Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Katowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00457831/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZACISZE"

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" z podziałem na 9 części (od 01.01.2023 do 30.06.2023)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZACISZE"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000686641

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Traktorzystów 42

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-695

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 322025432

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dpszacisze.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.biuletyn.abip.pl/dpszacisze/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" z podziałem na 9 części (od 01.01.2023 do 30.06.2023)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9ce5689-6bea-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457831

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00046222/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa żywności na potrzeby DPS "Zacisze" z podziałem na części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b9ce5689-6bea-11ed-abdb-a69c1593877c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Dodatkowo informacje będą publikowane na stronie: https://www.biuletyn.abip.pl/dpszacisze/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie
e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu „Formularza do komunikacji”
7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem sprawy KP.260.1.2022. W przypadkach uniemożliwiających komunikację zamawiającego z Wykonawcami za pośrednictwem platformy e-zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej adres email: przetargi@dpszacisze.katowice.pl (nie dotyczy składania ofert)
8. Pytania Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ nie musza być składane z uwzględnieniem powyższych rozporządzeń ani nie muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły zawiera SWZ rozdział 37

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły zawiera SWZ rozdział 37

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KP.260.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Boczek wędzony parzony 35 kg
Flaki wołowe – krojone 75 kg
Golonka wieprzowa 30 kg
Nogi wieprzowe 30 kg
Łopatka wieprzowa b/k 90 kg
Wołowe z kością – szponder 50 kg
Gulaszowe wołowe ekstra 40 kg
Goleń wołowa b/k 35 kg
Karczek wieprzowy b/k 65 kg
Żeberka wieprzowe mięsne paski 50 kg
Słonina 8 kg
Ozory wieprzowe 40 kg
Schab wieprzowy b/k 50 kg
Wołowina b/k zrazowa 10 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana wg następującego wzoru (odpowiednio dla każdej części):

najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert / cena oferty ocenianej x
waga

gdzie:
P - oznacza ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium nr 1 „cena oferty”,
waga - stanowi procentowe znaczenie kryterium nr 1
3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu uzyska największą ilość punktów i tę ofertę Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, wg powyższego wzoru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kurczaki 300 kg
Filet z kurczaka 190 kg
Podudzie-pałka z kurczaka 225 kg
Filet z indyka 50 kg
Skrzydła z kurczaka 130 kg
Żołądki z kurczaka 25 kg
Żołądki z indyka 15 kg
Udziec z kurczaka b/k i skóry 40 kg
Wątroba drobiowa 40 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana wg następującego wzoru (odpowiednio dla każdej części):

najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert / cena oferty ocenianej x
waga

gdzie:
P - oznacza ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium nr 1 „cena oferty”,
waga - stanowi procentowe znaczenie kryterium nr 1
3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu uzyska największą ilość punktów i tę ofertę Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, wg powyższego wzoru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Kiełbasa podwawelska 65% mięsa 100 kg
2. Kiełbasa senacka 40 kg
3. Parówka gruba 50% mięsa 120 kg
4. Parówka drobiowa naturalna cienka 50 kg
5. Serdelki drobiowe 50% mięsa 40 kg
6. Winerki wieprzowe 15 kg
7. Kiełbaski drobiowe 15 kg
8. Mortadela na bazie mięsa wieprzowego drobno zmielonego z przyprawami 40 kg
9. Kiełbasa szynkowa 65% mięsa 75 kg
10. Szynka wp.gotowana 80% mięsa 75 kg
11. Filet maślany z piersi indyka 77% b/skóry,parzony o wysokiej zawartości białka 30 kg
12. Szynka z indyka po staropolsku 10 kg
13. Szynka wp. domowa 80% mięsa 40 kg
14. Polędwica sopocka 30 kg
15. Szynka wp.ze spichrza 80% mięsa 40 kg
16. Szynka wp.z liściem 80% mięsa 65 kg
17. Kaszanka 70 kg
18. Krotoszyńska parzona 30 kg
19. Szynka konserwowa 50 kg
20. Salceson z indyka 20 kg
21. Kiełbasa biała parzona 40 kg
22. Pasztetowa drobiowa z dodatkiem wieprzowiny-surowce drob. 40% surowce wieprz. 40% 40 kg
23. Mielonka wieprzowa 40 kg
24. Salceson włoski 20 kg
25. Krakowska parzona 50 kg
26. Żywiecka pieczona 65 kg
27. Pieczeń drobiowa 30 kg
28. Schab pieczony 25 kg
29. Polędwica z kurczaka 25 kg
30. Szynka wędzona z fileta z kurczaka 90% mięsa 50 kg
31. Indyk w galarecie 30 kg
32. Szynka krucha parzona 81% mięsa wieprzowego 25 kg
33. Pasztet pieczony-mięso 75% w tym mięso z kurczaka 41% mięso wieprz. 34% 20 kg
34. Kiełbasa śląska 65% mięsa 30 kg
35. Filet maślany z fileta z piersi kurczaka 85%,b/skóry,parzony 50 kg
36. Wędlina kminkowa 65% mięsa 50 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15131130-5 - Wędliny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana wg następującego wzoru (odpowiednio dla każdej części):

najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert / cena oferty ocenianej x
waga

gdzie:
P - oznacza ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium nr 1 „cena oferty”,
waga - stanowi procentowe znaczenie kryterium nr 1
3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu uzyska największą ilość punktów i tę ofertę Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, wg powyższego wzoru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Brukselka gat.I 20 kg
2. Brokuły gat.I 100 kg
3. Barszcz ukraiński gat.I 15 kg
4. Fasola szparagowa zielona gat.I 50 kg
5. Fasola szparagowa żółta gat.I 50 kg
6. Marchew kostka gat.I 15 kg
7. Mieszanka 7- skł. gat.I 50 kg
8. Szpinak 2.0kg gat.I 50 kg
9. Kalafior gat.I 100 kg
10. Włoszczyzna paski gat.I 120 kg
11. Bukiet kwiatowy warzyw gat.I 120 kg
12. Mieszanka kompotowa gat.I 350 kg
13. Wiśnia drylowana gat.I 10 kg
14. Truskawka mrożona gat.I 20 kg
15. Śliwka drylowana gat.I 25 kg
16. Placki ziemniaczane 1.0kg 25 szt.
17. Pierogi z mięsem typu Alex-Pol 75 kg
18. Kluski śląskie typu Alex-Pol 40 kg
19. Pyzy ziemniaczane typu Alex-Pol 40 kg
19. Uszka z mięsem typu Alex-Pol 30 kg
20. Porzeczka czarna gat.I 75 kg
21. Aronia gat.I 20 kg
22. Malina cała gat.I 10 kg
23. Pierogi ruskie typu Alex-Pol 25 kg
24. Pyzy ziemniaczane z mięsem typu Alex-Pol 40 kg
25. Pierogi z serem typu Alex-Pol 25 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331100-8 - Warzywa świeże lub mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana wg następującego wzoru (odpowiednio dla każdej części):

najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert / cena oferty ocenianej x
waga

