Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00458013/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

FILMOTEKA NARODOWA - INSTYTUT AUDIOWIZUALNY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa zestawów komputerowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: FILMOTEKA NARODOWA - INSTYTUT AUDIOWIZUALNY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367467328

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Wałbrzyska 3/5

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-739

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@fina.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://fina.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00458013

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00447573/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 pkt 4 uPzp, dotyczące zdolności technicznej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, zrealizował jedno zamówienie, w którego zakres wchodziła dostawa komputerów stacjonarnych (stacji roboczych i monitorów) o wartości zamówienia minimum 300 tysięcy złotych brutto.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 pkt 4 uPzp, dotyczące zdolności technicznej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, zrealizował jedno zamówienie, w którego zakres wchodziła dostawa komputerów o wartości zamówienia minimum 300 tysięcy złotych brutto.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
a) wyniki testów procesora stosowanego w oferowanych stacjach roboczych w teście w PassMark lub Basemark lub Indigo lub VRAY, które potwierdzają wyniki wymagane w Opisie Przedmiotu Zamówienia;
b) karta katalogowa producenta procesora z informacją o maksymalnej liczbie linii transmisyjnych dla PCI Express albo wskazanie adresu URL pod którym dostępna jest karta katalogowa producenta procesorów z powyższą informacją;
c) karta gwarancyjna producenta stacji roboczych lub inny dokument producenta określający warunki realizacji usług gwarancji dla stacji roboczych;
d) oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta o pochodzeniu stacji roboczych z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta;

Po zmianie:
a) wyniki testów procesora stosowanego w oferowanych stacjach roboczych w teście w PassMark, które potwierdzają wyniki wymagane w Opisie Przedmiotu Zamówienia;
b) karta katalogowa producenta procesora z informacją o maksymalnej liczbie linii transmisyjnych dla PCI Express albo wskazanie adresu URL pod którym dostępna jest karta katalogowa producenta procesorów z powyższą informacją;
c) karta gwarancyjna producenta stacji roboczych lub inny dokument producenta określający warunki realizacji usług gwarancji dla stacji roboczych;
d) oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta o pochodzeniu stacji roboczych z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta;

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:
a) wyniki testów procesora stosowanego w oferowanych stacjach roboczych w teście w PassMark lub Basemark lub Indigo lub VRAY, które potwierdzają wyniki wymagane w Opisie Przedmiotu Zamówienia;
b) karta katalogowa producenta procesora z informacją o maksymalnej liczbie linii transmisyjnych dla PCI Express albo wskazanie adresu URL pod którym dostępna jest karta katalogowa producenta procesorów z powyższą informacją;
c) karta gwarancyjna producenta stacji roboczych lub inny dokument producenta określający warunki realizacji usług gwarancji dla stacji roboczych;
d) oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta o pochodzeniu stacji roboczych z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta;

Po zmianie:
a) wyniki testów procesora stosowanego w oferowanych stacjach roboczych w teście w PassMark, które potwierdzają wyniki wymagane w Opisie Przedmiotu Zamówienia;
b) karta katalogowa producenta procesora z informacją o maksymalnej liczbie linii transmisyjnych dla PCI Express albo wskazanie adresu URL pod którym dostępna jest karta katalogowa producenta procesorów z powyższą informacją;
c) karta gwarancyjna producenta stacji roboczych lub inny dokument producenta określający warunki realizacji usług gwarancji dla stacji roboczych;
d) oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta o pochodzeniu stacji roboczych z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta;

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-28 12:00

Po zmianie:
2022-11-30 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-28 13:00

Po zmianie:
2022-11-30 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-27

Po zmianie:
2022-12-29

Zobacz inne

Prawo