Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Tarnowskie Góry, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00456444/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA TARNOWSKIE GÓRY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
BZP.271.53.2022 Interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt – psów i kotów z terenu Gminy Tarnowskie Góry wraz z zapewnieniem im opieki
w schronisku dla zwierząt na rok 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TARNOWSKIE GÓRY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258820

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 4

1.5.2.) Miejscowość: Tarnowskie Góry

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.tgory.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.tarnowskiegory.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BZP.271.53.2022 Interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt – psów i kotów z terenu Gminy Tarnowskie Góry wraz z zapewnieniem im opieki
w schronisku dla zwierząt na rok 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-245d1771-6bd5-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456444

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019455/33/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Ochrona bezdomnych zwierząt

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tarnowskiegory.logintrade.net/zapytania_email,108992,969d52a164f035b11df2601cd0ad25f5.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdz. XVI SWZ oraz w ust. 2 i w ust. 4 rozdz. XII SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj:
1) poprzez Platformę przetargową pod adresem:
https://tarnowskiegory.logintrade.net/zapytania_email,108992,969d52a164f035b11df2601cd0ad25f5.html
(zwanej dalej zamiennie Platformą przetargową)
lub w przypadku awarii Platformy
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: bzp@um.tgory.pl oraz adresy e-mail Wykonawców podane w formularzach ofertowych.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności - wyłącznie poprzez Platformę przetargową - zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie poprzez Platformę przetargową.
UWAGA: W przypadku wystąpienia awarii Platformy przetargowej, Zamawiający zamieści informację dotyczącą niniejszego postępowania na stronie internetowej BIP w zakładce „PLATFORMA PRZETARGOWA”, dostępnej pod adresem: https://www.bip.tarnowskiegory.pl/m,6334,platforma-przetargowa.html

2. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem:
https://tarnowskiegory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem:
https://tarnowskiegory.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html

3. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

4. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem:
https://tarnowskiegory.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

5. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade S.A., ul. Legnicka 57d, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. +48 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 08:00 – 16:00.

6. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.

7. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6 powyżej, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Adres: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry;
- Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim pracuje w budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ulicy Runek 4, pokój nr 13;
- Kontakt mailowy: iod@um.tgory.pl, kontakt telefoniczny: (32) 39 33 756.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt – psów i kotów z terenu Gminy Tarnowskie Góry wraz z zapewnieniem im opieki w schronisku dla zwierząt na rok 2023”, nr postępowania BZP.271.53.2022;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (2);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): (1) wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

(2) wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.53.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 223520,33 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca swym zakresem m.in.:
1. Wyjazdy interwencyjne w celu odłowienia lub odebrania zwierząt (dojazd na miejsce wskazane przez Zamawiającego lub upoważnione służby).
2. Odławianie lub odbieranie zwierząt, w tym:
- interwencyjne wyłapywanie lub odbieranie zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry z miejsc wskazanych przez Zamawiającego lub upoważnione służby,
- transport odłowionych lub odebranych zwierząt przystosowanym do tego celu środkiem transportu do schroniska dla zwierząt.
3. Przyjęcie do schroniska psów lub kotów odłowionych lub odebranych z terenu Gminy Tarnowskie Góry i zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt poprzez:
- wyżywienie karmą odpowiednio zbilansowaną w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniom zwierząt,
- opiekę weterynaryjną, w tym: badania, leczenie, szczepienie, usypianie ślepych miotów,
- poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt wyłapywanych lub odebranych z terenu Gminy Tarnowskie Góry,
- wydawanie zwierząt ich prawowitym właścicielom,
- prowadzenie elektronicznego znakowania przyjętych do schroniska zwierząt z wykorzystaniem mikroczipów (transpoonderów umieszczanych pod skórą) oraz wprowadzanie do bazy danych współpracującej z Europetnet informacji o zwierzęciu oraz o opiekunie zwierzęcia po jego odebraniu lub adopcji,
- prowadzenie pełnej ewidencji zwierząt przyjętych do schroniska z terenu Gminy Tarnowskie Góry,
- utrzymywanie zwierząt w schronisku do czasu ich odebrania przez właściciela, adopcji lub naturalnej śmierci,
- przeprowadzanie obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt, dla których nie ma przeciwwskazań medycznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98300000-6 - Różne usługi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia/zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług, co w zamówieniu podstawowym (o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp).

