Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00457454/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na Dk. 12 w m. Głogów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017511575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Ślaskich 186

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-139

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.wroclaw@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na Dk. 12 w m. Głogów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9815f8b6-6b17-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457454

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00072299/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.24 Poprawa brd ścieżka pieszo-rowerowa Dk 12 Głogów w m. Głogów dł ~2 km (118+500-120+550)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gddkia.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gddkia.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać konto na Platformie zakupowej. 2.Instrukcja korzystania z Platformy:- w
przypadku posiadania konta na Platformie - zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wyk. do Platformy; po wprowadzeniu
danych użytkownika, tj. adresu e-mail oraz hasła, zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;-w przypadku, gdy
Wykonawca nie posiada konta na Platformie – należy w zakładce „Postępowania”, „Lista postępowań otwartych” wybrać niniejsze
postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się do udziału w postępowaniu” przejść do Formularza rejestracyjnego;-po
wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać
pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do
24h (8h roboczych). 3.Zalecenia Zamawiającego odnośnie: 3.1.kwalifikowanego podpisu elektronicznego:-dla dokumentów w
formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES (PDF Advanced Electronic Signature),-dla dokumentów w formacie innym niż „pdf”
zaleca się podpis formatem XAdES (XML Advanced Electronic Signature). 3.2. podpisu osobistego : w przypadku wykorzystywania
aplikacji eDO App (obsługuje tylko dokumenty w formacie .pdf) na telefonach z obsługą technologii NFC wielkość dokumentów nie
może przekraczać 5 MB,-dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),-dokumenty w formacie innym
niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym. 3.3.podpisu zaufanego :wielkość plików nie może
przekraczać 10 MB,-dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .pdf),-
dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .xml). 4.Po
podpisaniu plików, a przed ich załączeniem na Platformę zaleca się dokonanie weryfikacji kompletności i poprawności wszystkich
złożonych podpisów (w szczególności gdy dokument był podpisywany przez kilku reprezentantów lub przy wykorzystaniu różnych
podpisów). W przypadku korzystania z wariantu składania podpisów zewnętrznych konieczne jest załączenie na Platformę
odpowiedniej pary plików, tj. pliku podpisywanego oraz pliku zawierającego podpis. 5.Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie: -stały dostęp do sieci Internet o gwarant. przepustowości nie mniejszej niż 4/1 Mb/s; -komputer
klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden
z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerowane nie starsze
niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania) zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej – sugerowane najnowsze
wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera. -włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program obsługujący stosowane przez
Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie „pdf”). 6.Zamawiający dopuszcza przesył danych w
formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif,
.dwg, .ath, .kst, .zip, przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego
pliku to 250 MB, a w przypadku dokumentów podpisanych podpisem zaufanym do 10 MB, przy czym nie określa się limitu liczby
plików. 7.Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:-pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane,
widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;-oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do
dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie Data
przesłania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jestGeneralny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88, e mail: mkancelaria@gddkia.gov.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty
wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów w zakresie
zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku
zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniuokresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako
najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia
Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania
danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami.
Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia
przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego; - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należyt

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O/WR.D-3.2411.46.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 3377613,24 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zadania obejmuje wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w m. Głogów
wzdłuż dk. 12 na odcinku ul. Piłsudskiego od ronda Hutników (ok .km
118+500) do skrzyżowania z ul. Legnicką ok km 120+550 po stronie prawej.
Przedmiot zamówienia przewidziany jest w systemie Projektuj i Buduj i składa się z dwóch części:
a)opracowanie dokumentacji projektowej,
b)wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233130-9 - Roboty budowlane zakresie dróg krajowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria
oceny ofert:
Cena(C) – 60 % = 60 pkt.
Okres gwarancji (G) – 40 %= 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) dotyczącej Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
Budowy ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni mineralno - asfaltowej o długości co najmniej 2,00 km o wartości
3.500.000,00 zł
lub
Budowy ,przebudowy drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej o długości co najmniej 2,00 km o wartości 3.500.000,00 zł

Uwaga:
-Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia protokołu odbioru robót.
-Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.).

b) dotyczącej osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami
zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji
zamówienia, spełniające następujące wymagania:
1) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Kierownika budowy
wymagana liczba osób: 1
Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia:
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów
Doświadczenie zawodowe:
2 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika robót drogowych lub kierownika budowy przy realizacji zadań obejmujących budowę ścieżki pieszo–rowerowej z nawierzchni mineralno-asfaltowej lub budowy, przebudowy drogi o nawierzchni mineralno – asfaltowej.
2) osoba proponowana do pełnienia funkcji:
Kierownika budowy robót elektrycznych
wymagana liczba osób: 1
Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia:
-uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
-świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru wydane zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 716 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz.828 ze zm.) (D-1 o napięciu znamionowym poniżej 1 kV),
Doświadczenie zawodowe:
2 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót lub Kierownika robót elektrycznych przy
realizacji zadań obejmujących prace przy:
budowie lub przebudowie lub remontach lub utrzymaniu i konserwacji i naprawie oświetlenia drogowego
3) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Projektanta
wymagana liczba osób: 1
Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia:
-uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
55 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z sekcją V pkt.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w sekcji V pkt.
5.5. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
a. w sekcji V pkt. 5.4 wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
b. w sekcji V pkt. 5.4 wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie
Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w sekcji V pkt. 5.7., przy
czym:
1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w sekcji V pkt. 5.7 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy,
który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w sekcji V pkt. 5.4;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadkach określonych w Tomie II
Projektowe Postanowienia Umowy oraz, jak niżej:
1) działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy –w zakresie koniecznym, w
szczególności terminu realizacji danego Etapu lub Umowy;
2) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych jako: ciągłe opady deszczu lub śniegu dłuższe niż
7 dni, wystąpienia niskich temperatur powyżej 7 dni uniemożliwiających realizację robót zgodnie z przyjętą technologią;
3) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania
procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w Kodeksie
postępowania administracyjnego;
4) zmiany przepisów prawa istotnie wpływających na zakres lub termin realizacji danego Etapu lub Umowy;
5) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji danego Etapu
lub Umowy;
6) zwiększenie zakresu zamówienia istotnie wpływające na termin realizacji danego Etapu lub Umowy,
7) w przypadku przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na
wykonanie przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych Etapów, które
nie zostały przewidziane w ustępach poprzedzających, a z przyczyn obiektywnych uniemożliwiło wykonanie Umowy
lub Etapu w przewidzianym pierwotnie terminie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gddkia.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Kryterium okres gwarancji na wszystkie roboty będzie rozpatrywany na podstawie okresu gwarancji na wszystkie przez
Wykonawcę w Formularzu kryteria pozacenowe.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert to 60 miesięcy.
Wykonawca, który zaoferuje:
36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia otrzyma 0 pkt
48 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia otrzyma 20 pkt
60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia otrzyma 40 pkt

2. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835).

Zobacz inne

Prawo