Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Biała, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00456489/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Biała

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Biała

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413343

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 10

1.5.2.) Miejscowość: Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-210

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774388531

1.5.8.) Numer faksu: 774387679

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.zielinska@biala.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.biala.gmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11d2b11e-6b41-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456489

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021877/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa artykułów spożywczych dla ZSP w Łączniku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.biala.gmina.pl/708/1105/powyzej-130-000-zlotych.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl e-mail j.zielinska@biala.gmina.p

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy miniPortal, za pośrednictwem dedykowanego formularza:
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.Pliki należy
opatrzyć: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, dopuszczalną formą komunikacji (oprócz złożenia oferty) jest również e-mail: przetargi@biala.gmina.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA
BIAŁA, ul. Rynek 10, 48 – 210 Biała, tel. 774388531, fax: 774387679, e-mail:
sekretariat@biala.gmina.pl. 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w GMINIE BIAŁA jest Pan
Krzysztof Kranc, tel. 509 947 925, e – mail: poczta@krzysztofkranc.com.3. Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego. 4.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty zainteresowane i UZP. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji wyżej
wymienionego zadania oraz w okresie późniejszym jeśli wymagają tego odrębne przepisy prawa. 6.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane możemy
przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w
sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań lub umowa. 8. Mają Państwo prawo
dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. 9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają
Państwo prawo do jej cofnięcia. 10. Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych
narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKZP.271.27.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: JAJA
Zakres oraz ilości dostarczanego asortymentu zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do oferty (kosztorys ofertowy) stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ (formularz ofertowy)
1) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka, lub wszystkie części zamówienia. Przez ofertę częściową Zamawiający rozumie cały asortyment obejmujący daną część zamówienia. Oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie pozycje w zakresie poszczególnych części zamówienia. Nie uwzględnienie w danej części, na którą składana jest oferta, chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty.
2) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu umowy do wskazanego placówki oświatowej należącej do ZSP w Łączniku po uprzednim zamówieniu telefonicznym, pisemnym lub elektronicznym (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, składanym do godziny 15:00) przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego oraz wniesienia przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Kierownika ZSP w Łączniku.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych towarów do 20 % wartości netto zamawianego towaru w poszczególnej części spowodowanej zmianą liczby osób korzystających z posiłków. Z tytułu zmniejszenia zamawianego towaru Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe ani prawne.
4) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy.
5) Należność za dostawy w danym miesiącu będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy. Rozliczenie finansowe Wykonawcy z ZSP w Łączniku odbywać się będzie na podstawie ilości i rodzaju faktycznie dostarczonych do ZSP w Łączniku produktów spożywczych i ich cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym na poszczególne części.
6) Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru do ZSP w Łączniku i jej oddziałów własnym środkiem transportu i na własne ryzyko oraz nie będzie obciążał kosztami transportu ZSP w Łączniku.
7) Oferowane produkty winny spełniać wymogi sanitarno- epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. (DZ.U. z 2016 poz.1154) w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach między innymi: odpowiednie normy jakościowe i atesty.
8) Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu.
9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostaw (ukryte, nie ukryte) oraz uszkodzenia powstałe w transporcie produktów oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego danego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowe w terminie jednej godziny; w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwiększyć ten czas do 24 godzin od zgłoszenia reklamacji. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru.
10) Wykonawca dostarcza produkty do siedziby wskazanych placówek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku w następujących przedziałach czasowych od 07:00 do 9:00 i do następujących podległych placówek: do stołówki ZSP Łączniku i stołówki PP Chrzelice.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy w wysokości 20% zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw
związanych z przedmiotem zamówienia tj, dostarczeniem artykułów spożywczych dla ZSP w Białej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert opisanymi w swz

