Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Opoczno, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00457911/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA OPOCZNO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i Programu Funkcjonalno - Użytkowego z oszacowaniem kosztów dla projektu zagospodarowania terenu przy alei Sportowej w Opocznie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA OPOCZNO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648379

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Staromiejska 6

1.4.2.) Miejscowość: Opoczno

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-300

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.7.) Numer telefonu: 44/ 78 60 137

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia21@um.opoczno.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.opoczno.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457911

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00457860/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą:
20.5. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone (ważnych), na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp.
Nazwa kryterium Znaczenie kryterium
(w %)
1
Cena (C)
60
2 Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (D)
40
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Po zmianie:
20.5. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone (ważnych), na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp.
Nazwa kryterium Znaczenie kryterium
(w %)
1
Cena (C)
60
2 Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D)
40
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Zobacz inne

Prawo