gdzie:
P - oznacza ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium nr 1 „cena oferty”,
waga - stanowi procentowe znaczenie kryterium nr 1
3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu uzyska największą ilość punktów i tę ofertę Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, wg powyższego wzoru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dżem truskawkowy(100g owoców/na 100g dżemu) 220g-300g 100 szt.
2. Dżem czarna porzeczka(100g owoców/na 100g dżemu) 220g-300g 100 szt.
3. Dżem wiśniowy(100g owoców/na 100g dżemu) 220g-300g 100 szt.
4. Dżem morelowy(100g owoców/na 100g dżemu 220g-300g 100 szt.
5. Dżem brzoskwiniowy(100g owoców/na 100g dżemu) 220g-300g 50 szt.
6. Powidła śliwkowe ok.310g 25 szt.
7. Jogurt naturalny 150g-175g 750 szt.
8. Jogurt naturalny 300g-400g 125 szt.
9. Jogurt owocowy 150g 1000 szt.
10. Kefir 200g-250g 1150 szt.
11. Masło extra 82% tł. 200g 2850 szt.
12. Mleko 2% 0,9 l - folia 5500 szt.
13. Mleko 2% 1,0 - karton 100 szt.
14. Mleko zagęszczone niesł. 500g 4%tł. 60 szt.
15. Margaryna mleczna 250g 400 szt.
16. Olej 1,0 l rzepakowy 70 szt.
17. Ser maskarpone 500g 10 szt.
18. Pasztet drobiowy 50g 1000 szt.
19. Ser żółty twardy salami kl.I 60 kg
20. Ser żółty pełnotłusty typ holendersko-szwajcarski kl.I 25 kg
21. Ser topiony typu złoty ementaler 100g 2000 szt.
22. Ser homogenizowany naturalny 150g 800 szt.
23. Ser twarogowy kanapkowy 150g 200 szt.
24. Śmietana 18% 200g 500 szt.
25. Twaróg półtłusty 250 kg
26. Ser homog.owocowy 140g -150g 1750 szt.
27. Twaróg ziarnisty 150g 360 szt.
28. Ser domowy smażony chudy 60 kg
29. Śmietana spray 250g 25 szt.
30. Kaszka mleczna 150g 350 szt.
31. Deser budyniowy 125g 150 szt.
32. Deser serniczkowy 150g 200 szt.
33. Ser pleśniowy camembert 120g 50 szt.
34. Masło roślinne kubek 500g 25 szt.
35. Ser żółty pełnotłusty typ holenderski kl.I 40 kg
36. Ser śmietankowy do smarowania - różne smaki 135g 150 szt.
37. Ser topiony typu złoty ementaler 17,5g (różne smaki) 600 szt.
38. Ser naturalny typu Bieluch 150g 500 szt.
39. Śmietana 36% 500g 10 szt.
40. Dżem 25g 400 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15332290-3 - Dżemy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana wg następującego wzoru (odpowiednio dla każdej części):

najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert / cena oferty ocenianej x
waga

gdzie:
P - oznacza ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium nr 1 „cena oferty”,
waga - stanowi procentowe znaczenie kryterium nr 1
3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu uzyska największą ilość punktów i tę ofertę Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, wg powyższego wzoru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Bułka tarta 30 kg
2. Bułka pszenna 50 g 8000 szt.
3. Baton 400 g 4 szt.
4. Chleb mieszany 1.0 kg 3150 szt.
5. Chałki 350 g 1100 szt.
6. Chleb razowy z mąki żytniej 800 g 125 szt.
7. Ciasto jogurtowe z owocami 50 kg
8. Ciasto serowo-wiśniowe 50 kg
9. Piernik z marmoladą i kremem 40 kg
10. Drożdżówki 80-100 g (ser,budyń,marmolada) 650 szt.
11. Sernik 40 kg
12. Szarlotka na cieście kruchym 50 kg
13. Pączki 80g 100 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana wg następującego wzoru (odpowiednio dla każdej części):

najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert / cena oferty ocenianej x
waga