2. Zakres przewidywanych usług do udzielenia: zamówienie polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług, co zamówienie podstawowe i będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. objętego niniejszym postępowaniem.

3. Zamawiający przewiduje, iż wartość zamówienia podobnego może wynieść maksymalnie 80.000,00 zł netto.

4. Warunki, na jakich zamówienie (powtórzenie podobnych usług) zostanie udzielone:
- w przypadku wykorzystania kwoty umownej przeznaczonej na realizację zamówienia,
- w przypadku przedłużania się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w procedurze otwartej,
- udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki,
- kwota wynagrodzenia za wykonanie zamówienia powtórzonego będzie podlegała negocjacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Cena,
b) Czas dotarcia na miejsce interwencji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dotarcia na miejsce interwencji

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, a w szczególności:
a) decyzję o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego dla schroniska dla zwierząt, wydaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego miejscowo dla lokalizacji schroniska dla zwierząt, do którego będą transportowane odłowione lub odebrane zwierzęta – zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 1421),
b) decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego dla prowadzenia działalności zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26.04.2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1012),
c) decyzję zezwalającą na prowadzenie schroniska dla zwierząt, wydaną przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta właściwego miejscowo dla lokalizacji schroniska dla zwierząt, do którego będą transportowane odłowione lub odebrane zwierzęta- zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297)
d) decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, wydaną przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry – zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297).

UWAGA! W przypadku wykonywania usługi przez podmioty wspólnie składające ofertę warunek dotyczący uprawnień, o którym mowa powyżej – uznawać się będzie za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia i zrealizuje usługi do których te uprawnienia są wymagane.

2. Zdolność techniczna lub zawodowa:

1). Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje należycie:
• co najmniej jedną usługę polegającą na interwencyjnym wyłapywaniu zwierząt – psów i/lub kotów wraz z zapewnieniem im opieki w schronisku dla zwierząt, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł (brutto).
Uwaga! Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy).

2). Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą/osobami zdolną/zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

• co najmniej jedną osobą wykonującą czynności kierowania pojazdem do wyłapywania zwierząt,
• co najmniej jedną osobą wykonującą czynności sprawowania opieki nad zwierzętami w schronisku

3). Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem technicznym (narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi) dostępnym wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, tj. przynajmniej w ilościach określonych poniżej:

• co najmniej 1 samochodem posiadającym zezwolenie lub dopuszczonym protokołem do transportu zwierząt, wydanym (sporządzonym) przez Państwowego Lekarza Weterynarii.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie – Załącznik nr 5 do SWZ;
2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (Załącznik nr 6 do SWZ), o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
f) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty i oświadczenia określone w pkt 4.1. rozdz. XiX SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie jakim go dotyczą.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • kopia decyzji (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego dla schroniska dla zwierząt, wydanej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego miejscowo dla lokalizacji schroniska dla zwierząt, do którego będą transportowane odłowione lub odebrane zwierzęta – zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 1421),
• kopia decyzji (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego dla prowadzenia działalności zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26.04.2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1012),
• kopia decyzji (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) zezwalającej na prowadzenie schroniska dla zwierząt, wydanej przez wójta/burmistrza/ prezydenta miasta właściwego miejscowo dla lokalizacji schroniska dla zwierząt, do którego będą transportowane odłowione lub odebrane zwierzęta- zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439),
• kopia decyzji (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, wydana przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry – zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439).
UWAGA: W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

• wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie ze wzorem załącznika nr 4 do SWZ.
Uwaga! Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
• wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ);
• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca złożył przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104 - 107 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XIX SWZ – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
3. Pełnomocnictwo/ctwa ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy”) – o ile dotyczy - odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź jeśli wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 3.3. rozdz. XVI SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź jeśli wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga!
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 3.1. rozdziału XVI SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 9 do SWZ.
1.1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
2. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w Rozdziale XXX SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://tarnowskiegory.logintrade.net/zapytania_email,108992,969d52a164f035b11df2601cd0ad25f5.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia do 31.12.2023 r. lub do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na realizację umowy.
W przypadku zawarcia umowy przed dniem 01.01.2023 r. okres realizacji zamówienia rozpocznie się od dnia 01.01.2023 r. i trwał będzie przez 12 miesięcy, do dnia 31.12.2023 r.

Zobacz inne

Prawo