Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00457743/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa transportowa studentów i pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001815

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Adama Mickiewicza 21

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-120

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 662 44 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: karolina.korbas@urk.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://urk.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa transportowa studentów i pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a4a32f72-6bf9-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457743

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042271/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Transport osób - wynajem autokarów do przewozu pracowników i studentów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/urk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/urk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji zostały określone w Rozdziale VIII i XI Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zostały zawarte w Rozdziale XIX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO zostały zawarte w Rozdziale XIX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-291-4997/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 350000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług transportu dla pracowników i studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone oraz, gdy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie następujących kryteriów:
1) cena – 60 %
2) skrócenie terminu zgłoszenia zlecenia usługi transportowej – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu zgłoszenia zlecenia usługi transportowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ważne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub ważną licencję na wykonywanie krajowego albo międzynarodowego transportu drogowego osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 lub ust. 2, art. 5a i 5b ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

4. Zdolność techniczna lub zawodowa – Zamawiający wymaga, aby:

1) Wykonawca dysponował co najmniej 8 autobusami, którymi będzie wykonywał zamówienie, w tym:
a) min. 2 autobusami posiadającymi do 19 pasażerskich miejsc siedzących, wyprodukowanymi nie wcześniej niż 2008 r.,
b) min. 3 autobusami posiadającymi od 20 do 39 pasażerskich miejsc siedzących, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2008 r.,
c) min. 3 autobusami posiadającymi nie mniej niż 40 pasażerskich miejsc siedzących, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2008 r.
2) Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem jest/było świadczenie usług polegających na transporcie drogowym osób z wykorzystaniem pojazdów samochodowych typu autobus, każdego (zamówienia) o wartości nie mniejszej niż 100 000, 00 złotych brutto (w przypadku usług aktualnie wykonywanych wartość usługi zrealizowanej do upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu nie może być niższa niż 100 000,00 złotych brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) „Grupa Kapitałowa” - Oświadczenie Wykonawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2) 1) „KRS lub CEiDG” - Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz usług (Załącznik nr 5 do SWZ) – wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie, wraz z podaniem wartości ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
UWAGA!
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku usług ciągłych lub powtarzających się, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

2) Wykaz autobusów (Załącznik nr 6 do SWZ) – dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi autobusami. W wykazie należy wymienić wszystkie pojazdy, którymi Wykonawca będzie realizował niniejsze zamówienia i które odpowiadają określonemu w rozdziale IV lit. A pkt 4 ppkt 1) SWZ warunkowi udziału w postępowaniu. W wykazie należy podać (w odniesieniu do każdego autobusu):
• liczbę pasażerskich miejsc siedzących (przez liczbę pasażerskich miejsc siedzących należy rozumieć liczbę wszystkich miejsc siedzących w pojeździe – wynikającą z dowodu rejestracyjnego – pomniejszoną o 1), rocznik pojazdu,
• numer rejestracyjny, numer VIN, datę pierwszej rejestracji,
• podstawę dysponowania.

3) Ważnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub ważną licencję na wykonywanie krajowego albo międzynarodowego transportu drogowego osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 lub ust. 2, art. 5a i 5b ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SWZ)
1) formularz ofertowy należy starannie i dokładnie wypełnić na wzorze opracowanym przez Zamawiającego, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ;
2) formularz ofertowy należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi Ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (Załącznik nr 4 do SWZ) (jeżeli Wykonawca będzie korzystał z zasobów innego podmiotu).
1) zobowiązanie należy starannie i dokładnie wypełnić na wzorze opracowanym przez Zamawiającego, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2) zobowiązanie należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi Ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

B. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (Spółki cywilne / Konsorcja)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców osobno.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku:
1) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu czynności powierzonych podwykonawcom, pod warunkiem że:
a) udział podwykonawcy jest konieczny dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie takiej konieczności, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp i odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.
b) Wykonawca wskaże dokładną nazwę i adres podwykonawcy, a także zakres zamówienia, który zamierza mu powierzyć;
c) podwykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób.
2) zmian w wykazie autobusów wymienionych w załączniku nr 2, którymi Wykonawca realizuje usługi, pod warunkiem, że ceny jednostkowe określone w Formularzu cenowym, nie wzrosną i zmiana nie uniemożliwi realizacji zleceń zgodnie z zapisami niniejszej umowy, w szczególności §2 ust. 3, 4 i 10 umowy oraz będzie korzystna dla Zamawiającego, a w szczególności, gdy Wykonawca zastąpi pojazd starszy nowszym lecz posiadającym co najmniej tyle samo pasażerskich miejsc siedzących.
2. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 1 wraz z tą propozycją przedłoży:
a) opis proponowanych zmian,
b) uzasadnienie
3. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku)
w terminie 5 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 1 i 2.
4. W przypadku upływu terminu podanego ust. 3 traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona.
5. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 3 i 4.
6. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do umowy - aneksu.
7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1– 6 jest nieważna.
8. Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy p.z.p.
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy p.z.p.,
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
3) jeżeli wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych z tytułu niezgodnego z umową wykonywania zobowiązań przekroczy 20% kwoty brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy.
4) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
5) W przypadkach, o których mowa w ust. 8, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/urk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z niniejszego postępowania, na podstawie przesłanek określonych odpowiednio w:
3) Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. zwana dalej „specustawą sankcyjną” (tzw. samoistne, obligatoryjne i dodatkowe przesłanki wykluczenia) tj.
„Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej.
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej”.
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 4), 7) jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wykluczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 108 i 109 ustawy Pzp nastąpi zgodnie
z art. 111 ustawy Pzp.
4. Wykluczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej nastąpi na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.
5. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej, nakładanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Zobacz inne

Prawo