Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

30.12.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00524634/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawę odczynników laboratoryjnych oraz odczynników dla Banku Mleka Kobiecego na okres 12 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000289012

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Borowska 213

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 50-556

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zofia.widomska-brycka@usk.wroc.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.wroc.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00524634

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00501611

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.4. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.5. Łączna wartość poszczególnych części zamówienia

Przed zmianą:

Po zmianie:
3,0

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawiający nie dopuszcza podziału pakietu na pozycje w danym pakiecie, natomiast każdy pakiet 1, 2, 3 jest odrębną częścią , zainteresowany wykonawca , może złożyć ofertę na jeden pakiet lub na wszystkie pakiety.

Zobacz inne

Prawo