Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zduńska Wola, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00457461/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Miasto Zduńska Wola

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu miasta Zduńska Wola w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Zduńska Wola

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934424

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Złotnickiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Zduńska Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-220

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 438250229

1.5.8.) Numer faksu: 438250202

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdunskawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdunskawola.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu miasta Zduńska Wola w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f793e69b-6bd3-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457461

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005412/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu miasta Zduńska Wola od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdunskawola.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdunskawola.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym złożenie ofert, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://zdunskawola.ezamawiajacy.pl zwanej dalej „Platformą” lub „Systemem”.
2. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@zdunskawola.pl, jest dopuszczalna w wyjątkowej sytuacji, np. w przypadku awarii Platformy.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy określonym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://zdunskawola.ezamawiajacy.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Wykonawca w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego bezpłatnie rejestruje się lub loguje (w przypadku posiadania konta na Platformie), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://zdunskawola.ezamawiajacy.pl oraz uznaje go za wiążący.
6. Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
1) podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym);
2) kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu;
3) jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.
7. Szczegóły funkcjonowania platformy zakupowej zostały opisane w Instrukcji dla Wykonawcy.
8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa nr tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100 MB. Zalecany format plików to: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf.
10. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformie. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego.
11. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
12. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
2) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
3) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).

................................... Ciąg dalszy w: SEKCJA IX - POZOSTAŁEINFORMACJE

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, uprzejmie informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola z siedzibą w Zduńskiej Woli przy
ul. Stefana Złotnickiego 12,
tel. 43 825 02 29
fax 43 825 02 02
e-mail: zp@zdunskawola.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez
e-mail iod@zdunskawola.pl bądź telefonicznie 43 825-02-82.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Zduńska Wola oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu miasta Zduńska Wola w 2023 r. Znak sprawy: IT.271.39.2022.BK , prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie Pzp.;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp.;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego ;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
11. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Ciąg dalszy poniżej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 12. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IT.271.39.2022.BK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:
1) zapewnienia pomieszczeń do przetrzymywania bezdomnych zwierząt w odpowiednich warunkach:
a) z zabezpieczeniem przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych tj. deszcz, śnieg, słońce, wiatr;
b) z odpowiednim oświetleniem;
c) oddzielenie zwierząt agresywnych od zwierząt nie przejawiających takiej cechy;
d) w jednym pomieszczeniu mogą zostać umieszczone maksymalnie dwa osobniki przeciwnej płci
w przypadku dużych zwierząt, a do czterech w przypadku małych;
e) w pomieszczeniu powinny znajdować się murowane budy oraz wybieg dla zwierząt;
2) zapewnienia, aby zwierzęta z terenu Miasta Zduńska Wola były umieszczane w boksach ze zwierzętami o podobnych cechach charakteru, co pozwoli wyeliminować pogryzienia;
3) zapewnienia wyżywienia bezdomnych zwierząt w sposób polegający na dostarczeniu im codziennej porcji wody pitnej i żywności przeznaczonej dla zwierząt, która będzie odpowiadać zapotrzebowaniu żywieniowemu dla danego zwierzęcia, zgodnie z obowiązującymi w tej materii zasadami;
4) zapewnienia opieki lekarza weterynarii bezdomnym zwierzętom w sposób polegający na podejmowaniu w każdym czasie wszelkich niezbędnych czynności w celu zabezpieczenia ich przed zagrożeniem dla ich życia i zdrowia, pielęgnacyjnych oraz zabiegów medycznych, w tym kastracji, sterylizacji i usypianiu ślepych miotów, dokonywanych przez lekarza weterynarii;
5) prowadzenia ewidencji bezdomnych zwierząt (księga pobytu) zawierająca:
a) opis jego wyglądu (np.; rasa, płeć, wielkość, umaszczenie),
b) datę jego przyjęcia,
c) historię jego pobytu (np.; zabiegi, szczepienia, miejsca adopcji, padnięcia itp.);
6) prowadzenia dokumentacji fotograficznej bezdomnych zwierząt i przekazywania jej na każde żądanie pracownika upoważnionego przez Zamawiającego;
7) prowadzenia rejestru z numerami boksów i numerami chipów zwierząt znajdujących się w środku w celu zapewnienia możliwości szybkiej identyfikacji;
8) informowania pracownika upoważnionego przez Zamawiającego w godzinach pracy Biura Infrastruktury Technicznej o zrealizowaniu usługi polegającej na zabraniu bezdomnego zwierzęcia z terenu miasta do hotelu/schroniska;
9) zapewnienia w przypadkach określonych przez Zamawiającego opieki weterynaryjnej w zakres której wchodzi:
a) przeprowadzenie 15 dniowej kwarantanny danego zwierzęcia;
b) podanie środków farmaceutycznych w celu usunięcia pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych;
c) podanie środków farmaceutycznych w postaci szczepionek profilaktycznych zgodnie ze wskazaniami lekarza weterynarii dla danego zwierzęcia;
d) szczepienie przeciwko wściekliźnie – niezwłocznie po odbyciu kwarantanny;
e) trwałe oznakowanie, poprzez wszczepienie elektronicznego mikroprocesora pod skórę zwierzęcia przez lekarza weterynarii niezwłocznie po przyjęciu do hotelu/schroniska;
f) kastracja osobnika dorosłego, jeżeli nie ma przeciwwskazań lekarza weterynarii;
10) poszukiwania i pozyskiwania osób chętnych do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami (należy oceniać predyspozycje osób chętnych do adopcji, udzielić osobom adoptującym informacje o danym zwierzęciu, zasadach opieki, jego potrzebach, nawykach i zwyczajach);
11) prowadzenia dokumentacji fotograficznej bezdomnych zwierząt i przekazywania jej na każde żądanie pracownika upoważnionego przez Zamawiającego;
12) informowania pracownika upoważnionego przez Zamawiającego w godzinach pracy Biura Infrastruktury Technicznej o zrealizowaniu usługi polegającej na zabraniu bezdomnego zwierzęcia z terenu Miasta do hotelu/schroniska;
13) zapewnienia opieki lekarza weterynarii zwierzęciu w sposób polegający na podejmowaniu w każdym czasie wszelkich niezbędnych czynności w celu przeciwdziałania zagrożeniu dla jego życia, zdrowia i zastosowaniu leczenia w celu powrotu do jak najpełniejszego zdrowia i odzyskania jak najpełniejszej sprawności;
14) odławiania bezdomnych zwierząt na żądanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż do dwóch godzin od przekazania drogą telefoniczną z terenu Miasta Zduńska Wola, oraz zapewnienia im transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do posługiwania się urządzeniami i środkami nie stwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia, nie zadającymi cierpienia odławianym zwierzętom. Przez odłowienie zwierzęcia rozumieć należy odłowienie jednej sztuki zwierzęcia, z zastrzeżeniem, że suka lub kotka ze ślepym miotem traktowane są jako jedna sztuka. Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów Wykonawcy, związanych z przyjazdem na wezwanie, w przypadku niezlokalizowania i nie odłowienia zwierzęcia;
15) oswajania, dbanie o wygląd zwierzęcia w tym o pielęgnację sierści i przygotowywanie zwierząt odłowionych z terenu Miasta Zduńska Wola, do adopcji, w tym do prowadzenia akcji adopcyjnych, poprzez media społecznościowe (Radio, Telewizję, Internet);
16) przeprowadzania w większości placówek oświatowych na terenie Miasta Zduńska Wola, akcji edukacyjnych wraz z zachęcaniem i zapraszaniem uczniów do odwiedzania schroniska w celu zapoznaniu ich z problemem bezdomności zwierząt i jego zapobieganiem;
17) sprawdzanie na miejscu odłowienia zwierzęcia, czy dane zwierzę posiada chip elektroniczny oraz odszukanie właściciela w dostępnych rejestrach w celu szybkiego oddania zwierzęcia Właścicielowi, jeszcze przed przewiezieniem go do schroniska. Przekazywania na koniec miesiąca Zamawiającemu kopi protokołów zdawczo-odbiorczych spisanych pomiędzy schroniskiem a właścicielem zwierzęcia;
18) przekazywania Zamawiającemu sprawozdania z zadań wykonanych w minionym miesiącu (ilość zwierząt odłowionych z terenu Miasta Zduńska Wola ze wskazaniem osób zgłaszających, ulicy i daty ich odłowienia);
19) systematycznego umieszczania zdjęcia odłowionego zwierzęcia na prowadzonych przez siebie stronach internetowych i portalach społecznościowych ze wskazaniem daty i miejsca odłowienia;
20) zapewnienia dostępności usługi dla osób zainteresowanych adopcją zwierząt ze schroniska lub odbiorem zagubionego zwierzęcia przez właściciela obligatoryjnie:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00,
- w soboty w godzinach 9:00-12:00,
W przypadku złożenia oświadczenia w ofercie:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00,
- w soboty w godzinach 9:00-15:00,
2. Zobowiązania Wykonawcy:
1) Wykonawca zobowiązany jest do przewiezienia wszystkich zwierząt z dotychczasowego miejsca, w którym się znajdują, do miejsca w którym zostaną umieszczone w związku realizacją niniejszej umowy, w terminie do 5 dnia następnego miesiąca po zakończeniu okresu umowy, odpowiednim środkiem transportu dla zwierząt żywych na zasadach określonych w § 1 ust 11, 12 i 13 projektowanych postanowień umowy – załącznik nr 3 do SWZ.
2) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2022 r. poz. 572 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85210000-3 - Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

98380000-0 - Usługi psiarni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób bezrobotnych przy realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ciągłość i dostępność usługi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, jeżeli wykaże że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie przez Wykonawcę działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z art. 7. ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.);

2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę, której zakresem była ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, polegającej na prowadzeniu schroniska dla psów i kotów, o wartości co najmniej 600 000 zł brutto.

