Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00458003/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług sprzątania w budynkach i utrzymanie porządku
na terenie nieruchomości Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

1.2.) Oddział zamawiającego: WSSE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291799

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Żelazna 79

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-875

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: aleksandra.lankiewicz-klimek@sanepid.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00458003

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00437731/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00129536/05/P

Po zmianie:
2022/BZP 00129536/06/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
Zamawiający zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy Pzp może żądać innych niż wskazane w art. 104 i art. 105 ustawy Pzp przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą.
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności,
2) wykazu usług;
3) Certyfikatu Jakości ISO 9001 lub innego zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, według § 13 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2020, poz.1282 z zm.).
2. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne, zamawiający wezwie go do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta będzie podlegała odrzuceniu albo będą zachodziły przesłanki unieważnienia postępowania.

Po zmianie:
Zgodnie z SWZ

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-25 10:00

Po zmianie:
2022-11-29 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-25 11:00

Po zmianie:
2022-11-29 11:00

Zobacz inne

Prawo