Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

30.12.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sucha Beskidzka, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00525351/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

ZAKŁAD KOMUNALNY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i Dostawa paliwa - olej napędowy do pojazdów oraz wydanie kart chipowych, kart magnetycznych aktywne przez okres zawarcia umowy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KOMUNALNY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070528650

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wadowicka 4

1.5.2.) Miejscowość: Sucha Beskidzka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 338742079

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@zk-suchab.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zk-suchab.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i Dostawa paliwa - olej napędowy do pojazdów oraz wydanie kart chipowych, kart magnetycznych aktywne przez okres zawarcia umowy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-970eb2a9-882a-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00525351

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014074/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Zakup i Dostawa paliwa - olej napędowy do pojazdów oraz wydanie kart chipowych, kart magnetycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/zkwsbeskidzkiej,m,343667,2021.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) ePUAPu https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
3) poczty elektronicznej (e-mail: administracja@zk-suchab.pl ).
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w Regulaminie korzystania
z miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub datę serwera pocztowego Zamawiającego. Zasady składania ofert zostały określone w pkt. 14 SWZ Składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza do komunikacji dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal albo za pomocą poczty elektronicznej. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawców za pośrednictwem dedykowanego
formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: administracja@zk-suchab.pl ). Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZK.ZP.2131.30.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi „Zakup i Dostawa paliwa - olej napędowy do pojazdów oraz wydanie kart chipowych, kart magnetycznych aktywne przez okres zawarcia umowy”.Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a/ sukcesywną dostawę oleju napędowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym według Polskiej Normy PN-EN 590 +A1 2017-06r., a źródłem przechowania oleju napędowego będzie magazyn, który jest jednocześnie składem podatkowym. Szacowane zapotrzebowanie na olej napędowy w okresie objętym zamówieniem wynosi: do 3 300 litrów miesięcznie – tj. 39 600 litrów w okresie dnia 01.02.2023 do 31.01.2024.
b/ Zaopatrzenie istniejącego zbiornika o pojemności 5000 l należącego do Zamawiającego w elektroniczny system analizy pobranego paliwa wraz z przesyłem danych do portalu internetowego i z przekazywaną na bieżąco – on-line - informacją o nieprawidłowościach podczas procesu tankowania przez kierowców i operatorów.
c/ Montaż kompletnych urządzeń GPS, działających w trybie off-line (nadajnik, odbiornik, oprogramowanie, itd.) współpracującego z ww. systemem analizowania pobranego paliwa, zamontowanego we wskazanym pojeździe. Możliwość rozbudowy o kolejne urządzenia celem sukcesywnego wyposażania pojazdów Zamawiającego w urządzenia GPS- urządzenia płatne
po cenach obowiązujących w ofercie.
d/Zamawiający udostępni Wykonawcy zbiornik do zainstalowania stosownych urządzeń, udostępni pojazdy celem zamontowania GPS. Wykonawca przeszkoli pracowników w obsłudze urządzeń aby z dniem zawarcia umowy nastąpiło uruchomienie kompletnego systemu monitorowania oraz dostawy paliwa. Obecny Wykonawca z dniem 31.01.2023r. zakończy realizację zamówienia.
e/ Zamawiający ma prawo ograniczyć lub zwiększyć zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu zamówienia bez konsekwencji finansowych. Takie zmiany ilości są przewidziane umową – rozliczenie nastąpi za faktycznie zamówioną ilość. Wykonawca nie będzie wnosił pretensji
o zmniejszonej lub zwiększonej ilości zamówionego przedmiotu zamówienia,
f) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezawaryjnego funkcjonowania systemu – wszelkie usługi konserwacyjne oraz usuwanie ewentualnych awarii nie może powodować przerw w funkcjonowaniu systemu dłuższych niż 8 godz. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zawiera umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30163100-0 - Karty na zakup paliwa

31351000-1 - Elektryczne przewodniki do systemów kontroli dostępu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-01 do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie zostaną poddane cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, termin płatności faktur oraz dopuszczalna przerwa w funkcjonowaniu systemu tankowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie dopuszczalnej przerwy w funkcjonowaniu systemu tankowania

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy opis w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-10 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa podpisaną i zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-10 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-08

Zobacz inne

Prawo