Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łęka Opatowska, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00457853/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Łęka Opatowska

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Raków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łęka Opatowska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855481

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Akacjowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Łęka Opatowska

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-645

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 0627814520

1.5.8.) Numer faksu: 0627814521

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@leka-opatowska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://leka-opatowska.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Raków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de9a10ee-6bfd-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457853

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00056445/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Raków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://lekaopatowska.bip.net.pl/?a=8636

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej email: sekretariat@leka-opatowska.pl lub inwestycje@leka-opatowska.pl 2) Adres strony internetowej: https://lekaopatowska.bip.net.pl/?a=8636

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (złożenie oferty wraz załącznikami), musi posiadać konto na ePUAP oraz korzystać z platformy miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ . Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa , włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Łęka Opatowska reprezentowana przez Wójta Gminy Łęka Opatowska. Może się Pani/Pan z nim kontaktować:
• listownie na adres: ul. Akacjowa 4 63-645 Łęka Opatowska
• poprzez e-mail: sekretariat@leka-opatowska.pl
• telefonicznie: 627814520,
2) Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail: inspektor@myiod.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy.
3) Pani/Pan dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust 5 ustawy Pzp. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o za mówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG.
6) W odniesieniu do danych pozyskanych przez nas przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania,
- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.
7) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPPG.271.40.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raków na terenie działek nr 58, 59/9, 66, 26. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Budowę sieci wodociągowej o średnicy 110 mm z włączeniem do istniejącej sieci, tym w szczególności:
a) wytyczenie trasy sieci, roboty ziemne, wykonanie podłoża,
b) wykonanie sieci wodociągowej z rur PE 110 PN-10 o długości 330,0 m, w tym przejście pod drogą powiatową należy wykonać metodą przewiertu w rurze ochronnej stalowej o średnicy 160 mm,
c) wykonanie uzbrojenia sieci wodociągowej: montaż hydrantów p.poż dn 80 mm z zasuwą żeliwną odcinającą dn 80mm- 2 kpl; zasuwy odcinające Z100 żeliwne kołnierzowe- 2 kpl, taśma lokalizacyjna w wtopionym drutem miedzianym lub taśmą metalową – 325,0 m (8 m przecisk)
d) wykonanie próby szczelności, badania wody,
e) wykonanie obsypki rurociągów i zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i odtworzeniem nawierzchni.

2) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i włączeniem do istniejącej studni kanalizacyjnej, w tym w szczególności:
a) wytyczenie trasy sieci, roboty ziemne, wykonanie podłoża pod rurociągi
b) wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC lite o średnicy 200 mm i długości 163,0 mb,
c) wykonanie 4 szt. przykanalików z rur PVC lite o średnicy 160mm i długości 8 mb ,
d) montaż 3 szt. studni betonowych rewizyjnych Ø1000mm, 3 szt. studzienek przyłączeniowych Ø315 mm, trójnika 200/160 mmm- 1 kpl,
e) wykonanie próby szczelności, powykonawczej inspekcji TV kamerą,
f) wykonanie obsypki rurociągów i zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i odtworzeniem nawierzchni.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) w skład którego wchodzą :
1) Dokumentacja projektowa,
2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (dalej SST/STWiOR),
3) Przedmiary robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:
1) cena oferty (brutto) – waga kryterium 60 %,
2) długość okresu gwarancji – waga kryterium 40 %,

2. Do wszystkich Wykonawców, w zakresie kryteriów będzie stosowana ta sama metoda obiektywnej oceny oferty:
1) Zasady oceny za kryterium „cena oferty”:
C = (Cmin/Cbad) x 60
gdzie C - ilość punktów jakie otrzyma oferta,
Cmin - cena najtańszej oferty, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
Cbad - cena oferty badanej
2) Zasady oceny kryterium „długość okresu gwarancji”:
Punktacja za ww. kryterium dokonana zostanie na podstawie zadeklarowanej w ofercie (Załącznik nr 2 do SWZ) długości okresu gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie wybrać oferowaną długość okresu gwarancji: 36, 42, 48, 54 lub 60 miesięcy. Zamawiający nie wyraża zgody na wskazanie innych terminów.
Wykonawca, który zadeklaruje długość okresu gwarancji wynoszący:
a) 36 miesięcy – otrzyma 0 pkt,
b) 42 miesięcy – otrzyma 10 pkt,
c) 48 miesięcy – otrzyma 20 pkt,
d) 54 miesięcy – otrzyma 30 pkt,
e) 60 miesięcy – otrzyma 40 pkt.
W przypadku gdy Wykonawca w formularzu oferty błędnie wskaże więcej niż jeden okres gwarancji lub nie wskaże żadnego okresu, przyjmuje się, iż Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy i tym samym otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium.

3. Ostateczna ocena punktowa będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z działania:
Wx = Cx + Dx
gdzie Wx - ilość punktów które otrzyma oferta „x”,
Cx - ilość punktów które otrzyma oferta „x” za kryterium „cena oferty”
Dx - ilość punktów które otrzyma oferta „x” za kryterium „długość okresu gwarancji”

4. Niniejsze zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej oraz wypełni dodatkowe wymagania zakreślone w treści SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zadanie polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej nie krótszej niż 150 m oraz jedno zadanie polegające na budowie sieci wodociągowej o długości nie krótszej niż 250 m oraz potwierdzi dowodami, że zadania te zostały wykonane należycie, w szczególności poda informacje, że zadania te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W przypadku oferty składanej wspólnie warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony jeżeli spełni go minimum jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.

b) dysponuje kierownikiem budowy, który posiada stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp- załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ);
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony Formularz oferty, sporządzony według treści wzoru załącznika nr 2 do niniejszej SWZ,
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3 do SWZ,
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- załącznik nr 4 do SWZ,
4) Pełnomocnictwo- jeżeli jest wymagane do reprezentowania Wykonawcy w przypadku gdy:
- Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
- ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum, spółka cywilna),
5) Zobowiązanie podmiotu ( jeżeli dotyczy)- załącznik nr 6a do SWZ,
6) Oświadczenie dotyczące innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 125 ust. 5 (jeżeli dotyczy)- załącznik nr 6b.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp , Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (należy wypełnić treść oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym).
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalne są za zgodą obu stron są zmiany zawartej umowy, pod warunkiem, że dotyczą co najmniej jednej kwestii określonej w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
2) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
3) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót,
4) wystąpienia siły wyższej,
5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.
3. Zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót objętej przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego,
3) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody na terenie budowy, wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,
5) wprowadzenie robót zamiennych,
6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
7) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
4. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w sytuacjach:
1) zmiana obowiązującej stawki VAT powodująca zmianę wynagrodzenia Wykonawcy,
2) wykonania mniejszego zakresu robót niż na etapie złożenia oferty,
3) wykonania robót zamiennych, dodatkowych,
4) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz niższa niż 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
5. Pozostałe zmiany umowy:
1) zmiany podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych podwykonawców.
2) w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
6. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę.
7. Szczegółowe informacje zawarto w Projekcie umowy (zał. nr 9 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP na skrytkę: /76fnoni63f/skrytka i udostępnionego również na miniPortalu. Cały proces szyfrowania oferty ma miejsce na stronie miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106)
jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Zobacz inne

Prawo