Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00457886/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Realizacja w formule „zaprojektuj - wybuduj” zadania pn. „Wymiana windy zlokalizowanej w skrzydle C budynku KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum Obsługi Administracji Rządowej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142746130

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Powsińska 69/71

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-903

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia.eb2b.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - instytucja gospodarki budżetowej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Instytucja gospodarki budżetowej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457886

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00429662/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.5.10. Adres strony internetowej zamawiającego

Przed zmianą:
https://zamowienia.gov.pl

Po zmianie:
https://zamowienia.eb2b.com.pl

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
I. Warunki realizacji:
1. Zamówienie składa się z dwóch etapów:
1) Etap I – obejmujący wykonanie projektu budowlanego (wielobranżowego) do pozwolenia na budowę wraz z elementami/detalami jak do projektu wykonawczego oraz projektu organizacji robót i harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z zestawieniem kosztów prac projektowych i robót oraz urządzeń/materiałów;
2) Etap II – obejmujący wykonywanie robót budowlano-instalacyjnych oraz wykonanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu o powyższą dokumentację projektową oraz wykonanie dokumentacji technicznej wymiany dźwigu, tzw. dokumentacji rejestracyjnej.
II. Postanowienia dotyczące wizji lokalnej:
1) Przed terminem składania ofert Zamawiający przewiduje dla Wykonawców wizję lokalną.
2) Termin wizji ustala się na dzień 23.11.2022 r. o godz. 11:00. Zbiórka zainteresowanych Wykonawców: Al. Ujazdowskie 1/3, wejście A Biuro Przepustek. Osobami do kontaktu w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej są:
• Krzysztof Pawłowski, tel. 697 694 640, e-mail: krzysztof.pawlowski@centrum.gov.pl;
• Piotr Włosek , tel. 734 115 036, email: piotr.wlosek@centrum.gov.pl
3) Najpóźniej do dnia 16.11.2022 r. zainteresowany Wykonawca zobowiązany jest przesłać za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje” wykaz osób (imię i nazwisko oraz dane firmy w tym telefon kontaktowy, imię ojca, PESEL), które wezmą udział w wizji, zgodnie z formularzem pn. Lista osób wykonujących prace na rzecz KPRM, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy (w miejsce nr umowy należy wpisać nr niniejszego postępowania przetargowego). Ponadto osoby, które wezmą udział w wizji lokalnej muszą przekazać przedstawicielom Inwestora Zastępczego uczestniczącym w ww. wizji wypełnione i podpisane przez siebie (w oryginale) Oświadczenie o zachowaniu poufności – Załącznik nr 2 do umowy (analogicznie jak dla ww. Załącznika nr 5 w miejsce nr umowy należy wpisać nr niniejszego postępowania przetargowego).
4) Zamawiający zastrzega, że osoby, które nie dostarczą do COAR powyższego wykazu (w terminie określonym powyżej w pkt 3 lub nie spełnią z wynikiem pozytywnym procedur obowiązujących w KPRM w zakresie dopuszczania podmiotów zewnętrznych do wejścia na teren KPRM - nie będą mogły wziąć udziału w planowanej wizji lokalnej.
5) Zamawiający zaleca Wykonawcom wzięcie udziału w wizji lokalnej, gdyż ze względu na specyficzne uwarunkowania realizacyjne, uważa ją za bardzo istotną dla należytego sporządzenia ofert. Brak udziału w wizji nie powoduje wykluczenia potencjalnego Wykonawcy z postępowania.
III. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej
określone w dziale IX ustawy Pzp, tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w
przepisach art. 506-578 ustawy Pzp, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 ustawy Pzp. Szczegółowy zakres
został opisany w Rozdziale XVIII SWZ. Odwołanie przysługuje na nr zamówienia: 2022/26.

Po zmianie:
I. Warunki realizacji:
1. Zamówienie składa się z dwóch etapów:
1) Etap I – obejmujący wykonanie projektu budowlanego (wielobranżowego) do pozwolenia na budowę wraz z elementami/detalami jak do projektu wykonawczego oraz projektu organizacji robót i harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z zestawieniem kosztów prac projektowych i robót oraz urządzeń/materiałów;
2) Etap II – obejmujący wykonywanie robót budowlano-instalacyjnych oraz wykonanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu o powyższą dokumentację projektową oraz wykonanie dokumentacji technicznej wymiany dźwigu, tzw. dokumentacji rejestracyjnej.
II. Postanowienia dotyczące wizji lokalnej:
1) Przed terminem składania ofert Zamawiający przewiduje dla Wykonawców wizję lokalną.
2) Termin wizji ustala się na dzień 02.12.2022 r. o godz. 11:00. Zbiórka zainteresowanych Wykonawców: Al. Ujazdowskie 1/3, wejście A Biuro Przepustek. Osobami do kontaktu w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej są:
• Krzysztof Pawłowski, tel. 697 694 640, e-mail: krzysztof.pawlowski@centrum.gov.pl;
• Piotr Włosek , tel. 734 115 036, email: piotr.wlosek@centrum.gov.pl
3) Najpóźniej do dnia 16.11.2022 r. zainteresowany Wykonawca zobowiązany jest przesłać za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje” wykaz osób (imię i nazwisko oraz dane firmy w tym telefon kontaktowy, imię ojca, PESEL), które wezmą udział w wizji, zgodnie z formularzem pn. Lista osób wykonujących prace na rzecz KPRM, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy (w miejsce nr umowy należy wpisać nr niniejszego postępowania przetargowego). Ponadto osoby, które wezmą udział w wizji lokalnej muszą przekazać przedstawicielom Inwestora Zastępczego uczestniczącym w ww. wizji wypełnione i podpisane przez siebie (w oryginale) Oświadczenie o zachowaniu poufności – Załącznik nr 2 do umowy (analogicznie jak dla ww. Załącznika nr 5 w miejsce nr umowy należy wpisać nr niniejszego postępowania przetargowego).
4) Zamawiający zastrzega, że osoby, które nie dostarczą do COAR powyższego wykazu (w terminie określonym powyżej w pkt 3 lub nie spełnią z wynikiem pozytywnym procedur obowiązujących w KPRM w zakresie dopuszczania podmiotów zewnętrznych do wejścia na teren KPRM - nie będą mogły wziąć udziału w planowanej wizji lokalnej.
5) Zamawiający zaleca Wykonawcom wzięcie udziału w wizji lokalnej, gdyż ze względu na specyficzne uwarunkowania realizacyjne, uważa ją za bardzo istotną dla należytego sporządzenia ofert. Brak udziału w wizji nie powoduje wykluczenia potencjalnego Wykonawcy z postępowania.
III. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej
określone w dziale IX ustawy Pzp, tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w
przepisach art. 506-578 ustawy Pzp, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 ustawy Pzp. Szczegółowy zakres
został opisany w Rozdziale XVIII SWZ. Odwołanie przysługuje na nr zamówienia: 2022/26.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-30 11:00

Po zmianie:
2022-12-09 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-30 11:15

Po zmianie:
2022-12-09 11:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-29

Po zmianie:
2023-01-07

Zobacz inne

Prawo