Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ostrowiec Świętokrzyski, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00458019/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa trumien i krzyży w okresie od 02.01.2023 do 31.12.2023 roku z podziałem na zadania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290384636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Długa 8

1.5.2.) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-400

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zupostrowiecbok@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zupostrowiec.4bip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka z o.o. ze 100 % udziałem jednostki samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Usługi pogrzebowe i pokrewne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa trumien i krzyży w okresie od 02.01.2023 do 31.12.2023 roku z podziałem na zadania.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6efe241-6bfa-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00458019

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e6efe241-6bfa-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej e-mail:
zupostrowiecbok@wp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w instrukcjach interaktywnych platformy e-Zamówienia :
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent- edukacyjny/ oraz Regulaminie korzystania z platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego znajduje się w SWZ.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest oświadczyć na formularzu ofertowym, że spełnia
obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskał.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2022/TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa trumien i krzyży w okresie od 02.01.2023 do 31.12.2023 roku z podziałem na zadania.
Zadanie nr 1 obejmuje dostawę następujących trumien i krzyży :
- Trumny dębowe sarkofagi – szacunkowa ilość 200 szt. minimalna ilość wzorów- 5 wzorów,
- Trumny ekskluzywne - szacunkowa ilość 20 szt. ilość wzorów nieograniczona,
- Trumny ekskluzywne lux - szacunkowa ilość 5 szt. ilość wzorów nieograniczona,
- Trumny z drewna miękkiego ekonomiczne - szacunkowa ilość 25 szt. ilość wzorów nieograniczona,
- Trumny z drewna miękkiego sarkofagi - szacunkowa ilość 50 szt. ilość wzorów nieograniczona,
- Trumny bukowe sarkofagi - szacunkowa ilość 100 szt. minimalna ilość wzorów- 5 wzorów,
- Trumny do kremacji - szacunkowa ilość 20 szt. ilość wzorów nieograniczona,
- Trumny dziecięce - szacunkowa ilość : 20 szt. ilość wzorów nieograniczona w tym :
- rozmiar A- 3 szt,
- rozmiar B- 17 szt.
- Krzyże drewniane - szacunkowa ilość 30 szt. ilość wzorów nieograniczona.
Razem : - 470 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumencie pn. ,,Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)” stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39296100-4 - Trumny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39296000-3 - Wyroby pogrzebowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w rozdziale 21 SWZ. W tym celu zostanie przeprowadzona ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz wyliczy łączną ocenę punktową.
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Na ocenę oferty Wykonawcy składa się suma dwóch wag punktowych. Oferta z
maksymalną liczbą punktów i spełniająca wymogi procedury przetargowej (nie podlegająca odrzuceniu lub wykluczeniu) uznana
zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa trumien i krzyży w okresie od 02.01.2023 do 31.12.2023 roku z podziałem na zadania.
Zadanie nr 2 obejmuje dostawę następujących trumien i krzyży.
- Trumny dębowe sarkofagi - szacunkowa ilość 100 szt. minimalna ilość wzorów- 3 wzory,
- Trumny ekskluzywne - szacunkowa ilość 20 szt. ilość wzorów nieograniczona,
- Trumny ekskluzywne lux - szacunkowa ilość 5 szt. ilość wzorów nieograniczona,
- Trumny bukowe sarkofagi - szacunkowa ilość 80 szt. minimalna ilość wzorów- 3 wzory,
- Trumny do ekshumacji - szacunkowa ilość 5 szt. ilość wzorów nieograniczona,
- Krzyże drewniane - szacunkowa ilość 30 szt. ilość wzorów nieograniczona.,
Razem : - 240 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumencie pn. ,,Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)” stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39296100-4 - Trumny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39296000-3 - Wyroby pogrzebowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w rozdziale 21 SWZ. W tym celu zostanie przeprowadzona ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz wyliczy łączną ocenę punktową.
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Na ocenę oferty Wykonawcy składa się suma dwóch wag punktowych. Oferta z
maksymalną liczbą punktów i spełniająca wymogi procedury przetargowej (nie podlegająca odrzuceniu lub wykluczeniu) uznana
zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
3. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej musi wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie dostawy trumien i krzyży. Każda z wykazanych dostaw winna być wykonana na rzecz innego podmiotu.
Za dostawy podobne Zamawiający uzna dostawy trumien i krzyży o wartości brutto :
- dla zadania nr 1 – 300 tys. zł każda w okresie 1 roku,
- dla zadania nr 2 - 120 tys. zł każda w okresie 1 roku.
W przypadku złożenia oferty na zadania nr 1 i zadanie nr 2 należy wykazać realizację podobnych dostaw osobno dla zadania nr 1 i zadania nr 2 - minimum 4 różne.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek winien spełnić w całości co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza „sumowania” doświadczenia zawodowego kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw
wykluczenia:
1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SWZ;
2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Ponadto Zamawiający wezwie do złożenia przez Wykonawcę oświadczenia
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokument składa każdy z nich.
W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego, Wykonawca składa również oświadczenie o aktualności podmiotu
udostępniającego zasoby- załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu: w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
- wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, wraz z załączeniem dowodów, określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane albo są wykonywane. W przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert., a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy .
wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1)Katalog ze zdjęciami (fotografie) zawartego w ofercie towaru z nazwą oraz z opisem zastosowanych materiałów oraz z opisem pozycji z formularza ofertowego (np. trumna poz. 1).
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 3a do SWZ.
Oświadczenie to w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wielu Wykonawców składa każdy z nich.
3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy. ( jeśli dotyczy)
4) Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika – jeżeli dotyczy W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wraz z oświadczeniem tego podmiotu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia- Załącznik Nr 10 i nr 11 oraz załącznik 3b do SWZ. (o ile dotyczy),
6) Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).
7) Potwierdzenie wniesienia wadium lub dokumenty dotyczące wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 6700 zł (słownie sześć tysięcy siedemset złotych).
2. W przypadku złożenia ofert częściowych wysokość wadium dla każdego zadania wynosi odpowiednio :
a) Zadanie nr 1 – 4500 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych ),
b) Zadanie nr 2 – 2.200 PLN ( słownie: dwa tysiące dwieście złotych) .
3. Wadium musi być złożone przed upływem terminu ( dzień, miesiąc, rok i godzina) składania ofert wskazanego w Rozdziale 19 pkt 2 SWZ i musi być ważne nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Santander Bank Polska SA o/ Ostrowcu Św. 39 1910 1048 2303 99 89 1916 0001 z adnotacją „Wadium zadanie nr ……– Znak sprawy: 2/2022/TP”
6. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do jego wystawienia (gwaranta/poręczyciela).
8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania z ofertą.
9 . Pozostałe warunki zwrotu , zatrzymania i przedłużenia ważności wadium zawarte są w rozdziale 16 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ, które jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.-
Załączniki nr 3 i 3a do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454 – 455 pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do umowy
w sprawie zamówienia publicznego stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swojej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
a. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy,
b. wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisów przez strony.
c. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy a także z np. wystąpienia zwłoki w
wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń,
d. wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),
3) zmiana danych teleadresowych,
4) zmiana obowiązującej stawki VAT,
2. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt.d termin realizacji przedmiotu umowy może
ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie
dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
3. Warunki zmian:
a. inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,
b. uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy,
c. forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem platformy ezamówienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

Zobacz inne

Prawo