Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szczecin, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00457325/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór wraz z zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych o kodzie 19 01 11* i kodzie 19 01 07* ze spalarni SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288892

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Unii Lubelskiej, 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-252

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@spsk1.szn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk1.szn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór wraz z zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych o kodzie 19 01 11* i kodzie 19 01 07* ze spalarni SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f26f2f98-6bec-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457325

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00140231/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór wraz z zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych o kodzie 19 01 11* i kodzie 19 01 07* ze spalarni SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz opis i sposób złożenia oferty znajduje się w Rozdziale III i XV SWZ. System (Portal e-Usług SMARTPZP) jest dostępny pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
• Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
• Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
• system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
• zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
• oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
Szczegółowe wymagania zostały określone w SWZ Rozdziale III Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz w Rozdziale XV Opis sposobu przygotowania oferty i forma składanych dokumentów

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, z siedzibą: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,
Dane kontaktowe:
-kontakt listowny na adres: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,
- kontakt telefoniczny: 91 425 30 00
- kontakt e-mail: szpital@spsk1.szn.pl
 inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie jest Pan:
-Witold Frankiewicz
Dane do kontaktu:
listownie: SPSK NR 1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
adres e-mail: iod@spsk1.szn.pl
telefon: 91 4253305
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o Nr ZP-261-97/2022 na Odbiór wraz z zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych o kodzie 19 01 11* i kodzie 19 01 07* ze spalarni SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
 Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz Portal PZP Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu (adres: ul. Henryka Sienkiewicza 64 39-400 Tarnobrzeg), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000578182, REGON: 362607010, NIP: 8672240660, jako właściciel Portalu e-Usług SMARTPZP, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin/ , oraz osoby lub podmioty którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): jw.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-261-97/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbiór wraz z zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych o kodzie 19 01 11* i kodzie 19 01 07* ze spalarni SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie maksymalnie 4 razy w miesiącu w zależności od pojemności podstawionych pojemników lub z inną częstotliwością uzależnioną od wymogów prawa lub decyzji administracyjnych na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub zgłoszenia drogą mailową przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zaopatrzenia Zamawiającego w odpowiednią ilość wytrzymałych, zamykanych pojemników do przechowywania takich odpadów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ Rozdział XXIV

4.2.6.) Główny kod CPV: 90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z zakresem przedmiotu zamówienia podstawowego do kwoty 10 723,45 zł netto (dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 45/100).
Zamówienia określone w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp będą udzielane po przeprowadzonych negocjacjach z dotychczasowym wykonawcą usług.
Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług będą mogły zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w zakresie dotyczącym zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie dotyczącym uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odbioru (zbierania i transportu) wraz z zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych o kodze 19 01 11* i 19 01 07*, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tzn.:
1) oświadczenie, że posiada dokument potwierdzający wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności (rejestr BDO);
2) oświadczenie, że posiada aktualne, zezwalające na zbieranie odpadów o kodach 19 01 11* i 19 01 07* decyzje organu właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności;
3) oświadczenie, że posiada aktualne, zezwalające na unieszkodliwianie odpadów decyzje wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce unieszkodliwiania odpadu o kodach 19 01 11* i 19 01 07*.
Jeżeli w tym zakresie Wykonawca będzie pośrednikiem w obrocie odpadami, wówczas zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu oświadczenia o przekazywaniu odpadu do zagospodarowania firmie posiadającej uprawnienia do odzysku lub unieszkodliwienia.

Uwaga! Odnośnie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje świadczenie, do którego realizacji te uprawnienia są wymagane.
Dodatkowo, w przypadku posługiwania się przez wykonawcę potencjałem podmiotu trzeciego, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
-Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w zakresie dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli potwierdzi posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez złożenie dokumentów:
1) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował przynajmniej jednym, sprawnym pojazdem przystosowanym do przewozu odpadów niebezpiecznych.

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych Wykonawca sporządza zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ
W przypadku ofert wspólnych wykaz składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum jedną osobą posiadającą prawo jazdy stosownej kategorii oraz ADR do przewozu odpadów niebezpiecznych.
Wykaz osób Wykonawca sporządza zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
W przypadku ofert wspólnych wykaz składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3) wykazu usług (min. 1) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Za usługi potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna wykonanie co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. spełniającej łącznie następujące kryteria: odbiór wraz z zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych, świadczony na podstawie umowy zawartej na okres min. 12 miesięcy o wartości min. 100 000,00 zł netto (sto tysięcy złotych 00/100).
Jeżeli na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca wykaże usługi będące w trakcie realizacji, na dzień składania ofert, muszą być one wykonywane co najmniej przez 6 miesięcy.

Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług Wykonawca sporządza zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ
W przypadku ofert wspólnych wykaz składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, który został określony w Rozdziale IX pkt 1 lit. b);
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. - potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, który został określony w Rozdziale IX pkt 1 lit. d) ppkt 1);
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, który został określony w Rozdziale IX pkt 1 lit. d) ppkt 2);
4) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy- potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, który został określony w Rozdziale IX pkt 1 lit. d) ppkt 3).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
a) W celu potwierdzenia, że osoba/by działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
b) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy tj. gdy uprawnienie do reprezentacji nie wynika z treści publicznie dostępnego dokumentu rejestrowego)
• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
c) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani wypełnić w formularzu ofertowym lub dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani wypełnić w formularzu ofertowym lub dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.
d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (lub inny podmiotowy środek dowodowy), potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
2. Forma sporządzenia i przekazywania dokumentów o których mowa w niniejszym rozdziale musi być zgodna z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do postępowania wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
3 000,00 PLN

w terminie do 07.12.2022 r. do godz. 08:00.

2. Forma wnoszenia wadium:
a) Przelew bankowy na konto:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) Oddział W Szczecinie
20 1130 1176 0022 2011 8420 0008 z dopiskiem „odpady poprocesowe, Nr ZP-261-97/2022.”

Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty.

b) gwarancje bankowe,
c) gwarancje ubezpieczeniowe,
d) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi wadium w formie oryginału w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawce dokumentu poprzez dołączenie do oferty i wczytanie dokumentu na Portalu PZP.

Wadium składane w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nie może nakładać na Zamawiającego obowiązku udowodnienia, czy choćby uprawdopodobnienia wystąpienia podstaw do zatrzymania wadium. Wypłata powinna następować na podstawie samego oświadczenia Zamawiającego o zaistnieniu podstaw do zatrzymania wadium. Realizacja wadium nie może wiązać się z powstaniem obciążeń finansowych dla Zamawiającego.

W przypadku wadium składanego w innej formie niż pieniężna zaleca się, aby w treści gwarancji/poręczenia wskazano adres poczty elektronicznej gwaranta lub poręczyciela, na który Zamawiający będzie mógł przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium.

3. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na
swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ - Projektem umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy e-Usług SMARTPZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo