Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mrągowo, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00458074/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny Mrągowo

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa produktów ogólnospożywczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny Mrągowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510286697

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Półwysep Czterech Wiatrów

1.5.2.) Miejscowość: Mrągowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-700

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: woszk.mragowo@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: woszkmragowo.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów ogólnospożywczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b0b1455-6c19-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00458074

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068504/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa produktów ogólnospożywczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/woszkmragowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/woszkmragowo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego za wyjątkiem zasad dotyczących czynności złożenia oferty, które zostały określone w pkt. 3 poniżej, komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, uzupełnień, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Systemu (Portal e-Usług SMARTPZP) dostępnego pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/woszkmragowo lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail: woszk.mragowo@ron.mil.pl.
3. Ofertę wraz z załącznikami wymaganymi do oferty należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym – za pośrednictwem https://portal.smartpzp.pl/woszkmragowo.
UWAGA:
Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie ani logowania do Systemu.
5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego, tj. użytkownika Wykonawcy, odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
6. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 194945,45 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: Przetwory warzywne i owocowe.
Szczegółową specyfikację ilościową określają Załącznik nr 1A do SWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji zaproponowanej ceny ofertowej.
Szzegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań jakościowych, terminów przydatności do spożycia, znakowania i opakowania określa dla części nr 1 zamówienia dokument określony w Załączniku nr 5A do SWZ, opracowane przez Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej w Warszawie. Załączniki te są integralną częścią SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zgodnie z art. 441 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje a Wykonawca wyraża zgodę na prawo opcji. Prawem opcji objęte jest świadczenie dostaw wyszczególnione w tabeli załącznika nr 1A do SWZ (Formularz kalkulacji ceny ofertowej) zgodnie z wymaganiami prawa żywnościowego w asortymencie, cenach i maksymalnych ilościach dostarczanych do miejsc dostawy o minimalnym okresie przydatności do spożycia określonym w OPZ.
Zamawiający w terminie do 30 listopada 2023 r. złoży Wykonawcy oświadczenie o zleceniu wykonania opcji.
Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku przydzielenia środków finansowych na realizację zadań stanowiących przedmiot zamówienia i w konsekwencji pokrycia w planie finansowym Zamawiającego środków w określonym opcją zakresie.
Niezłożenie przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6 w terminie do 30 listopada 2023 r. oznacza rezygnację z części przedmiotu Umowy objętego opcją. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za wykonane dostawy.
Zamawiający gwarantuje złożenie zamówień na dostawę towaru na poziomie nie mniejszym niż 50 % wartości brutto Umowy. Realizacja Umowy w pozostałym zakresie uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Część nr 2: Przetwory zbożowe, strączkowe i ziemniaczane. Szczegółową specyfikację ilościową określa Załącznik nr 1B do SWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji zaproponowanej ceny ofertowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań jakościowych, terminów przydatności do spożycia, znakowania i opakowania określa dla części nr 2 zamówienia dokument określony w Załączniku nr 5B do SWZ opracowany przez Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej w Warszawie. Załącznik ten jest integralną częścią SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zgodnie z art. 441 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje a Wykonawca wyraża zgodę na prawo opcji. Prawem opcji objęte jest świadczenie dostaw wyszczególnione w tabeli załącznika nr 1B do SWZ (Formularz kalkulacji ceny ofertowej) zgodnie z wymaganiami prawa żywnościowego w asortymencie, cenach i maksymalnych ilościach dostarczanych do miejsc dostawy o minimalnym okresie przydatności do spożycia określonym w OPZ.
Zamawiający w terminie do 30 listopada 2023 r. złoży Wykonawcy oświadczenie o zleceniu wykonania opcji. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku przydzielenia środków finansowych na realizację zadań stanowiących przedmiot zamówienia i w konsekwencji pokrycia w planie finansowym Zamawiającego środków w określonym opcją zakresie.
Niezłożenie przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6 w terminie do 30 listopada 2023 r. oznacza rezygnację z części przedmiotu Umowy objętego opcją. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za wykonane dostawy. Zamawiający gwarantuje złożenie zamówień na dostawę towaru na poziomie nie mniejszym niż 50 % wartości brutto Umowy. Realizacja Umowy w pozostałym zakresie uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Część nr 3: Czekolady, wyroby cukiernicze, desery i używki. Szczegółową specyfikację ilościową określa Załącznik nr 1C do SWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji zaproponowanej ceny ofertowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań jakościowych, terminów przydatności do spożycia, znakowania i opakowania określa dla części nr 3 zamówienia: dokumenty określone w Załączniku nr 5C do SWZ opracowane przez Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej w Warszawie. Załącznik ten jest integralną częścią SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zgodnie z art. 441 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje a Wykonawca wyraża zgodę na prawo opcji. Prawem opcji objęte jest świadczenie dostaw wyszczególnione w tabeli załącznika nr 1C do SWZ (Formularz kalkulacji ceny ofertowej) zgodnie z wymaganiami prawa żywnościowego w asortymencie, cenach i maksymalnych ilościach dostarczanych do miejsc dostawy o minimalnym okresie przydatności do spożycia określonym w OPZ.
