Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00457857/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa parku przy ul. Botewa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Modlińska197

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 03-122

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bialoleka.zp@um.warszawa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bialoleka.um.warszawa.pl/ https://zamowienia.um.warszawa.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457857

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00444879/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Warunki dotyczące zdolności zawodowej i technicznej:
a) w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia w realizacji), warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 – ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
- dwa (2) zamówienia polegające na budowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300 m2 każde i kubaturze min. 1 500,00 m³ każde wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni o pow. co najmniej 1000 m2.
Wymienione w warunku budynki zostały oddane do użytkowania.

UWAGA:
• Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wielobranżową realizację kompleksową inwestycji, tj. budowę od podstaw wraz ze wszystkimi instalacjami wewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu.
• Przez realizację jednego zamówienia Zamawiający rozumie budowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300 m2 i kubaturze min. 1 500,00 m³ każdy, w ramach jednej umowy.
• Za budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek należący do kategorii wg załącznika do ustawy Prawo budowlane: IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
b) w zakresie kwalifikacji zawodowych i uprawnień (dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia)
a. warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą (dla każdej specjalności), która zgodnie z wymogami art. 12 Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
- co najmniej 1 (jedną) osobą – która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w okresie ostatnich 5 lat od terminu składania ofert w postępowaniu pełniła funkcję kierownika budowy dla co najmniej jednego zadania polegającego na budowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej budowy min. 300,00 m²
- co najmniej 1 (jedną) osobą - która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych.
- co najmniej 1 (jedną) osobę - która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
- co najmniej 1 (jedną) osobą - która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej.
b. warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą przynajmniej jedną z następujących kwalifikacji:
- inspektor nadzoru terenów zieleni, inspektor nadzoru dendrologicznego lub inne równoważne udokumentowane świadectwem lub certyfikatem z udokumentowanym rocznym stażem pracy na terenach zieleni padaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia;
- mgr inż. architekt krajobrazu lub inżynier architekt krajobrazu lub inne równoważne, każdorazowo z udokumentowanym 3 - letnim stażem pracy na terenach zieleni przy zadaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia;
- technik ogrodnik lub technik architekt krajobrazu lub inne równoważne, każdorazowo z udokumentowanym 5 letnim stażem pracy na terenach zieleni przy zadaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia.
Osoba ta będzie pełniła funkcję nadzoru przyrodniczego w trakcie realizacji inwestycji.

UWAGA:
• Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji przez tę samą osobę pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień budowlanych.
• Osoby, które przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, tj. przed 1 stycznia 1995 r. uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie oraz uprawnienia uznane na zasadach określonych w ustawie (z dnia 22 grudnia 2015 r.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.
• Za budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek należący do kategorii wg załącznika do ustawy Prawo budowlane: IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki określone powyżej Wykonawcy muszą spełniać wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.

Po zmianie:
a) w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia w realizacji), warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 – ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
- dwa (2) zamówienia polegające na budowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300 m2 każde.
- dwa (2) zamówienia polegające na zagospodarowaniu terenów zieleni o pow. co najmniej 1000 m2 każde.”
Wymienione w warunku budynki zostały oddane do użytkowania.
UWAGA:
• Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wielobranżową realizację kompleksową inwestycji, tj. budowę od podstaw wraz ze wszystkimi instalacjami wewnętrznymi
i zagospodarowaniem terenu.
• Przez realizację jednego zamówienia Zamawiający rozumie budowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300 m2 każdy, w ramach jednej umowy.
• Za budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek należący do kategorii wg załącznika do ustawy Prawo budowlane: IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

b) w zakresie kwalifikacji zawodowych i uprawnień (dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia)
a. warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą (dla każdej specjalności), która zgodnie z wymogami art. 12 Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
ze zm.) może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
- co najmniej 1 (jedną) osobą – która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w okresie ostatnich 5 lat od terminu składania ofert w postępowaniu pełniła funkcję kierownika budowy dla co najmniej jednego zadania polegającego na budowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej budowy min. 300,00 m², zakończonej protokołem odbioru końcowego.
- co najmniej 1 (jedną) osobą - która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych.
- co najmniej 1 (jedną) osobę - która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
- co najmniej 1 (jedną) osobą - która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej.
b. warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą przynajmniej jedną z następujących kwalifikacji:
- inspektor nadzoru terenów zieleni, inspektor nadzoru dendrologicznego lub inne równoważne udokumentowane świadectwem lub certyfikatem z udokumentowanym rocznym stażem pracy na terenach zieleni padaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia;
- mgr inż. architekt krajobrazu lub inżynier architekt krajobrazu lub inne równoważne, każdorazowo z udokumentowanym 3 - letnim stażem pracy na terenach zieleni przy zadaniach
o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia;
- technik ogrodnik lub technik architekt krajobrazu lub inne równoważne, każdorazowo
z udokumentowanym 5 letnim stażem pracy na terenach zieleni przy zadaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia.
Osoba ta będzie pełniła funkcję nadzoru przyrodniczego w trakcie realizacji inwestycji.

UWAGA:
• Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji przez tę samą osobę pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień budowlanych.
• Osoby, które przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, tj. przed 1 stycznia 1995 r. uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie oraz uprawnienia uznane na zasadach określonych w ustawie (z dnia 22 grudnia 2015 r.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.
• Za budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek należący do kategorii wg załącznika do ustawy Prawo budowlane: IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.


W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki określone powyżej Wykonawcy muszą spełniać wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-02 11:00

Po zmianie:
2022-12-09 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-02 11:30

Po zmianie:
2022-12-09 11:30

Zobacz inne

Prawo