Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Babiak, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00456472/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA BABIAK

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak etap VII i VIII

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BABIAK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019020

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 5

1.5.2.) Miejscowość: Babiak

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-620

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@babiak.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.babiak.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak etap VII i VIII

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e946044-6be0-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456472

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011053/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak etap VII i VIII

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/babiak

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/babiak

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/babiak
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków
dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych
lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści
przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień
publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) etap VII - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babiak, na ulicy Dworcowej.
Celem zamierzenia budowlanego jest zebranie i bezpieczne odprowadzenie ścieków z nieskanalizowanej części ulicy Dworcowej w Babiaku do istniejącej sieci kanalizacyjnej i dalej
do gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Polonisz;
2) etap VII - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mchowo, Góraj i Polonisz, gm. Babiak. Projektowany układ kanałów ściekowych będzie wprowadzony do 5 zlewni z przepompowniami strefowymi. Zadaniem projektowanych przepompowni będzie przetłoczenie ścieków z/w miejscowości do gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Polonisz. Celem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Mchowo, Góraj i Polonisz
3) etap VIII – rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Poloniszu - zakres prac obejmuje:
- budowę nowej przepompowni ścieków surowych z punktów zlewnych z kierunków Babiak,
Brdów i Mchowo ,
- wymianę sitopiaskownika,
- budowę zbiornika retencyjnego ścieków wraz z zespołem pomp,
- wymianę istniejącego systemu odwadniania osadu nadmiernego taśmowego na nowy system z
układem kondycjonowania osadu i jego higienizacji,
- budowę zadaszonego składowiska osadu nadmiernego i skratek wraz z systemem odwadniania
powierzchniowego,
- przebudowę głównej przepompowni ścieków w Babiaku,
- przebudowę głównej przepompowni ścieków w Brdowie,
- dobór i wymianę dmuchawy napowietrzającej w oczyszczalni ścieków,
- dostawę rolniczej dwuosiowej przyczepy transportowej o ładowności 6 ton,
- dostawę miniładowarki do pryzmowania osadu na składowisku
- dostawę mobilnego trójfazowego agregatu prądotwórczego,
- wymianę instalacji elektrycznej i automatyki przemysłowej wraz z aparaturą kontrolno –
pomiarową,
- wykonanie otwartego systemu sterowania miejscowego i zdalnego oczyszczalni ścieków,
- opomiarowanie przepływu ścieków surowych i oczyszczonych.
4) etap VIII – instalacja systemu nadzoru i monitoringu urządzeń gospodarki wodno-ściekowej
- Wykonanie instalacji GPRS i wizualizacji dla SUW Babiak i SUW Brdów,
- Wykonanie instalacji GPRS i wizualizacji dla 14 istniejących przepompowni ścieków,
- Dobór i montaż urządzeń technicznych w zakresie kompensacji mocy biernej na SUW Babiak,
SUW Brdów, SUW Mchowo oraz Oczyszczalni Ścieków w Poloniszu,
- Dobór i montaż urządzeń technicznych w zakresie zabezpieczenia współpracy istniejących
instalacji fotowoltaicznych z agregatami prądotwórczymi na SUW Babiak, SUW Brdów, SUW
Mchowo oraz Oczyszczalni Ścieków w Poloniszu,
- Uzupełnienie urządzeń instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Poloniszu o system
sterowania dyspozycyjnego,
- Wymiana istniejących urządzeń pomiarowych na system zdalnego odczytu danych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna

31300000-9 - Drut i kabel izolowany

31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej

31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory

44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

44800000-8 - Farby, lakiery i mastyksy

44200000-2 - Wyroby konstrukcyjne

44100000-1 - Materiały konstrukcyjne i elementy podobne

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
1) cena - 60 %
2) okres gwarancji – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na:
1) Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na kwotę min. 1 500 000,00 zł brutto
2) Instalacji systemu nadzoru i monitoringu urządzeń gospodarki wodno-ściekowej na kwotę
min. 100 000,00 zł brutto
3) Budowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków na kwotę min. 2 500 000,00 zł brutto
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
– dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia następujących zmian w
następującym zakresie oraz na następujących warunkach:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) Zmian terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu, temperatury powyżej +350C, temperatury poniżej -5 0C) powodujących wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie,
b) wystąpienia okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron,
c) konieczność uwzględnienia dodatkowych zaleceń właściwych służb i inspekcji, jeżeli spowodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub terenowych,
e) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
f) wystąpienie koniczności wykonania zamówienia dodatkowego,
g) podjęcie przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
h) w przypadku postoju w wykonaniu świadczenia, wynikającego bezpośrednio z okoliczności związanych z utrzymywaniem się lub ponownym ogłoszeniem podczas realizacji umowy stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego na terytorium RP, o ile okoliczności te mają wpływ na brak możliwości realizacji zamówienia w umówionym terminie. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia będzie możliwe o czas postoju spełniającego ww. wymagania który nie może trwać dłużej niż do momentu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.
2) Zmian sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
b) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji,
c) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w projekcie, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.
3) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,
4) Odstąpienie przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną a wykonaniem w zamian robót niezbędnych dla właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia – przy proporcjonalnym obniżeniu wynagrodzenia wykonawcy.
5) Zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcyw związku ze zmianą wysokości stawki podatku VAT,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/babiak

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo