Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wąbrzeźno, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00457541/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Nowy Dom Sp.z o.o. w Wąbrzeźnie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 595/6 przy ul. Osiedlowej w Książkach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Nowy Dom Sp.z o.o. w Wąbrzeźnie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 521013350

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul.Grudziądzka 9

1.4.2.) Miejscowość: Wąbrzeźno

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-200

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: r.jasinski@simnowydom.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.simnowydom.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457541

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00435051/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 zł)
2. Wadium musi być wniesione przed upływem składania ofert tj. do dnia 01.12.2022 r. do godz. 10:00.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu – na konto zamawiającego:
PKO BP S.A. 28 1020 5024 0000 1002 0187 6754
na przelewie należy umieścić informację : Wadium na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 595/6
zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej w Książkach.”
b) w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, a także poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2019 r. poz. 310, 836 i 1572 nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) na okres związania ofertą.
c) wadium w formach innych niż pieniężna wykonawca przekazuje zamawiającemu w postaci elektronicznej.
d) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
e) skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym
zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny
termin składania ofert).
f) z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego
w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
g) brak wniesienia wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości
lub dopuszczonej formie lub wniesienie go w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt
14 ustawy Pzp.
f) w przypadku gdy wniesione wadium nie zabezpiecza oferty we wszystkich złożonych częściach i jednocześnie niemożliwe
jest na podstawie dowodu wniesienia wadium określenie, których części wniesione wadium dotyczy zamawiający odrzuci
ofertę w całości.
g) okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego
wykonania umowy określa ustawa Pzp.

Po zmianie:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 zł)
2. Wadium musi być wniesione przed upływem składania ofert tj. do dnia 08.12.2022 r. do godz. 10:00.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu – na konto zamawiającego:
PKO BP S.A. 28 1020 5024 0000 1002 0187 6754
na przelewie należy umieścić informację : Wadium na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 595/6
zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej w Książkach.”
b) w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, a także poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2019 r. poz. 310, 836 i 1572 nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) na okres związania ofertą.
c) wadium w formach innych niż pieniężna wykonawca przekazuje zamawiającemu w postaci elektronicznej.
d) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
e) skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym
zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny
termin składania ofert).
f) z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego
w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
g) brak wniesienia wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości
lub dopuszczonej formie lub wniesienie go w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt
14 ustawy Pzp.
f) w przypadku gdy wniesione wadium nie zabezpiecza oferty we wszystkich złożonych częściach i jednocześnie niemożliwe
jest na podstawie dowodu wniesienia wadium określenie, których części wniesione wadium dotyczy zamawiający odrzuci
ofertę w całości.
g) okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego
wykonania umowy określa ustawa Pzp.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-01 10:00

Po zmianie:
2022-12-08 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-01 11:00

Po zmianie:
2022-12-08 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-30

Po zmianie:
2023-01-06

Zobacz inne

Prawo