Zamawiający w terminie do 30 listopada 2023 r. złoży Wykonawcy oświadczenie o zleceniu wykonania opcji. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku przydzielenia środków finansowych na realizację zadań stanowiących przedmiot zamówienia i w konsekwencji pokrycia w planie finansowym Zamawiającego środków w określonym opcją zakresie.
Niezłożenie przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6 w terminie do 30 listopada 2023 r. oznacza rezygnację z części przedmiotu Umowy objętego opcją. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za wykonane dostawy.
Zamawiający gwarantuje złożenie zamówień na dostawę towaru na poziomie nie mniejszym niż 50 % wartości brutto Umowy. Realizacja Umowy w pozostałym zakresie uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Część nr 4: Napoje bezalkoholowe. Szczegółową specyfikację ilościową określają Załączniki nr 1D do SWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji zaproponowanej ceny ofertowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań jakościowych, terminów przydatności do spożycia, znakowania i opakowania określają dla części nr 4 zamówienia: dokumenty określone w Załączniku nr 5D do SWZ opracowane przez Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej w Warszawie. Załączniki te są integralną częścią SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15981000-8 - Wody mineralne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zgodnie z art. 441 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje a Wykonawca wyraża zgodę na prawo opcji. Prawem opcji objęte jest świadczenie dostaw wyszczególnione w tabeli załącznika nr 1D do SWZ (Formularz kalkulacji ceny ofertowej) zgodnie z wymaganiami prawa żywnościowego w asortymencie, cenach i maksymalnych ilościach dostarczanych do miejsc dostawy o minimalnym okresie przydatności do spożycia określonym w OPZ.
Zamawiający w terminie do 30 listopada 2023 r. złoży Wykonawcy oświadczenie o zleceniu wykonania opcji.
Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku przydzielenia środków finansowych na realizację zadań stanowiących przedmiot zamówienia i w konsekwencji pokrycia w planie finansowym Zamawiającego środków w określonym opcją zakresie.
Niezłożenie przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6 w terminie do 30 listopada 2023 r. oznacza rezygnację z części przedmiotu Umowy objętego opcją. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za wykonane dostawy.
Zamawiający gwarantuje złożenie zamówień na dostawę towaru na poziomie nie mniejszym niż 50 % wartości brutto Umowy. Realizacja Umowy w pozostałym zakresie uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Część nr 5: Oleje i tłuszcze roślinne. Szczegółową specyfikację ilościową określają Załączniki nr 1E do SWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji zaproponowanej ceny ofertowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań jakościowych, terminów przydatności do spożycia, znakowania i opakowania określają dla części nr 5 zamówienia dokumenty określone w Załączniku nr 5E do SWZ opracowane przez Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej w Warszawie. Załącznik ten jest integralną częścią SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zgodnie z art. 441 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje a Wykonawca wyraża zgodę na prawo opcji. Prawem opcji objęte jest świadczenie dostaw wyszczególnione w tabeli załącznika nr 1E do SWZ (Formularz kalkulacji ceny ofertowej) zgodnie z wymaganiami prawa żywnościowego w asortymencie, cenach i maksymalnych ilościach dostarczanych do miejsc dostawy o minimalnym okresie przydatności do spożycia określonym w OPZ.
Zamawiający w terminie do 30 listopada 2023 r. złoży Wykonawcy oświadczenie o zleceniu wykonania opcji.
Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku przydzielenia środków finansowych na realizację zadań stanowiących przedmiot zamówienia i w konsekwencji pokrycia w planie finansowym Zamawiającego środków w określonym opcją zakresie.
Niezłożenie przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6 w terminie do 30 listopada 2023 r. oznacza rezygnację z części przedmiotu Umowy objętego opcją. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za wykonane dostawy.
