Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Starachowice, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00457586/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290017501

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Majówka 21A

1.5.2.) Miejscowość: Starachowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cus.starachowice.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bipcus.starachowice.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5844f41-6bf5-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457586

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019052/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług opiekuńczych w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy przez podmiot zewnętrzny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 3) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 4) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 5) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 6) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 7) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 8) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 9) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 10) ustawy

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bipcus.starachowice.eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej sekretariat@cus.starachowice.eu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortau oraz Regulaminie ePUAP. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, przestrzegać postanowień tego regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych
w Starachowicach, ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice, tel. 41 274 71 92.
• inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Usług Społecznych w Starachowicach jest Pani Iwona Zaborska; e-mail:
iod@cus.starachowice.eu
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług cateringowych dla 30
uczestników placówki wsparcia dziennego w Centrum Aktywności Społecznej w Starachowicach ul. Widok 10a” prowadzonym w
trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 – ustawa Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 10 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:
• Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16
Rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
• W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze
środków ochrony prawnej, do upływu terminu na ich wniesienie. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. Udostępnianie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp., ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa wyżej i w art. 18 ust. 3–6, stosuje się odpowiednio.
W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 Rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.1.26.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy z terenu Gminy Starachowice wskazanych przez Centrum Usług Społecznych w Starachowicach. Przez usługi opiekuńcze należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych, świadczone przez osoby z wykształceniem minimum podstawowym, z ukończonym kursem w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej i szkolenia wewnętrznego przeprowadzonego przez Wykonawcę w zakresie opieki nad chorym w domu.
2. Osoby świadczące usługi muszą być sprawne intelektualnie, umiejące obsługiwać podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego jak np. (pralka, lodówka, odkurzacz, czajnik elektryczny, kuchenka gazowa, lub inne), posiadające umiejętności nawiązywania i utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych, a także przynajmniej półroczne doświadczenie zawodowe w sprawowaniu opieki nad chorym w domu.
3. Osoby świadczące usługi opiekuńcze muszą posiadać aktualne książeczki na potrzeby sanitarno-epidemiologiczne.
4. Przedmiotowe usługi obejmują w szczególności:
4.1. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych:
4.1.1. dokonywanie zakupów art. spożywczych i innych niezbędnych do codziennej
egzystencji podopiecznego;
4.1.2. pomoc w przygotowaniu posiłku wyłącznie dla podopiecznego lub dostarczenie
posiłku gotowego do domu;
4.1.3. palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna, wody, wynoszenie nieczystości;
4.1.4. zwracanie uwagi na stan techniczny posiadanego przez podopiecznego sprzętu,
wyposażenia itp. i w uzgodnieniu z podopiecznym zalecanie jego konserwacji i napraw;
4.1.5.dostarczanie prasy, książek;
4.1.6. załatwianie innych spraw na życzenie podopiecznego np. opłacanie świadczeń za
czynsz, gaz, światło, telefon, RTV i innych.
4.2. Opiekę higieniczną:
4.2.1. dokonywanie bieżących porządków w używanej przez podopiecznego części
mieszkania;
4.2.2. utrzymywanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych;
4.2.3. pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży wierzchniej;
4.2.4. dbanie o czystość bielizny pościelowej - ewentualnie odnoszenie jej do punktów
pralniczych.
4.3. Zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem:
4.3.1. prześcielenie łóżka;
4.3.2. zmiana bielizny osobistej i pościelowej;
4.3.3. pomoc przy myciu, kąpieli, czesaniu, ubieraniu;
4.3.4. układanie chorego w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji;
4.3.5. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych;
4.3.6. zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept;
4.3.7. karmienie chorego, o ile stan zdrowia wymaga tej czynności;
4.3.8. zachęcanie do wykonywania prac ręcznych, spacerów;
4.3.9. wskazywanie rodzinie, sąsiadom uwag, spostrzeżeń dotyczących podopiecznego w zakresie całokształtu sprawowanej opieki pobudzających zainteresowanie otoczenia sprawami codziennego życia podopiecznego.
UWAGA: Zaspokajanie potrzeb osób chorych w zakresie pielęgnacji medycznej (masaż, podawanie zastrzyków, lekarstw, pielęgnacja odleżyn) nie jest przedmiotem powyższego postępowania.
5. Wykonawca będzie świadczył usługi na podstawie Zleceń na wykonanie usługi przekazanych przez Zamawiającego, precyzujących zakres usługi, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz wymiar godzin.
6. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji usługi w ciągu 2 dni od daty otrzymania zlecenia. W uzasadnionych przypadkach ze względu na szczególną, nieprzewidzianą sytuację Wykonawca wykona zlecenie w ciągu jednego dnia lub w dniu otrzymania zlecenia.
7. Realizacja usługi musi odbywać się w przedziale czasowym od godziny 6:00 do 20:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz w weekendy (sobota, niedziela), a także dni uznane przez ustawę za wolne od pracy, w czasie uzgodnionym pomiędzy biorącym usługę, Zamawiającym a Wykonawcą.
8. Przewidywana ilość godzin w okresie wykonywania zamówienia wynosi:
8.1. w 2023 roku - około 9 240 godzin; w tym: 5 640 godzin w dni robocze od poniedziałku do
piątku, oraz około 3 600 godzin w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy.
8.2. jedna godzina usługi (60 min.) jest czasem przeznaczonym do wykonywania czynności
bezpośrednio na rzecz świadczeniobiorcy.