gdzie:
P - oznacza ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium nr 1 „cena oferty”,
waga - stanowi procentowe znaczenie kryterium nr 1
3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu uzyska największą ilość punktów i tę ofertę Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, wg powyższego wzoru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Budyń bez cukru i sztucznych barwników 40g 500 szt.
2. Bazylia 20g 25 szt.
3. Zioła prowansalskie 20g 25 szt.
4. Tymianek 20g 25 szt.
5. Herbatniki Petit Beurre100g 250 szt.
6. Cynamon 15g 75 szt.
7. Cukier 750 kg
8. Cukier puder 6 kg
9. Ciastka w czekoladzie mlecznej 35% 21 kg
10. Ciastka kruche o smaku maślanym 10 kg
11. Cynamon laski 20g 5 szt.
12. Cukier waniliowy 16g 75 szt.
13. Czekolada mleczna 100g 30% kakao 100 szt.
14. Czekolada gorzka 100g 60% kakao 150 szt.
15. Ciastka b/c 70-125g 450 szt.
16. Przyprawa do piernika 20g 10 szt.
17. Soda oczyszczona 35% 20 szt.
18. Gałka muszkatołowa 10g 10 szt.
19. Galaretka owocowa 75g 175 szt.
20. Herbata expresowa 100szt. typu Lipton 30 szt.
21. Herbata liściasta 100g 500 szt.
22. Imbir 20g 10 szt.
23. Kminek mielony 20 g 50 szt.
24. Kasza jęczmienna średnia 40 kg
25. Kasza gryczana 50 kg
26. Kasza manna 75 kg
27. Kawa zbożowa rozpuszczalna typu Inka 150g 225 szt.
28. Kleik ryżowy 160 g 40 szt.
29. Kisiel 40 g 200 szt.
30. Kawa rozpuszczalna typu nescafe classic 200g 50 szt.
31. Liść laurowy 10 g 30 szt.
32. Makaron nitki-tradycyjny 75 kg
33. Makaron gwiazdka 40 kg
34. Makaron świderki,łazanka kolanka,muszelka 100% durum 125 kg
35. Mąka pszenna 150 kg
36. Musztarda 210 g 250 szt.
37. Majeranek 10 g 50 szt.
38. Majonez typu Winiary 400ml 25 szt.
39. Mąka ziemniaczana 75 kg
40. Przyprawa w płynie typu ,,Magii" 1,0 l 30 szt.
41. Miód wielokwiatowy 25 g 1500 szt.
42. Miód sztuczny 380g 5 szt.
43. Napój kakaowy granulowany 300g 100 szt.
44. Kakao naturalne typu Wawel 100 g 30 szt.
45. Ocet spirytusowy 500 ml 15 szt.
46. Pieprz ziołowy 20g 30 szt.
47. Pieprz czarny mielony 20 g 125 szt.
48. Płatki kukurydziane 250g 100 szt.
49. Płatki owsiane 500g 125 szt.
50. Pierniki w czekoladzie 30% kakao 30 kg
51. Proszek do pieczenia 30g 80 szt.
52. Papryka mielona słodka 20g 65 szt.
53. Ryż biały długoziarnisty 110 kg
54. Sól 110 kg
55. Suchary b/c 285 g 40 szt.
56. Przyprawa do potraw 200g 40 szt.
57. Wafle w czekoladzie mlecznej 35% 24 kg
58. Wafle z nadzieniem 24 kg
59. Wafle ryżowe 100 g 25 szt.
60. Wafle kakaowe typu prince-polo 40g 300 szt.
61. Ziele angielskie 15g 50 szt.
62. Curry 10 szt.
63. Herbata ekspresowa Earl Grey 100szt. 4 szt.
64. Listki waflowe b/c 38g 75 szt.
65. Krakersy mix. drobne 90g 500 szt.
66. Wafle z nadzieniem b/cukru,glutenu,laktozy 95g 75 szt.
67. Wiórki kokosowe 200g 10 szt.
68. Gożdziki całe 10g 5 szt.
69. Żelatyna 50 g 80 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana wg następującego wzoru (odpowiednio dla każdej części):

najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert / cena oferty ocenianej x
waga

gdzie:
P - oznacza ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium nr 1 „cena oferty”,
waga - stanowi procentowe znaczenie kryterium nr 1
3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu uzyska największą ilość punktów i tę ofertę Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, wg powyższego wzoru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Makrela wędzona 50 kg
2. Miruna b/s SHP 60 kg
3. Dorsz atlantycki (czarniak) SHP 35 kg
4. Filet śledziowy ala matjas 50 kg
5. Filet śledziowy opiekany 60 kg
6. Filet śledziowy w pomidorach 170 g 250 szt
7. Filet z makreli w pomidorach 170 g 250 szt
8. Tuńczyk w kawałkach w oleju 170g 100 szt.
9. Tuńczyk w sosie własnym 170g 100 szt.
10. Filet śledziowy w oleju - 170 g 100 szt
11. Filet z makreli w oleju - 170 g 100 szt
12. Paprykarz szczeciński 135g 200 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana wg następującego wzoru (odpowiednio dla każdej części):

najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert / cena oferty ocenianej x
waga

gdzie:
P - oznacza ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium nr 1 „cena oferty”,
waga - stanowi procentowe znaczenie kryterium nr 1
3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu uzyska największą ilość punktów i tę ofertę Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, wg powyższego wzoru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Jajka dezynfekowane promieniami UV rozm. L (63g-73g) 8000 szt

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana wg następującego wzoru (odpowiednio dla każdej części):

najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert / cena oferty ocenianej x
waga

gdzie:
P - oznacza ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium nr 1 „cena oferty”,
waga - stanowi procentowe znaczenie kryterium nr 1
3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu uzyska największą ilość punktów i tę ofertę Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, wg powyższego wzoru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wymaga złożenia do oferty oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie jak we wzorze oświadczenia, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowania na dzień składania ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym (udostępnionym przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonym w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”). Wraz z formularzem ofertowym Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY wg wzoru zamawiającego, który stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez Wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. FORMULARZ OFERTOWY musi zawierać oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
2) FORMULARZ CENOWY – stanowiący Załącznik nr 1 SWZ; formularz cenowy powinien być wypełniony w zależności od części zamówienia, na którą składana jest oferta.
Wykonawca składający ofertę na daną część zobowiązany jest zaoferować pełny asortyment (wszystkie produkty) objęty niniejszą częścią w ilościach wymaganych przez Zamawiającego, pominięcie, usunięcie lub przekreślenie produktu może stanowić o niezgodności oferty z treścią SWZ i stanowić podstawę do odrzucenia oferty.
3) OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wypełniony Załącznik nr 3 do SWZ stanowiący oświadczenie dotyczące odpowiednio: Wykonawcy; każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej.
4) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego – w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wypełniony Załącznik nr 5 do SWZ stanowiący oświadczenie dotyczące odpowiednio: Wykonawcy; każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej.
5) PEŁNOMOCNICTWO ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców
(tzw. Konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane elektronicznie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego
ze wspólników.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców
(tzw. Konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane elektronicznie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego
ze wspólników.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze zachodzi najmniej jedna z okoliczności przewidzianych przez Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany:
1) strony umowy w przypadku następstwa prawnego wynikające z odrębnych przepisów;
2) wynagrodzenia Wykonawcy (w tym cen jednostkowych) brutto, w przypadku zmiany
przepisów obowiązujących dot. podatku VAT;
3) podwyższenia cen jednostkowych określonego produktu w sytuacji wzrostu cen na rynku.
Niniejsza zmiana może nastąpić najwcześniej po upływie 3 miesięcy od daty obowiązywania niniejszej umowy, nie częściej niż raz na kwartał i w wysokości nie wyższej niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni kwartał publikowany w Monitorze Polskim. W takim przypadku ceny zostaną podwyższone z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono pismo wnioskujące o zmianę;
4) nazwy produktu (producenta) pod warunkiem zaoferowania produktów nie gorszych
jakościowo od dotychczas dostarczanych przy jednoczesnym zachowaniu
dotychczasowych lub niższych cen jednostkowych.
Niniejsza zmiana może nastąpić w przypadku :
a) zaprzestania produkcji danego asortymentu przez producenta,
b) zmiany gramatury danej pozycji asortymentowej przez producenta produktu,
c) niedostępności produktu na rynku powyżej 14 dni kalendarzowych,

5) treści umowy w sytuacji wynikłej ze zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu
jej zawarcia.

2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie
wniosku Wykonawcy wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody
Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez
Zamawiającego.

3. Jakiekolwiek zmiany nin. umowy wymagają – pod rygorem nieważności – zachowania
formy pisemnej w postaci aneksu, z zastrzeżeniem ust.4.

4. Strony uzgadniają możliwość obniżenia ceny jednostkowej określonego produktu
w przypadku obniżenia cen produktów na rynku (np. określenie ceny sugerowanej) lub
udzielenia bonifikaty przez Wykonawcę w stosunku do ceny oferty, na podstawie której została zawarta niniejsza umowa. Niniejsza zmiana ceny jednostkowej mająca charakter jednorazowej promocji nie powoduje zmiany treści umowy;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

Zobacz inne

Prawo