Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Przeworsk, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00457833/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Powiat Przeworski

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i remont budynku Starostwa Powiatowego w Przeworsku
przy ul. Jagiellońskiej 10, w zakresie IV piętra

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Przeworski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900252

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 10

1.5.2.) Miejscowość: Przeworsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starosta@powiatprzeworsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiatprzeworsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i remont budynku Starostwa Powiatowego w Przeworsku
przy ul. Jagiellońskiej 10, w zakresie IV piętra

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6de1b88a-6be7-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457833

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023246/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa i remont wnętrz w budynku administracyjnym przy ul. Jagiellońskiej 10, w zakresie IV piętra

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,107940,6ae6d9deb40c6603cd21860e8dbedfc7.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,107940,6ae6d9deb40c6603cd21860e8dbedfc7.html lub
2) poczty elektronicznej pod adresem e-mail: zamowienia@powiatprzeworsk.pl
z zastrzeżeniem, iż oferta, w tym oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp Zamawiający podaje wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy:
1) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
a) Edge
b) Google Chrome,
c) Mozilla Firefox,
d) Opera,
2) Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
c) włączona obsługa JavaScript
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
e) zainstalowany Acrobat Reader
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia@powiatprzeworsk.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016,str.1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Starosta Przeworski.
• we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych Wykonawca może się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Jagiellońska 10, 37 – 200 Przeworsk lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@powiatprzeworsk.pl.
• firmą podprzetwarzącą dane jest Platforma Zakupowa Logintrade, którego operatorem jest LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-644 Warszawa, ul. Polna 48/11.
• dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74 ustawy Pzp;
• dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane,
• wykonawca na podstawie art.15 RODO posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych;
• wykonawca posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
• wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;
- na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art.6 ust.1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art.14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 3. Informacja o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679 RODO:
• na podstawie art. 16 RODO wykonawca posiada prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
• na podstawie art. 18 RODO wykonawca posiada prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZ.272.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę i remont budynku Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 10, w zakresie IV piętra:
• remont IV piętra wraz z przebudową łazienek i instalacji elektrycznej,
• wydzielenie dwóch klatek schodowych na wszystkich kondygnacjach wraz z wykonaniem oddymiania, remont klatki głównej schodowej, obejmujący także instalację elektryczną (z prac wyłączony jest zakres robót związany z boczną klatką schodową ujęty w Przedmiarze branży budowlanej w pozycji 3 obejmujący roboty remontowe, z pominięciem robót obejmujących wydzielenie klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach),
• przebudowa instalacji hydrantowej wraz z montażem zestawu hydroforowego,
• modernizacja pasywnej infrastruktury teleinformatycznej
2. W zakres robót objętych zamówieniem wchodzą:
1) roboty rozbiórkowe,
2) roboty w zakresie stolarki,
3) roboty malarskie i szklarskie,
4) roboty tynkarskie,
5) posadzki,
6) roboty związane ze schodami,
7) wykonanie ścianek działowych,
8) wykonanie sufitów podwieszanych,
9) wykonanie nadproży,
10) wykonanie robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych,
11) roboty związane z instalowaniem urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
12) roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
13) modernizacja pasywnej infrastruktury teleinformatycznej
3. Szczegółowy zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej zawartej w załączniku Nr 9 do SWZ.
UWAGA:
1) Zamawiający informuje jednocześnie, iż zakres wykonywanych robót jest węższy niż ujęty w zamieszczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej na remont budynku Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 10 i obejmuje wyłącznie prace w zakresie IV piętra budynku określone w załączonych przedmiarach (wraz z instalacją elektryczną i modernizacją pasywnej infrastruktury teleinformatycznej, remont klatki schodowej głównej wraz z instalacją elektryczną oraz wykonania oddymiania obu klatek). Z prac wyłączony jest zakres robót związany z boczną klatką schodową ujęty w Przedmiarze branży budowlanej w pozycji 3 obejmujący roboty remontowe, z pominięciem robót obejmujących wydzielenie klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach.
2) Z uwagi na fakt dołączenia do SWZ dokumentacji projektowej dotyczącej pasywnej infrastruktury teleinformatycznej w budynku oraz system audiowizualnego wraz z adaptacją akustyczną sali konferencyjnej Zamawiający podkreśla, że w przypadku rozbieżności w obu dokumentacjach projektowych pierwszeństwo mają zapisy projektu dotyczącego Pasywnej Infrastruktury Teleinformatycznej w Budynku oraz System Audiowizualnego wraz z Adaptacją Akustyczną Sali Konferencyjnej, a prace należy wykonać w taki sposób by zrealizować wszystkie prace przewidziane tym projektem szczegółowym to jest wykonać wszystkie instalacje, LAN, elektryczną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ad.1) dla kryterium ,,Cena” – waga 60 %
Kryterium ,,Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Liczba punktów w będzie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
cena brutto oferty najtańszej
niepodlegającej odrzuceniu
Ilość punktów = -------------------------------- x 60 pkt
cena brutto badanej oferty

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.


