Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kurzętnik, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00457738/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA KURZĘTNIK

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kurzętnik na rok 2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KURZĘTNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118916

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 39

1.5.2.) Miejscowość: Kurzętnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-306

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kurzetnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bipkurzetnik.warmia.mazury.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kurzętnik na rok 2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b40e97bc-6bf8-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457738

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00337342/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 „Dostawa energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kurzętnik na rok 2023”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kurzetnik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usługą drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344)5. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych (zawiadomień, oświadczeń, wniosków lub informacje Wykonawcy przekazują) za pomocą poczty elektronicznej na adres email: beata.malek@kurzetnik.pl lub platform przetargowej https://kurzetnik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty, wymaga posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Nie jest konieczne utworzenie Konta Użytkownika na Platformie Przetargowej. LOGINTRADE umożliwia złożenie oferty bez zakładania konta. Jeżeli Użytkownik nie ma konta i składa Ofertę bez Zakładania konta, to ma obowiązek potwierdzić do czasu zakończenia zbierania ofert adres mailowy podany w formularzu, poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany w mailu potwierdzającym założenie Oferty Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.
2. Zgodnie z § 11 ust 2 r.d.e Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczenia czasu przekazania i odbioru danych. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą w tym składanie ofert, wniosków, przekazanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócenia się do Zamawiającego za pomocą formularza „Zadaj pytanie do postępowania” dostępnego na Platformie Zakupowej lub w wyjątkowych wypadkach (m.in. brak dostępu do Platformy Przetargowej z powodu awarii) za pomocą poczty elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik e-mail: urzad-gminy@kurzetnik.pl;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kurzętnik jest Pan/Pani imię Rafał Dąbrowski kontakt: adres e-mail: kontakt@iod-rg.pl telefon: 799 050 025/*; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związa-nym z postępowaniem
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym. Po zakończe-niu postepowania dane podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa będą przetwarzane w celu jej realizacji oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
25.2 Ostatecznym celem przetwarzania danych staje się cel archiwalny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. ustawy Prawo Zamówień Publicznych
• członkowie komisji przetargowej
• pracownicy administratora uprawnienie do realizacji ww. celu przetwarzania
25.3 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana doty-czących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepoda-nia określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczą-cych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwa-rzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobo-wych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobo-wych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
25.4 Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obo-wiązków ciążących na Administratorze jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizację swoich praw.
25.5 Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobo-wych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobo-wych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobo-wych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
25.4 Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obo-wiązków ciążących na Administratorze jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizację swoich praw.
25.5 Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobo-wych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRG.271.62.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii na terenie Gminy Kurzętnik – zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do SWZ, zawierającym szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej wraz z opisem charakterystyki oraz szacunkowe zapotrzebowanie mocy.
4.2 Szacunkowa sumaryczna ilość dostarczanej energii elektrycznej dla 37 punktów poboru energii wynosi 212 000 kWh. Wolumen powyższy wyliczony jest na podstawie szacun-kowego i prognozowego zużycia.
4.3 Całkowita sumaryczna roczna moc zapotrzebowania wg danych szczegółowych zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do SWZ.
4.4 Określenie szacunkowego zapotrzebowania na energię elektryczną stanowi element słu-żący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowią-zania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach.
4.5 Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie zgodnie ze standardami i na warunkach określonych w sprawie szczegółowych zasad kształtowania w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723.z późn. zm.) i w prze-pisach wykonawczych do tej ustawy oraz innych obowiązujących przepisach prawa.
4.6 Wykonawca musi posiadać zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego właściwym dla lokalizacji obiektów objętych przedmiotem zamówienia, oraz uwzględnić w ofercie wszystkie wymagalne certyfikaty włącznie z Certyfikatem Efektywności Ener-getycznej (kolor biały).
4.7 Dodatkowe informacje:
a) Aktualnie Zamawiający ma rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elek-trycznej;
b) Operatorem Systemu Dystrybucji energii elektrycznej dla poszczególnych punktów po-boru energii jest Energa Operator;
c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca z którym zostanie zawarta umowa na dostawę energii przeprowadził procedurę skutecznej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do przeprowadzenia w imieniu Zamawiają-cego procedury skutecznej zmiany sprzedawcy;
d) Wszystkie punkty poboru są istniejącymi obiektami, z układami pomiarowo-rozliczeniowymi;
e) Od Wykonawców oczekuje się starannego zapoznania z przedmiotem zamówienia.
f) Wykonawca może dokonać wizji lokalnej obiektów, stanowiących przedmiot niniejsze-go postępowania;
g) Energia elektryczna powinna spełniać standardy i parametry techniczne, zgodnie z zapi-sami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, a także Polskimi Normami;
h) Dostawa energii elektrycznej będzie odbywać się za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, z którym Zamawiający będzie po-siadał na dzień rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji;
i) Rozliczenia ilości sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów z ukła-dów pomiarowo-rozliczeniowych, dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybu-cyjnego, z 2 miesięcznym okresem rozliczeniowym;
j) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby punktów poboru energii wskaza-nych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do SWZ, w szczególności przypadkach zmian praw własności, praw do administrowania, zmiany sposobu użytkowania i zamknięcia punk-tów poboru energii a także do zmiany mocy;
k) Nazwy punktów odbioru energii elektrycznej wskazane na fakturze powinny być zgod-ne z nazwami punktów odbioru energii elektrycznej określonymi w załączniku nr 1 do SWZ
l) Optymalizacja kosztów dystrybucji w okresie półrocznym;
m) W przypadku wystąpienia nadpłaty na numerze konta Zamawiającego należne środki należy przekazać bezpośrednio na bankowy numer konta Gminy Kurzętnik ze wskaza-niem obiektu oraz rachunku którego nadpłata dotyczy;
n) Jedna cena dla każdej taryfy, zaproponowana cena nie może ulec zwiększeniu przez cały okres trwania umowy;
o) Osobne zawarcie dystrybucji dla obiektów szkół i żłobków w Gminie Kurzętnik oraz Gminy Kurzętnik;
4.8 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przedmiotu zamówienia publicznego, w domyśle, wskazaniu takiemu każdo-razowo towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych i zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia publicznego z zastrzeżeniem, by ich minimalne parametry jako-ściowe były co najmniej takie same jak parametry i cechy produktów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia publicznego. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Ewentualne użycie w specyfikacji określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przy-kładowy i służy określeniu klasy i jakości materiałów. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Cena całkowita podana w formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do SWZ) powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć szacunkowe przewidywane zużycia energii zgodnie z załącznikami 1,2 i 3 do SWZ.
4. Cena oferty jest ceną (wartość brutto) wymieniona w formularzu oferty – załącznik nr 4 do SWZ
5. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocja-cji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
8. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozli-czenia w trakcie realizacji zamówienia.
9. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do po-wstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym za-mawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wyko-nawcy, będzie miała zastosowanie.
8. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu
7.2. Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące :
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) ważną o okresie realizacji zamówienia;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2) Zdolności zawodowe:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 271 ust 1 Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
8.6 Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych przez wykonawcę w postępo-waniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przyna-leżności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od in-nego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik Nr 7 do SWZ;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i In-formacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, spo-rządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 271 ust 1 Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
8.6 Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych przez wykonawcę w postępo-waniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp:
a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) ważną o okresie realizacji zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia. w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do re-prezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w pkt 8.1 do SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udzia-łu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie udziału w postepowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia dołączą do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni
Wykonawcy.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postepowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający na podstawie art. 455 ust.1 Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kurzetnik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

Zobacz inne

Prawo