Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Tuchów, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00457373/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA TUCHÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach realizacji programu STOP SMOG - etap IV”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA TUCHÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661168

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Tuchów

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-170

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@tuchow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuchow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457373

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00442642/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 7)

Przed zmianą:
Część nr 7 Audyt nr 35. – Tuchów, ul. Zielona 9/2
1. Termomodernizacja
Zakres prac termomodernizacyjnych obejmował będzie:
1.1. Wymiana okna zewnętrznego o powierzchni 1,79 m2
Wymiana istniejącego zewnętrznego okna, nowe na PCV okno o współczynniku przenikania ciepła U=0,900 W/m2·K o łącznej powierzchni 1,79 m2.
W zakres termomodernizacji wchodzi rozkucie ościeży okiennych od strony wewnętrznej lub zewnętrznej, wymiana starego wyeksploatowanego okna okiennej parteru, demontaż istniejących parapetów okiennych zewnętrznych i wewnętrznych parteru, wykonanie nowych tynków kat. III (technika dowolna) ościeży okiennych wraz z ich jednokrotnym pomalowaniem, montaż nowych parapetów okiennych zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej o łącznej długości około 1,05 mb, montaż parapetu wewnętrznego PCV.
1.2. Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych – powierzchnia 2,21 m2,
Wymiana istniejących zewnętrznych dwuskrzydłowych drzwi drewnianych (szt. 1) na nowe, obejmuje demontaż starych i montaż kompletnych drzwi zewnętrznych z naświetlem wyposażonych w klamki, w co najmniej trzy zawiasy, a także dwa zamki na parterze obiektu, drzwi o współczynniku przenikania ciepła U=1,300 W/m2·K o łącznej powierzchni 2,21 m2
1.3. Ocieplenie stropu poddasza wełna mineralna grubości 25 cm,
Ocieplenie stropu poddasza - zakres prac obejmuje wykonanie izolacji poziomej z folii PCV, docieplenie podłogi na strychu o powierzchni około 64,00 m2 wełną mineralną grubości 25 cm o współczynniku przenikania ciepła (λ= 0,038 [W/mK]).
2. Modernizacja kotłowni (UWAGA! 50 dni od dnia zawarcia umowy na zakończenie I etapu – modernizacja kotłowni (odbiór częściowy))
Modernizacja kotłowni – obejmuje przystosowanie pomieszczenia kotłowni do wymogów prawnych oraz technicznych (minimalna kubatura pomieszczenia, wysokość, nawiew, wentylacja, warunki ppoż. etc).
Wymagane będzie dostarczenie etykiety energetycznej zgodnej z Dyrektywą ErP. dla zestawu: kocioł, zasobnik c.w.u., wraz z niezbędną automatyką celem optymalizacji pracy tych urządzeń i przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi kotła oraz systemu grzewczego.
Zakres modernizacji obejmuje również uszczelnienie przewodu kominowego rurą stalową kwasoodporną, wykonanie wszystkich prób szczelności, wykonanie także w razie konieczności niezbędnej instalacji elektrycznej z gniazdem zasilającym montowanego kotła, sporządzenie stosownych protokołów z odbioru zamontowanych urządzeń, oraz protokołu kominiarskiego, dopuszczającego pomieszczenie kotłowni do użytkowania.
2.1. Montaż kotła zgazowującego drewno o mocy 6,92 kW