Zamawiający informuje, że w przypadku wykazania zamówień w walucie innej niż PLN, przeliczenie wartości na walutę polską nastąpi na podstawie Tabeli A kursów średnich NBP z dnia opublikowania ogłoszenia przedmiotowego przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby:
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2b do SWZ;
b) zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp.

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 złotych.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 97 ust. 7 Pzp.
3. Uwaga! Wadium wnoszone w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 4) Pzp., musi być złożone w oryginale w postaci elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Oryginał wadium, sporządzony w postaci elektronicznej, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
Z treści tych dokumentów musi wynikać bezwarunkowe, (na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.
4. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – Miasto Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy Zamawiającego:
Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli
Nr konta 81 9279 0007 0071 1166 2000 0120
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 98 Pzp.
7. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania oferta, określony w rozdziale XI SWZ.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 98 Pzp.
9. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 5, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 117 ust. 1 Zamawiający określa, że przypadku składnia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek w zakresie posiadanego doświadczenia, zostanie uznany za spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie legitymował się wymaganym doświadczeniem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmianie sposobu spełnienia świadczenia w przypadku zmian legislacyjnych przepisów aktów prawnych normujących wykonanie przedmiotu zamówienia, w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
2) zmiana wysokości wynagrodzenia brutto, będzie możliwa w przypadku, zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja ta będzie dokonywana raz w roku z zachowaniem następujących zasad i w następujący sposób:
a) waloryzacja wynagrodzenia następuje po raz pierwszy nie wcześniej niż od dnia 01.07.2023 r.,
b) waloryzacja dokonywana będzie, gdy poziom zmiany kosztów związanych z realizacją usługi będącej przedmiotem umowy wyniesie minimum 15 % w stosunku do kosztów obowiązujących w terminie składania oferty,
c) waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o ogłaszany w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu rocznym, za rok poprzedni,
d) waloryzacji podlegać będą ceny jednostkowe, określone w ofercie Wykonawcy,
e) maksymalna wysokość zmiany cen jednostkowych jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wynagrodzenia nie może przekroczyć wartości 1 %.
f) waloryzacja dokonywana będzie po opublikowaniu ogłaszanego w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnika, o którym mowa powyżej w ppkt. c, uprawniającego strony umowy do żądania dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
g) waloryzacja dokonywana będzie na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy złożony wraz z niezbędnymi dokumentami, z których będzie wynikał wpływ zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu rocznym na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo żądać przedłożenia dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających powyższą okoliczność.
h) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym ustępem w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.
2. W celu dokonania zmiany zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona złożyć pisemny wniosek z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. Wniosek powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Strona dowiedziała się lub powinna dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach będących podstawą do zmiany umowy.
3. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i przekazania go drugiej Stronie wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pisemnej zgody pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach i unormowaniach ustawy PZP.
5. Przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
1) danych teleadresowych;
2) danych rejestrowych;
3) danych osób uprawnionych do kontaktów w sprawie realizacji umowy z każdej ze Stron.
6. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy;
2) zmianie osób reprezentujących;
3) ogłoszeniu upadłości;
4) ogłoszeniu likwidacji;
5) zawieszeniu działalności;
6) wszczęciu postępowania na podstawie ustawy prawo restrukturyzacyjne, w którym uczestniczy Wykonawca.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na https://zdunskawola.ezamawiajacy.pl w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych na stronie internetowej prowadzonego po stępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

VI. Termin wykonania zamówienia
1. Strony ustalają, że rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 01.01.2023 r.
2. Termin realizacji zamówienia zostaje określony na 12 miesięcy począwszy od dnia określonego w pkt 1.Ciąg dalszy z sekcji III.3.6) 13. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
14. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
15. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane".
16. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy.
17. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
18. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie poprzez zakładkę „Korespondencja” na https://zdunskawola.ezamawiajacy.pl
Korespondencja przesłana ww. sposób nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy określonym przez Zamawiającego.
19. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę poprzez zakładkę „Korespondencja” na https://zdunskawola.ezamawiajacy.pl jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
20. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

Zobacz inne

Prawo