Ad.2) dla kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty”– waga 30 %
Kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty”, zostanie ocenione na podstawie wskazanego przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane.
Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 24 miesięcy. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesiące. Oferty oceniane będą punktowo. W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 30 pkt.
Wykonawca, w zależności od zaoferowanego okresu gwarancji na wykonane roboty, otrzyma następującą ilość punktów:
1) 24 miesiące - 0 pkt;
2) 36 miesięcy - 10 pkt;
3) 48 miesięcy - 20 pkt;
4) 60 miesięcy - 30 pkt;
Wykonawca zobowiązany jest do podania okresu gwarancji na wykonane roboty w miesiącach, określając deklarowany termin jako 24,36,48,60 miesięcy.
Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty.
W przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż 60 miesiące to Zamawiający do obliczeń będzie przyjmował okres wynoszący 60 miesiące. W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie najkrótszy okres gwarancji wynoszący 24 miesiące oraz przyzna 0 (zero) punktów w tym kryterium.
Podanie długości okresu gwarancji w innych „jednostkach” czasu spowoduje przeliczenie do pełnych 24,36,48,60 miesięcy „w dół” i pełnych punktów wskazanych powyżej.
W przypadku, gdy Wykonawca poda długość okresu gwarancji liczoną w miesiącach wyrażonych ułamkiem dziesiętnym lub zwykłym do obliczeń Zamawiający dokona zaokrąglenia do pełnych 24,36,48,60 miesięcy „w dół”.

Ad.3) dla kryterium „Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy”
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty gdy Wykonawca wykaże, że osoba wskazana do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiada doświadczenie zawodowe ponad wymagane dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w SWZ Rozdz. VI ust. 1 pkt 2 lit. b) tiret pierwszy.

Punkty przyznawane będą tylko za wykazane wykonane inwestycje/zadania/roboty polegające na remoncie i/lub przebudowie i/lub budowie i/lub modernizacji budynku podczas realizacji których wskazana osoba pełniła funkcje Kierownika budowy.

Za skierowanie do pełnienia funkcji Kierownika budowy osoby posiadającej doświadczenie w w/w zakresie, Zamawiający przyzna następującą ilość punktów za pełnienie:
- 1 funkcji kierownika budowy – 0 pkt
- 2 funkcji kierownika budowy– 2,5 pkt
- 3 funkcji kierownika budowy– 5 pkt
- 4 funkcji kierownika budowy– 7,5 pkt
- 5 funkcji kierownika budowy lub większej ilości – 10 pkt

W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 10 punktów.

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym w ust.1 pkt.1.2 - załącznik nr 1 do SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł

2) Zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie i/lub przebudowie i/lub budowie i/lub modernizacji budynku, o wartości roboty nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto w zakres której wchodziły roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne oraz roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

b) na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. co najmniej:
− jedną osobą, która będzie pełnić funkcje Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji Kierownika budowy w minimum jednej robocie budowlanej polegającej na remoncie i/lub przebudowie i/lub budowie i/lub modernizacji budynku.

− jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót elektrycznych posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

− jedną osobą osoba, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót sanitarnych posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Uwaga:
1. Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk Kierownika budowy z Kierownikiem robót danej specjalności tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących specjalności.
2. Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumnie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie - Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp - wg wzoru załącznika nr 7 do SWZ.

Z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz.835) zwana poniżej ,,Ustawą sankcyjną” .
Zamawiający dokona weryfikacji podstaw wykluczenia, w zakresie art. 7 ust.1 Ustawy sankcyjnej na podstawie oświadczeń własnych Wykonawcy. Zamawiający może także dokonać weryfikacji podstaw wykluczenia w zakresie art. 7 ust.1 Ustawy sankcyjnej na podstawie wykazów, o których mowa w Ustawie sankcyjnej lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII ust. 6 pkt 4 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - wg wzoru załącznika nr 3 do SWZ;

Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru załącznika nr 4 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:
1) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ
2) wypełniony załącznik nr 2 do SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, aktualne na dzień składania ofert. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenie, o którym mowa składa odpowiednio;
• wykonawca,
• każdy ze wspólników konsorcjum Wykonawców (w przypadku składania oferty wspólnej), oraz każdy ze wspólników spółki cywilnej,
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
• w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa, także oświadczenie, zgodne w treści z Załącznikiem Nr 2A do SWZ,
3) Dokumenty potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania:
a) zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów przy czym poprzez w/w dane należy rozumieć wskazanie przez Wykonawcę w ofercie lub w innych dokumentach załączonych do oferty np. nr KRS, nr NIP, Nr REGON lub określony adres internetowy.
b) pełnomocnictwo – W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy lub w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum)
Postanowienia z pkt 3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP.
4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby na które wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ- jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna wymagany warunek za spełniony jeżeli spełni go co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie albo jeżeli Wykonawcy spełnia go łącznie.
6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. Oświadczenie przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.
7) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonania zmian postanowień umowy w następującym zakresie i okolicznościach:
1) Zmiany osób skierowanych do realizacji umowy lub podwykonawcy,
2) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy w przypadku okreslonych §14 ust.1 pkt 2) projektu umowy
3) Zmiany odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4) Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy
5) Zmiany wysokości wynagrodzenia
6) Zmiany sposobu wynagrodzenia
Szczegółowo zmiany umowy i okoliczności zawarte zostały w szczególności § 14 projektu umowy .

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem https://powiatprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,107940,6ae6d9deb40c6603cd21860e8dbedfc7.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

DOKUMENTY SKŁADANE W PRZYPADKU WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA RP:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
• odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 6 pkt 4 Rozdz. VIII SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w pkt.1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia pkt 1 odnoszące się do wymaganych terminów ważności poszczególnych dokumentów stosuje się.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do:
1) przedstawienia pełnomocnictwa, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
2) przedłożenia kopii umowy regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,
3) przedłożenia kopi dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień przez osoby wskazane w „Wykazie osób”, wraz z potwierdzeniem aktualnej przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
4) wyceniony przedmiar robót, sporządzony zgodnie ze złożoną ofertą (wartością).

Zobacz inne

Prawo