Montaż kotła zgazowującego drewno - zakres prac obejmujący montaż nowego stalowego lub żeliwnego kotła zgazowującego drewno o min. mocy 6,92 kW i klasie energetycznej A pracujący w temperaturze 80-90 stopni, wyposażony w pogodowo sterowany obieg centralnego ogrzewania, posiadający wentylator wyciągowy (w zależności od modelu) i automatykę, sterującą procesem spalania. Należy przyjąć kocioł zgazowujący drewno lite o wilgotności do 20% wraz z zabezpieczeniami i panelem sterującym, wyposażonym w pompy obiegowe kotła, instalacji c.o. oraz ładujące podgrzewacz pojemnościowy c.w.u, naczynie zbiorcze systemu otwartego, a także zbiornik akumulacyjny, ewentualnie wyposażony w przepływową wężownicę do podgrzewania c.w.u. zawór temperaturowy, oraz zawór mieszający 3-drogowy. Kocioł winien być wykonany w klasie 5 efektywności energetycznej i emisyjności wg normy PN-EN 303-5 lub równoważnej, oraz zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym certyfikatu ECODESIGN lub równoważnego. Dodatkowo kocioł ma spełniać wymogi klasy efektywności energetycznej A+ z certyfikatem Ecodesign lub równoważnym.
Technologia cieplna kotłowni winna składać się z następujących obiegów:
 obiegu kotłowego z pompą mieszającą i zaworem temperaturowym,
 zbiornika akumulacyjnego (bufora) o minimalnej pojemności 1000 l (ponadto pojemność bufora winna być jednocześnie dostosowana do wymogów konkretnego kotła w celu zapewnienia kompatybilności działania), pełniącego rolę sprzęgła hydraulicznego i pozwalający na efektywną pracę kotła,
 obiegu grzewczego z zaworem mieszającym trójdrogowym (sterowanym pogodowo) dla budynku,
 obiegu ładującego zasobnik c.w.u.,
W skład obiegu kotłowego winny wchodzić następujące urządzenia:
 kocioł wodny
 pompa mieszająca
 zawór temperaturowy ochrony powrotu min 55 st. C.
 zabezpieczenia naczynie zbiorcze o pojemności min. 50 l.
W skład obiegu mieszaczowego winny wchodzić następujące urządzenia:
 pompa obiegu mieszaczowego,
 zawór trójdrogowy z siłownikiem,
 regulator do zawory trójdrogowego sterowany pogodowo
 filtr odmulnik.
Parametry pracy kotła powinny umożliwiać osiąganie temperatury roboczej na wyjściu z kotła nie niższej niż 80oC i nieprzekraczającej 90o C, przy ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 2 bary, oraz dostosować ustawienia do wskazanych powyżej mocy cieplnych (maksymalna moc kotła wskazana przez producenta może być wyższa przy dostosowaniu ustawień do parametrów wynikających z załączonego audytu energetycznego).
Konieczne jest również zastosowanie odpowiedniego systemu kominowego 60/100 lub 80/125 uzależnionego od wymogów technicznych producenta kotła, miejsca montażu oraz wysokości przewodu kominowego do którego zostanie włączony kocioł.
Dodatkowo należy zamontować kratki wentylacji wywiewnej o minimalnych wymiarach 140x140mm W razie braku nawiewu wykonać nawiew do kotłowni o przekroju min. 250cm2.
2.2. Montaż zasobnika c.w.u o pojemności 120 dm3
Ponadto należy zamontować zasobnik c.w.u. o pojemności min. 120 L o klasie energetycznej nie gorszej niż B.
2.3. Modernizacja instalacji c.w.u.
Niezbędną instalację c.w.u. (tylko w obrębie kotła) wykonać w technologii AluPEx/PP, stal zaciskowa, obłożoną izolacją termiczną zgodną z PN bez koniecznego bruzdowania w ścianach i stropach. Kocioł zgazowujący drewno podpiąć do istniejącej instalacji c.w.u w kotłowni bez wykonywania dodatkowych przewiertów przez stropy i ściany wewnętrzne (wykonanie dodatkowych przewiertów przez stropy ściany należy wykonać tylko w razie uzasadnionej konieczności ich wykonania w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru).
2.5. Modernizacja części instalacji c.o.
Zakres prac modernizacyjnych obejmuje również zlikwidowanie zbędnych elementów starej instalacji (bez wykuwania, wyłącznie poprzez zaślepienie z licem ściany oraz uzupełnienie miejsc ubytków tynkiem) w całym budynku, bez malowania ścian.
Kocioł należy podłączyć do nowego zasobnika c.w.u. oraz do istniejącej instalacji c.w.u, po czym należy napełnić instalacje wodą.
2.6. Wymiana grzejników
Zakłada się wymianę wymianę/montaż 6 nowych grzejników wraz z zaworami termostatycznymi.

