Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00457224/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych - mięsa, drobiu i wędlin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Główna Służby Pożarniczej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000173410

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Słowackiego 52/54

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 01-629

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam@sgsp.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgsp.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457224

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00446858/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2021/BZP 00081604/05/P

Po zmianie:
2022/BZP 00132226/03/P

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.10. Identyfikator pozycji planu postępowań

Przed zmianą:
1.2.10 Produkty żywnościowe –mięso i drób,1.2.11 Produkty żywnościowe - wędliny

Po zmianie:
1.2.15 Produkty żywnościowe –mięso i drób,1.2.16 Produkty żywnościowe - wędliny

Zobacz inne

Prawo