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE LUB ROŚLINNE
Zakres oraz ilości dostarczanego asortymentu zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do oferty (kosztorys ofertowy) stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ (formularz ofertowy)
1) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka, lub wszystkie części zamówienia. Przez ofertę częściową Zamawiający rozumie cały asortyment obejmujący daną część zamówienia. Oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie pozycje w zakresie poszczególnych części zamówienia. Nie uwzględnienie w danej części, na którą składana jest oferta, chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty.
2) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu umowy do wskazanego placówki oświatowej należącej do ZSP w Łączniku po uprzednim zamówieniu telefonicznym, pisemnym lub elektronicznym (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, składanym do godziny 15:00) przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego oraz wniesienia przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Kierownika ZSP w Łączniku.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych towarów do 20 % wartości netto zamawianego towaru w poszczególnej części spowodowanej zmianą liczby osób korzystających z posiłków. Z tytułu zmniejszenia zamawianego towaru Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe ani prawne.
4) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy.
5) Należność za dostawy w danym miesiącu będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy. Rozliczenie finansowe Wykonawcy z ZSP w Łączniku odbywać się będzie na podstawie ilości i rodzaju faktycznie dostarczonych do ZSP w Łączniku produktów spożywczych i ich cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym na poszczególne części.
6) Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru do ZSP w Łączniku i jej oddziałów własnym środkiem transportu i na własne ryzyko oraz nie będzie obciążał kosztami transportu ZSP w Łączniku.
7) Oferowane produkty winny spełniać wymogi sanitarno- epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. (DZ.U. z 2016 poz.1154) w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach między innymi: odpowiednie normy jakościowe i atesty.
8) Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu.
9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostaw (ukryte, nie ukryte) oraz uszkodzenia powstałe w transporcie produktów oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego danego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowe w terminie jednej godziny; w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwiększyć ten czas do 24 godzin od zgłoszenia reklamacji. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru.
10) Wykonawca dostarcza produkty do siedziby wskazanych placówek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku w następujących przedziałach czasowych od 07:00 do 9:00 i do następujących podległych placówek: do stołówki ZSP Łączniku i stołówki PP Chrzelice.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy w wysokości 20% zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw
związanych z przedmiotem zamówienia tj, dostarczeniem artykułów spożywczych dla ZSP w Białej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert opisanymi w swz

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III: PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA
Zakres oraz ilości dostarczanego asortymentu zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do oferty (kosztorys ofertowy) stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ (formularz ofertowy)

1) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka, lub wszystkie części zamówienia. Przez ofertę częściową Zamawiający rozumie cały asortyment obejmujący daną część zamówienia. Oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie pozycje w zakresie poszczególnych części zamówienia. Nie uwzględnienie w danej części, na którą składana jest oferta, chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty.
2) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu umowy do wskazanego placówki oświatowej należącej do ZSP w Łączniku po uprzednim zamówieniu telefonicznym, pisemnym lub elektronicznym (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, składanym do godziny 15:00) przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego oraz wniesienia przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Kierownika ZSP w Łączniku.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych towarów do 20 % wartości netto zamawianego towaru w poszczególnej części spowodowanej zmianą liczby osób korzystających z posiłków. Z tytułu zmniejszenia zamawianego towaru Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe ani prawne.
4) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy.
5) Należność za dostawy w danym miesiącu będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy. Rozliczenie finansowe Wykonawcy z ZSP w Łączniku odbywać się będzie na podstawie ilości i rodzaju faktycznie dostarczonych do ZSP w Łączniku produktów spożywczych i ich cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym na poszczególne części.
6) Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru do ZSP w Łączniku i jej oddziałów własnym środkiem transportu i na własne ryzyko oraz nie będzie obciążał kosztami transportu ZSP w Łączniku.
7) Oferowane produkty winny spełniać wymogi sanitarno- epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. (DZ.U. z 2016 poz.1154) w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach między innymi: odpowiednie normy jakościowe i atesty.
8) Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu.
9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostaw (ukryte, nie ukryte) oraz uszkodzenia powstałe w transporcie produktów oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego danego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowe w terminie jednej godziny; w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwiększyć ten czas do 24 godzin od zgłoszenia reklamacji. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru.
10) Wykonawca dostarcza produkty do siedziby wskazanych placówek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku w następujących przedziałach czasowych od 07:00 do 9:00 i do następujących podległych placówek: do stołówki ZSP Łączniku i stołówki PP Chrzelice.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy w wysokości 20% zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw
związanych z przedmiotem zamówienia tj, dostarczeniem artykułów spożywczych dla ZSP w Białej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert opisanymi w swz

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV: PRODUKTY MLECZARSKIE
Zakres oraz ilości dostarczanego asortymentu zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 4 do oferty (kosztorys ofertowy) stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ (formularz ofertowy)

1) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka, lub wszystkie części zamówienia. Przez ofertę częściową Zamawiający rozumie cały asortyment obejmujący daną część zamówienia. Oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie pozycje w zakresie poszczególnych części zamówienia. Nie uwzględnienie w danej części, na którą składana jest oferta, chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty.
2) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu umowy do wskazanego placówki oświatowej należącej do ZSP w Białej po uprzednim zamówieniu telefonicznym, pisemnym lub elektronicznym (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, składanym do godziny 15:00) przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego oraz wniesienia przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Kierownika ZSP w Białej.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych towarów do 20 % wartości netto zamawianego towaru w poszczególnej części spowodowanej zmianą liczby osób korzystających z posiłków. Z tytułu zmniejszenia zamawianego towaru Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe ani prawne.
4) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy.
5) Należność za dostawy w danym miesiącu będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy. Rozliczenie finansowe Wykonawcy z ZSP w Białej odbywać się będzie na podstawie ilości i rodzaju faktycznie dostarczonych do ZSP w Białej produktów spożywczych i ich cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym na poszczególne części.
6) Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru do ZSP w Białej i jej oddziałów własnym środkiem transportu i na własne ryzyko oraz nie będzie obciążał kosztami transportu ZSP w Białej.
7) Oferowane produkty winny spełniać wymogi sanitarno- epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. (DZ.U. z 2016 poz.1154) w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach między innymi: odpowiednie normy jakościowe i atesty.
8) Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu.
9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostaw (ukryte, nie ukryte) oraz uszkodzenia powstałe w transporcie produktów oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego danego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowe w terminie jednej godziny; w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwiększyć ten czas do 24 godzin od zgłoszenia reklamacji. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru.
10) Wykonawca dostarcza produkty do siedziby wskazanych placówek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej w następujących przedziałach czasowych od 07:00 do 9:00 i do następujących podległych placówek: do stołówki PSP Biała i stołówki PP Biała.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15900000-7 - Napoje, tytoń i produkty podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy w wysokości 20% zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw związanych z przedmiotem zamówienia tj, dostarczeniem artykułów spożywczych dla ZSP w Białej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert opisanymi w swz

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V: PRODUKTY OGÓLNOSPOŻYWCZE
Zakres oraz ilości dostarczanego asortymentu zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do oferty (kosztorys ofertowy) stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ (formularz ofertowy)

1) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka, lub wszystkie części zamówienia. Przez ofertę częściową Zamawiający rozumie cały asortyment obejmujący daną część zamówienia. Oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie pozycje w zakresie poszczególnych części zamówienia. Nie uwzględnienie w danej części, na którą składana jest oferta, chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty.
2) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu umowy do wskazanego placówki oświatowej należącej do ZSP w Łączniku po uprzednim zamówieniu telefonicznym, pisemnym lub elektronicznym (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, składanym do godziny 15:00) przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego oraz wniesienia przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Kierownika ZSP w Łączniku.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych towarów do 20 % wartości netto zamawianego towaru w poszczególnej części spowodowanej zmianą liczby osób korzystających z posiłków. Z tytułu zmniejszenia zamawianego towaru Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe ani prawne.
4) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy.
5) Należność za dostawy w danym miesiącu będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy. Rozliczenie finansowe Wykonawcy z ZSP w Łączniku odbywać się będzie na podstawie ilości i rodzaju faktycznie dostarczonych do ZSP w Łączniku produktów spożywczych i ich cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym na poszczególne części.
6) Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru do ZSP w Łączniku i jej oddziałów własnym środkiem transportu i na własne ryzyko oraz nie będzie obciążał kosztami transportu ZSP w Łączniku.
7) Oferowane produkty winny spełniać wymogi sanitarno- epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. (DZ.U. z 2016 poz.1154) w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach między innymi: odpowiednie normy jakościowe i atesty.
8) Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu.
9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostaw (ukryte, nie ukryte) oraz uszkodzenia powstałe w transporcie produktów oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego danego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowe w terminie jednej godziny; w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwiększyć ten czas do 24 godzin od zgłoszenia reklamacji. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru.
10) Wykonawca dostarcza produkty do siedziby wskazanych placówek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku w następujących przedziałach czasowych od 07:00 do 9:00 i do następujących podległych placówek: do stołówki ZSP Łączniku i stołówki PP Chrzelice.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy w wysokości 20% zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw związanych z przedmiotem zamówienia tj, dostarczeniem artykułów spożywczych dla ZSP w Białej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert opisanymi w swz

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zgodnie z SWZ wykonawca wraz z ofertą składa:
- formularz cenowy+ kosztorys ofertowy
- oświadczenie z art. 125 ust. 1
jeżeli dotyczy:
- pełnomocnictwo
- zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie określonym wprost w niniejszej umowie, jak również w sytuacjach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do swz

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty został opisany w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP – dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04

Zobacz inne

Prawo