dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca
dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
2. Podmioty zagraniczne:
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4, składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury;
2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt.1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy;
3) dokumenty i oświadczenia o których mowa w niniejszym ustępie powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Składane wraz z ofertą:
1. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby. Przykładowy wzór zobowiązania został zawarty w Załączniku nr 6 do SWZ.
(UWAGA: dotyczy sytuacji, w której Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego
zasoby w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu)
2. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego będzie
wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, w przypadku wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ.
(UWAGA: dotyczy sytuacji ,gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia)
Składane na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp:
1. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
wykazał, że do realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej następującymi osobami:- 1 osobą
posiadającą kwalifikacje zawodowe dietetyka
2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. W wykazie należy
wskazać wyłącznie te usługi, które potwierdzają spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
4. zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających kontroli właściwego Państwowego
Inspektora Sanitarnego,
5. decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego zatwierdzająca zakład (firmę) do
prowadzenia działalności na rynku spożywczym.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia przedmiotowych środków
dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy (Oferta) składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Formularz oferty sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Formularz
oferty złożony przez Wykonawcę, będzie stanowił treść oferty, w związku z czym nie podlega on uzupełnieniu;
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –
sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ; jeżeli dotyczy: także oświadczenia innych Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz oświadczenie podmiotów udostępniających zasoby – jeżeli
Wykonawca powołuje się na te zasoby.
3) (jeżeli dotyczy) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia
zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ;
4) (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Przykładowy wzór zobowiązania został zawarty w
Załączniku nr 6 do SWZ;
5) dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do działania w imieniu Wykonawcy – odpis lub
informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym,
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał
dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów formularzu oferty.
6) (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika –dotyczy to również przypadków
składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, czyli np. uczestników konsorcjum, wspólników spółki cywilnej.
Pełnomocnictwo musi zawierać w swojej treści zakres umocowania oraz jednoznacznie określać czynności do których
pełnomocnik jest upoważniony.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć
do oferty.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie muszą posiadać określonej formy prawnej w celu
złożenia oferty.
4. Zamawiający nie określa dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagań związanych z
realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców.
5. Zapisy w SWZ oraz załącznikach dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu:
1) warunek określony w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 4 lit. a będzie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże posiadanie łącznego doświadczenia określonego w tym
warunku (tj. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania doświadczenia Wykonawców) i wykona usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane;
2) warunek określony w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 4 lit. b będzie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że samodzielnie dysponuje wymaganym potencjałem technicznym, bądź
wielu Wykonawców łącznie i wykonają usługi, do realizacji których ten potencjał jest wymagany.
3) warunek określony w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 4 lit. c będzie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że samodzielnie dysponuje wymaganym potencjałem osobowym, bądź
wielu Wykonawców łącznie i wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
7. Brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie.
8. W przypadku wspólnego wykazywania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
9. Jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców kluczowych zadań
dotyczących realizacji usługi.
11. Po złożeniu oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wszelka korespondencja
będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem wyznaczonym do reprezentowania Wykonawców.
12. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie wraz z ofertą oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wprowadzenie wszelkich zmian treści Umowy, jak również jej wypowiedzenie i odstąpienie, wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści
zawartej Umowy w następujących okolicznościach:
1) zmiany podwykonawców, w szczególności zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana Umowy odbywa się na zasadach
określonych w § 10 ust. 4 i 5;
2) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
- pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, że zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy;
4) zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w § 5;
5) zajdzie konieczność świadczenia usługi w okresie wakacyjnym lub w czasie przerw od zajęć,
6) w razie rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone;
7) w razie zwiększenia zapotrzebowania na posiłki w okresie, w jakim usługa miała nie być świadczona lub miała nastąpić
przerwa w jej realizacji, względnie w przypadku przedłużenia terminu jej realizacji w okresie wakacyjnym pod warunkiem
zachowania cen jednostkowych, ustalonych w ramach rzeczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:
a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania
przepisów ustawy,
b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o
którym mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy Pzp;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności związane z
realizacją zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r.– Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie stosunku pracy w całym okresie realizacji zamówienia. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia tych osób na pełny
etat. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca lub podwykonawca będący osobą fizyczną, która prowadzi jednoosobową
działalność gospodarczą osobiście wykonywał czynności związane z realizacją zamówienia.

Zobacz inne

Prawo