8.3. szacunkowa liczba godzin miesięcznie może wynieść około 770, Zamawiający będzie obciążony
tylko za faktycznie wykonane usługi.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy, a także przestrzegania przepisów
w zakresie ochrony danych osobowych. Szczegółowe warunki dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych zostały określone w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik do wzoru umowy.
10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że usługa jest wykonana nienależycie,
w sposób naruszający postanowienia umowy Wykonawca jest zobowiązany dokonać bezzwłocznie zmiany osoby świadczącej usługi.
11. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn sumy faktycznie wykonanych roboczogodzin w danym miesiącu kalendarzowym i stawki brutto za roboczogodzinę. Wypłacane będzie z dołu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, do 14 dni po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury lub innego dokumentu księgowego do siedziby Zamawiającego.
Wykonawca dostarczy fakturę za jeden miesiąc kalendarzowy (rozliczeniowy) wraz
z każdorazowo dołączonymi do faktury prawidłowo wypełnionymi kartami realizacji usługi
oraz rozliczeniem (wzór stanowią załączniki do wzoru umowy). Dokumenty ww. należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do 2 (drugiego) dnia roboczego następnego miesiąca.
12. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie właściwa realizacja usług opiekuńczych nad podopiecznymi Centrum, potwierdzona przez prawidłowo prowadzoną dokumentację (specyfikację) obecności osób sprawujących opiekę w domach podopiecznych, w tym rozliczeniem kart kontrolnych zgodnych z wydanymi przez CUS w Starachowicach zleceniami.
13. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania kadrą niezbędną do realizacji zadania
w zakresie podstawowych umiejętności, niezbędnych do sprawowania opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi w ilości gwarantującej realizację zadania.
15. Postępowanie określa zapewnienie nieprzerwanej i prawidłowej realizacji usług opiekuńczych nad podopiecznymi Centrum, niezależnie od urlopów oraz absencji pracowników, w trakcie całego okresu realizacji zamówienia.
16. Ww. osoby powinny posiadać odpowiednie zdolności psychiczne i fizyczne, niezbędne do wykonywania usług opiekuńczych, a także w trakcie realizacji usług opiekunowie powinni zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania okresowych kontroli realizacji zamówienia. Kontrola prowadzona będzie przez Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Starachowicach lub upoważnionego przez niego pracownika Centrum.
18. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków osoby sprawującej opiekę nad podopiecznymi Centrum, Zamawiający zastrzega sobie prawo wnioskowania do Wykonawcy o wykluczenie osoby z realizacji usług opiekuńczych.
19. W związku z aktualnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego wywołanym SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz prawdopodobieństwem trwania tego stanu lub ogłoszeniem stanu epidemii:
19.1. Wykonawca zobligowany jest, aby jego personel świadczący usługi bezwzględnie stosował
aktualne, tj. obowiązujące w terminie realizowania usługi wytyczne GIS, MZ w tym zakresie, w szczególności wymóg posiadania środków ochrony osobistej, tj. np. maseczka, rękawice, fartuch ochronny, płyny dezynfekcyjne,
19.2. w przypadku braku możliwości realizowania usług z uwagi na ograniczenia, nakazy, zakazy ustanowione przez ustawodawcę lub Radę Ministrów, Zamawiający może zawiesić realizację umowy do czasu ustania tego zagrożenia, w związku z czym Wykonawca nie będzie otrzymywał wynagrodzenia, a Zamawiający nie może nałożyć na niego kar umownych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85312100-0 - Usługi opieki dziennej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie do realizacji zamówienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym na umowę o pracę/ lub spółdzielczą umowę o pracę w wymiarze 1 etat, obliczana będzie według następujących zasad: a. 10 punktów, za zatrudnienie do realizacji zamówienia 1 osoby wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym na minimum 1 etatu. b. 20 punktów, za zatrudnienie do realizacji zamówienia 2 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym na minimum 1 etatu. c. 30 punktów, za zatrudnienie do realizacji zamówienia 3 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym na minimum 1 etatu. d. 40 punktów, za zatrudnienie do realizacji zamówienia 4 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym na minimum 1 etatu.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, w szczególności:
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 tj.),
3) osób poszukujących pracy, niepozostających zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
4) osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447),
5) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53 i 472), mających trudności w integracji ze środowiskiem,
6) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123 tj.),
7) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 tj.),
8) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 67/333 05.10.2021r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1264 tj.),
9) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia,
10) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823).
- pod warunkiem, że procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w pkt 1-10, jest nie mniejszy niż 30 % osób zatrudnionych u Wykonawcy albo w jednostce, która będzie realizowała zamówienie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy stosownie, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku:
1) stwierdzenia nierealizowania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn,
2) stwierdzenia nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,
4) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.
4. Rozwiązanie bądź odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
5. Wykonawca nie może dokonać cesji praw związanych z realizacją niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany prawa lub wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiałyby wykonanie umowy zgodnie z jej treścią i celem, a w szczególności:
1) obniżenie lub zwiększenie liczby świadczeniobiorców korzystających z usług wynikające z zaistnienia obiektywnych przesłanek konieczności takiej zmiany,
2) obniżenie ilości/wielkości przedmiotu zamówienia i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, wynikające z zaistnienia obiektywnych przesłanek konieczności takiej zmiany,
3) gdy wykonanie umowy wynika ze zmniejszonych potrzeb Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, zakres rzeczowy umowy może zostać ograniczony przez Zamawiającego bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego,
4) gdy zajdzie konieczność przedłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.
7. Zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

Zobacz inne

Prawo