Po zmianie:
Część nr 7 Audyt nr 35. – Tuchów, ul. Zielona 9/2
1. Termomodernizacja
Zakres prac termomodernizacyjnych obejmował będzie:
1.1. Wymiana okna zewnętrznego o powierzchni 1,79 m2
Wymiana istniejącego zewnętrznego okna, nowe na PCV okno o współczynniku przenikania ciepła U=0,900 W/m2·K o łącznej powierzchni 1,79 m2.
W zakres termomodernizacji wchodzi rozkucie ościeży okiennych od strony wewnętrznej lub zewnętrznej, wymiana starego wyeksploatowanego okna okiennej parteru, demontaż istniejących parapetów okiennych zewnętrznych i wewnętrznych parteru, wykonanie nowych tynków kat. III (technika dowolna) ościeży okiennych wraz z ich jednokrotnym pomalowaniem, montaż nowych parapetów okiennych zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej o łącznej długości około 1,05 mb, montaż parapetu wewnętrznego PCV.
1.2. Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych – powierzchnia 2,21 m2,
Wymiana istniejących zewnętrznych dwuskrzydłowych drzwi drewnianych (szt. 1) na nowe, obejmuje demontaż starych i montaż kompletnych drzwi zewnętrznych z naświetlem wyposażonych w klamki, w co najmniej trzy zawiasy, a także dwa zamki na parterze obiektu, drzwi o współczynniku przenikania ciepła U=1,300 W/m2·K o łącznej powierzchni 2,21 m2
1.3. Ocieplenie stropu poddasza wełna mineralna grubości 25 cm,
Ocieplenie stropu poddasza - zakres prac obejmuje wykonanie izolacji poziomej z folii PCV, docieplenie podłogi na strychu o powierzchni około 64,00 m2 wełną mineralną grubości 25 cm o współczynniku przenikania ciepła (λ= 0,038 [W/mK]).
2. Modernizacja kotłowni (UWAGA! 50 dni od dnia zawarcia umowy na zakończenie I etapu – modernizacja kotłowni (odbiór częściowy))
Modernizacja kotłowni – obejmuje przystosowanie pomieszczenia kotłowni do wymogów prawnych oraz technicznych (minimalna kubatura pomieszczenia, wysokość, nawiew, wentylacja, warunki ppoż. etc).
Wymagane będzie dostarczenie etykiety energetycznej zgodnej z Dyrektywą ErP. dla zestawu: kocioł, zasobnik c.w.u., wraz z niezbędną automatyką celem optymalizacji pracy tych urządzeń i przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi kotła oraz systemu grzewczego.
Zakres modernizacji obejmuje również uszczelnienie przewodu kominowego rurą stalową kwasoodporną, wykonanie wszystkich prób szczelności, wykonanie także w razie konieczności niezbędnej instalacji elektrycznej z gniazdem zasilającym montowanego kotła, sporządzenie stosownych protokołów z odbioru zamontowanych urządzeń, oraz protokołu kominiarskiego, dopuszczającego pomieszczenie kotłowni do użytkowania.
2.1. Montaż kotła pelletowego o mocy 6,92 kW
Zakres prac obejmuje demontaż istniejącego kotła węglowego oraz montaż nowego kotła pelletowego drzewnego z podajnikiem o min. mocy 6,92 kW i klasie energetycznej A, sterowanego pogodowo, w klasie 5 efektywności energetycznej i emisyjności wg normy PN-EN 303-5, oraz zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym certyfikatu ECODESIGN. Parametry pracy kotła powinny umożliwiać osiąganie temperatury roboczej na wyjściu z kotła nie niższej niż 60oC i nieprzekraczającej 90o C, przy ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 2 bary, oraz dostosować ustawienia do wskazanych powyżej mocy cieplnych (maksymalna moc kotła wskazana przez producenta może być wyższa przy dostosowaniu ustawień do parametrów wynikających z załączonego audytu energetycznego).