Zamawiający gwarantuje złożenie zamówień na dostawę towaru na poziomie nie mniejszym niż 50 % wartości brutto Umowy. Realizacja Umowy w pozostałym zakresie uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Część nr 6: Sosy, zupy, przyprawy przetworzone. Szczegółową specyfikację ilościową określają Załącznik nr 1Fdo SWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji zaproponowanej ceny ofertowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań jakościowych, terminów przydatności do spożycia, znakowania i opakowania określają dla części nr 6 zamówienia dokumenty określone w Załączniku nr 5F do SWZ opracowane przez Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej w Warszawie. Załącznik ten jest integralną częścią SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zgodnie z art. 441 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje a Wykonawca wyraża zgodę na prawo opcji. Prawem opcji objęte jest świadczenie dostaw wyszczególnione w tabeli załączników nr 1F do SWZ (Formularz kalkulacji ceny ofertowej) zgodnie z wymaganiami prawa żywnościowego w asortymencie, cenach i maksymalnych ilościach dostarczanych do miejsc dostawy o minimalnym okresie przydatności do spożycia określonym w OPZ.
Zamawiający w terminie do 30 listopada 2023 r. złoży Wykonawcy oświadczenie o zleceniu wykonania opcji.
Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku przydzielenia środków finansowych na realizację zadań stanowiących przedmiot zamówienia i w konsekwencji pokrycia w planie finansowym Zamawiającego środków w określonym opcją zakresie.
Niezłożenie przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6 w terminie do 30 listopada 2023 r. oznacza rezygnację z części przedmiotu Umowy objętego opcją. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za wykonane dostawy. Zamawiający gwarantuje złożenie zamówień na dostawę towaru na poziomie nie mniejszym niż 50 % wartości brutto Umowy. Realizacja Umowy w pozostałym zakresie uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Część nr 7: Kawa, herbata. 3. Szczegółową specyfikację ilościową określa Załącznik nr 1G do SWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji zaproponowanej ceny ofertowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań jakościowych, terminów przydatności do spożycia, znakowania i opakowania określają dla części nr 7 zamówienia dokumenty określone w Załączniku nr 5G do SWZ opracowane przez Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej w Warszawie. Załączniki te są integralną częścią SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zgodnie z art. 441 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje a Wykonawca wyraża zgodę na prawo opcji. Prawem opcji objęte jest świadczenie dostaw wyszczególnione w tabeli załączników nr 1G do SWZ (Formularz kalkulacji ceny ofertowej) zgodnie z wymaganiami prawa żywnościowego w asortymencie, cenach i maksymalnych ilościach dostarczanych do miejsc dostawy o minimalnym okresie przydatności do spożycia określonym w OPZ.
Zamawiający w terminie do 30 listopada 2023 r. złoży Wykonawcy oświadczenie o zleceniu wykonania opcji.
Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku przydzielenia środków finansowych na realizację zadań stanowiących przedmiot zamówienia i w konsekwencji pokrycia w planie finansowym Zamawiającego środków w określonym opcją zakresie.
Niezłożenie przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6 w terminie do 30 listopada 2023 r. oznacza rezygnację z części przedmiotu Umowy objętego opcją. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za wykonane dostawy.
Zamawiający gwarantuje złożenie zamówień na dostawę towaru na poziomie nie mniejszym niż 50 % wartości brutto Umowy. Realizacja Umowy w pozostałym zakresie uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Część nr 8: Miód. Szczegółową specyfikację ilościową określa Załącznik nr 1H do SWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji zaproponowanej ceny ofertowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań jakościowych, terminów przydatności do spożycia, znakowania i opakowania określają dla części nr 8 zamówienia dokumenty określone w Załączniku nr 5H do SWZ opracowane przez Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej w Warszawie. Załączniki te są integralną częścią SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03100000-2 - Produkty rolnictwa i ogrodnictwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zgodnie z art. 441 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje a Wykonawca wyraża zgodę na prawo opcji. Prawem opcji objęte jest świadczenie dostaw wyszczególnione w tabeli załącznika nr 1H do SWZ (Formularz kalkulacji ceny ofertowej) zgodnie z wymaganiami prawa żywnościowego w asortymencie, cenach i maksymalnych ilościach dostarczanych do miejsc dostawy o minimalnym okresie przydatności do spożycia określonym w OPZ.
Zamawiający w terminie do 30 listopada 2023 r. złoży Wykonawcy oświadczenie o zleceniu wykonania opcji.
Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku przydzielenia środków finansowych na realizację zadań stanowiących przedmiot zamówienia i w konsekwencji pokrycia w planie finansowym Zamawiającego środków w określonym opcją zakresie.
Niezłożenie przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6 w terminie do 30 listopada 2023 r. oznacza rezygnację z części przedmiotu Umowy objętego opcją. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za wykonane dostawy.