Należy zastosować kocioł stalowy, trójciągowy, który powinien być wyposażony w palnik do automatycznego spalania pelletu. Część wymiennika kotła winna być wykonana w technologii płomieniówkowej poziomej - przystosowanej ilością i średnicami do efektywnego spalania pelletu. Grubość blachy, z której wykonany jest wymiennik w kotle ma wynosić nie mniej niż 5 mm. Kocioł winien być wyposażony w modulowany palnik pelletowy typu wrzutkowego, posiadający element do samoczynnego zapłonu, fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Ponadto palnik winien być wyposażony w system skutecznego usuwania szlaki umożliwiającej spalanie pelletu w klasie A1, A2 i B.
Kocioł powinien być wyposażony w malowany proszkowo zbiornik paliwa o pojemności minimum 250 dm3.
Dla możliwości adaptacji kotłów w pomieszczeniach o małych wymiarach Zamawiający zakłada, że szerokość kotła dla mocy 10 - 20 kW nie będzie większa niż 55 cm, a dla kotła 25 - 30 kW 65 cm. Szerokość zbiornika paliwa nie powinna przekraczać 65 cm.
Wysokość kotła i zbiornika paliwa nie powinna przekroczyć 155 cm, głębokość kotła nie powinna być większa niż 90 cm (nie licząc palnika). Palnik powinien być montowany z przodu kotła. Zamawiający dopuszcza przekroczenie zalecanych wymiarów kotłów w wyjątkowych przypadkach po ustaleniach z właścicielami i inwestorem oraz dokonaniu wizji lokalnej przed realizacją inwestycji.
Wymagane główne elementy istotne instalowanego kotła:
 kocioł wykonany w klasie 5 efektywności energetycznej i emisyjności wg normy PN-EN 303-5 oraz zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym certyfikatu ECODESIGN lub równoważnego
 kocioł o klasie efektywności energetycznej A+ z certyfikatem Ecodesign lub równoważnym
 palnik z mechanicznym zgarniaczem szlaki uruchamianym cyklicznie z automatyki kotła,
 palnik wyposażony w zróżnicowany system dysz powietrza
 kurtyna na końcu rury palnikowej (dopalanie gazów),
 palnik o podłodze paleniska w kształcie litery „V” lub o innej konstrukcji
 pompa obiegowa o parametrach: DN25, Qmax = 3 m3/h, Hmax = 4,0 m
 zawór mieszający 3 lub 4 drogowy z napędem ręcznym
Konieczne jest również zastosowanie odpowiedniego systemu kominowego 60/100 lub 80/125 uzależnionego od wymogów technicznych producenta kotła, miejsca montażu oraz wysokości przewodu kominowego do którego zostanie włączony kocioł.
Dodatkowo należy zamontować kratki wentylacji wywiewnej o minimalnych wymiarach 140x140mm. W razie braku nawiewu wykonać nawiew do kotłowni o przekroju min. 250 cm2.
2.2. Montaż zasobnika c.w.u o pojemności 120 dm3
Ponadto należy zamontować zasobnik c.w.u. o pojemności min. 120 L o klasie energetycznej nie gorszej niż B.
2.3. Modernizacja instalacji c.w.u.
Niezbędną instalację c.w.u. (tylko w obrębie kotła) wykonać w technologii AluPEx/PP, stal zaciskowa, obłożoną izolacją termiczną zgodną z PN bez koniecznego bruzdowania w ścianach i stropach. Kocioł zgazowujący drewno podpiąć do istniejącej instalacji c.w.u w kotłowni bez wykonywania dodatkowych przewiertów przez stropy i ściany wewnętrzne (wykonanie dodatkowych przewiertów przez stropy ściany należy wykonać tylko w razie uzasadnionej konieczności ich wykonania w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru).
2.5. Modernizacja części instalacji c.o.
Zakres prac modernizacyjnych obejmuje również zlikwidowanie zbędnych elementów starej instalacji (bez wykuwania, wyłącznie poprzez zaślepienie z licem ściany oraz uzupełnienie miejsc ubytków tynkiem) w całym budynku, bez malowania ścian.
Kocioł należy podłączyć do nowego zasobnika c.w.u. oraz do istniejącej instalacji c.w.u, po czym należy napełnić instalacje wodą.
2.6. Wymiana grzejników
Zakłada się wymianę wymianę/montaż 6 nowych grzejników wraz z zaworami termostatycznymi.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-01 09:00

Po zmianie:
2022-12-02 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-01 09:05

Po zmianie:
2022-12-02 09:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-30

Po zmianie:
2022-12-31

Zobacz inne

Prawo