Zamawiający gwarantuje złożenie zamówień na dostawę towaru na poziomie nie mniejszym niż 50 % wartości brutto Umowy. Realizacja Umowy w pozostałym zakresie uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Część nr 9: Dania instant. Szczegółową specyfikację ilościową określają Załączniki nr 1I do SWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji zaproponowanej ceny ofertowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań jakościowych, terminów przydatności do spożycia, znakowania i opakowania określają: dla części nr 9 zamówienia dokumenty określone w Załączniku nr 5I do SWZ,opracowane przez Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej w Warszawie. Załączniki te są integralną częścią SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15894000-1 - Przetworzone produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zgodnie z art. 441 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje a Wykonawca wyraża zgodę na prawo opcji. Prawem opcji objęte jest świadczenie dostaw wyszczególnione w tabeli załączników nr 1I do SWZ (Formularz kalkulacji ceny ofertowej) zgodnie z wymaganiami prawa żywnościowego w asortymencie, cenach i maksymalnych ilościach dostarczanych do miejsc dostawy o minimalnym okresie przydatności do spożycia określonym w OPZ.
Zamawiający w terminie do 30 listopada 2023 r. złoży Wykonawcy oświadczenie o zleceniu wykonania opcji.
Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku przydzielenia środków finansowych na realizację zadań stanowiących przedmiot zamówienia i w konsekwencji pokrycia w planie finansowym Zamawiającego środków w określonym opcją zakresie.
Niezłożenie przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6 w terminie do 30 listopada 2023 r. oznacza rezygnację z części przedmiotu Umowy objętego opcją. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za wykonane dostawy. Zamawiający gwarantuje złożenie zamówień na dostawę towaru na poziomie nie mniejszym niż 50 % wartości brutto Umowy. Realizacja Umowy w pozostałym zakresie uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 ustawy Pzp oraz w celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z Ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.
UWAGA:
W przypadku Oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) odpisu lub informacji z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
2) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 i 8 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
UWAGA:
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w ust. 2 składane będą przez każdego Wykonawcę.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 ustawy Pzp oraz w celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z Ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.
UWAGA:
W przypadku Oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) odpisu lub informacji z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
2) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 i 8 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
UWAGA:
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w ust. 2 składane będą przez każdego Wykonawcę.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, sytuacji ekonomicznej lub finansowej i zdolności technicznej lub zawodowej oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o oświadczenia i dokumenty określone w Rozdziale XI SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) odpisu lub informacji z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
2) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 i 8 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
UWAGA:
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w ust. 2 składane będą przez każdego Wykonawcę.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (Konsorcjum/ wspólnicy spółki cywilnej) w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
b) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;
c) pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać dane pełnomocnika i czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, należy złożyć oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. XI ust. 1 przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Przed zawarciem Umowy, jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia kopii Umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie dotyczącym:
1) art. 455 ustawy Pzp;
2) w ramach art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp–, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian, o których mowa w § 15 ust. 4 projektu Umowy oraz, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku ceny jednostkowe netto i wartość netto wynagrodzenia Zleceniobiorcy nie zmieni się, a określone w wyniku tej zmiany ceny jednostkowe brutto i wartość brutto wynagrodzenia zostaną wyliczone
w oparciu o wysokość stawki VAT obowiązującej po zmianie przepisów;
3) Strony przewidują również możliwość dokonania zmian Umowy w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), przy zachowaniu określonych w tym przepisie obowiązków;
4) Dopuszcza się waloryzację cen jednostkowych netto według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla żywności i napojów bezalkoholowych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w Biuletynie Statystycznym GUS. Celem waloryzacji jest wyłącznie urealnienie cen zakupu przedmiotu niniejszej Umowy. Waloryzacja jest dopuszczalna w razie łącznego spełnienia następujących warunków:
a) złożenia pisemnego wniosku przez zainteresowaną stronę, przy czym każda ze stron ma prawo do dwukrotnej waloryzacji na swoją korzyść;
b) upływu pięciu miesięcy od rozpoczęcia realizacji Umowy;
c) zmiany wskaźnika przekraczającej 5 punktów procentowych.
Waloryzację przeprowadza się w oparciu o otrzymane w formie pisemnej z GUS wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych – żywność i napoje bezalkoholowe, za miesiąc poprzedzający wpływ wniosku, o którym mowa powyżej, w odniesieniu do cen z listopada 2022 r., dla odpowiednich grup żywności lub wybranych produktów.
5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w sytuacji, gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/woszkmragowo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo