Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

30.12.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Dobryszyce, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00525543/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Dobryszyce

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową infrastruktury oświetleniowej w Gminie Dobryszyce”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobryszyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647977

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolności 8

1.5.2.) Miejscowość: Dobryszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-505

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 681 11 93

1.5.8.) Numer faksu: 44 681 10 28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dobryszyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://dobryszyce.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową infrastruktury oświetleniowej w Gminie Dobryszyce”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-821cbbd2-8822-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00525543

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038672/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową infrastruktury oświetleniowej w Gminie Dobryszyce"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.dobryszyce.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „ Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku ” i
„ Formularza do komunikacji ” wynosi 150 MB.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „ Instrukcji użytkownika ”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „ Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku ”oraz „ Formularz do komunikacji ”.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„ RODO ”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobryszyce reprezentowana przez Wójta Gminy.
Dane tele-adresowe Zamawiającego:
Gmina Dobryszyce ul. Wolności 8, 97-505 Dobryszyce
Adres e-mail: gmina@dobryszyce.pl
Tel. 44/ 681 11 93
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Dobryszyce jest pani Magdalena Kuszmider tel. 607 770 718, e-mail: magdalena@kuszmider.com.pl.
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie podstawowym pn.:„ Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową infrastruktury oświetleniowej w Gminie Dobryszyce ”, Znak sprawy: 271.1.13.2022;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 Pzp;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Pzp, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
Pozostałe informacje dot. RODO zostały zawarte w rozdziale I SWZ pkt 22.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „ Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową infrastruktury oświetleniowej w Gminie Dobryszyce ”, w ramach której należy wykonać trzy zadania polegające na budowie, przebudowie dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Dobryszyce. Budowa ciągów pieszo-jezdnych, przebudowa utwardzeń/dojazdów do posesji, budowa wyniesionych skrzyżowań, budowa progów zwalniających, budowa przyłączy wodociągowych , budowa oświetlenia ulicznego, usunięcie drzew kolidujących z inwestycją, budowa sięgaczy przyłączy wodociągowych, budowa przepustów. Wykonanie robót energetycznych i teletechnicznych.

Zadanie I–Budowa dróg wewnętrznych ul. Azaliowej, Jaśminowej i Konwaliowej wraz z odcinkiem ul. Chabrowej.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy dróg wewnętrznych ul. Azaliowej, ul. Jaśminowej i ul. Konwaliowej wraz z odcinkiem ul. Charbowej (od DP ul. Dobryszycka do ul. Azaliowej) oraz ulicy bez nazwy (od DP ul. Dobryszycka do ul. Azaliowej) o łącznej długości 987,52 mb (wg punktów referencyjnych na skrzyżowaniach ulic).
Zakres robót:
- budowa ciągów pieszo-jezdnych,
- przebudowa utwardzeń/dojazdów do posesji
- budowa wyniesionych skrzyżowań,
- budowa progów zwalniających,
- usunięcie drzewa kolidującego z inwestycją,
- budowa sięgaczy przyłączy wodociągowych,
- budowa oświetlenia ulicznego.

W zakresie branży drogowej projektowanej rozbudowy znajduje się:
1. Ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5,5 mb.
2. Skrzyżowania ulic:
- ul. Azaliowej z ul. Chabrową
- ul. Azaliowej z ul. Magnoliową
- ul. Azaliowej z ul. Jaśminową
- ul. Azaliowej z ulicą bez nazwy (od DP ul. Dobryszycka do ul. Azaliowej)

Projektowana inwestycja w postaci oświetlenia ulicznego zlokalizowana będzie w Gminie Dobryszyce, przy ulicy Jaśminowej, Konwaliowej oraz Azaliowej. Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego, pieszego i poprawienie wyglądu architektonicznego terenu objętego inwestycją.
Zaprojektowano oświetlenie uliczne wyprowadzone z projektowanej szafki oświetlenia ulicznego, którą należy zasilić z zabudowanego przez PGE Dystrybucja S.A. złącza kablowego ZP1A na wysokości dz. nr ewid. 2291.
Projektuje się ustawienie słupów aluminiowych i montaż opraw w ilości 29 szt.

Zadanie II – Budowa dróg wewnętrznych ul. Różanej, ul. Magnoliowej i ul. Chabrowej.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dróg wewnętrznych ul. Różanej, ul. Magnoliowej i ul. Chabrowej (od Azaliowej do ul. Chabrowej) o łącznej długości 760,91 mb (wg punktów referencyjnych na skrzyżowaniu ulic).

Zakres robót:
- budowa ciągów pieszo-jezdnych,
- przebudowa utwardzeń/dojazdów do posesji
- budowa wyniesionych skrzyżowań,
- budowa progów zwalniających,
- budowa przyłączy wodociągowych,
- budowa oświetlenia ulicznego.

W zakresie branży drogowej projektowanej rozbudowy znajduje się:
1. Ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5,5 mb
2. Skrzyżowania ulic: ul. Chabrowej z ul. Konwaliową

Projektowana inwestycja w postaci oświetlenia ulicznego zlokalizowana będzie w Gminie Dobryszyce, przy ulicy Różanej, Magnoliowej oraz Chabrowej. Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa dla ruchu kołowego, pieszego i poprawienie wyglądu architektonicznego terenu objętego inwestycją.
Projektuje się ustawienie słupów aluminiowych i montaż opraw w ilości 20 szt.

Zadanie III – Przebudowa ogólnodostępnej drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kolonia Dobryszyce.
Zakres robót obejmuje wykonanie:
- nowej konstrukcji jezdni,
- poboczy z kruszywa łamanego,
- przebudowy przepustu.
Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 490 mb. Szerokość jezdni 4.5-6.0 m.

Wykonawca zobowiązany jest podczas realizacji zadania I, II i III zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji w celu wytyczenia robót i sporządzenia operatów geodezyjnych powykonawczych. Wykonawca zobowiązany jest również do przekazania wszelkich oświadczeń, certyfikatów i dokumentów niezbędnych Inwestorowi zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót dla zadania I, II i III został zawarty w Rozdziale V SWZ, stanowiący dokumentację projektową, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena oferty (C) – 100%

Sposób oceny ofert:
1) w kryterium „cena oferty” w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższą wartość (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:
Liczba
zdobytych (C) = Cn/Cb x 100 x waga kryterium 100%
punktów

Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
100 – procentowe znaczenie kryterium ceny

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium cena oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące :
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności

1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.: co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 1000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych i 00/100 brutto) polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej ( asfaltowej ).

Uwaga: Wykonawca składając ofertę wykazuje doświadczenie pod warunkiem, że z treści wypełnionego Załącznika nr 2 do SWZ i załączonych przez Wykonawcę do niego referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, będzie jednoznacznie z nich wynikać zakres rzeczowy i kwotowy odpowiadający spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Uwaga: dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu z pkt 6.1.4 ppkt.1), jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP w oparciu o tabelę średnich kursów walut obcych, na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą
minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. który wykaże się:

a) co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia określone przepisami ustawy Prawo budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej uzyskane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

b) co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży
instalacyjnej elektrycznej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, określone przepisami Prawo budowlane,
( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

c) co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży
instalacyjnej sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych określonych przepisami ustawy Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Uwaga: Wskazane osoby w pkt. 6.1.4.ppkt.2) lit. a), b) i c) IDW powinny posiadać uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe adekwatne do wykonywanych czynności objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót (poszczególnych branż), jak również funkcję kierownika robót poszczególnej branży z funkcją kierownika robót innej branży oraz pełnienie funkcji kierownika robót danej branży przez więcej niż jedną osobę pod warunkiem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia.

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku udziału w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w 7.1 IDW.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia: Nie wymagane

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona składa na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie aktualne na dzień ich złożenia niżej wskazane podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wymagane potwierdzenie wykonania zamówień określonych w pkt 6.1.4. ppkt.1do IDW z załączeniem dowodów określających, że zostały wykonane należycie. Wykaz znajduje się w załączniku nr 4 do IDW.
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga uwzględnienia w niniejszym wykazie osób określonych w pkt. 6.1.4.ppkt.2 lit. a),b), c) do IDW, zgodnie z załącznikiem nr 5 do IDW.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

12.11. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert odpowiednio oświadczenie lub oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1,7.3 i 7.6.3) IDW ,
2) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu,
3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy);
4) w przypadku oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
5) dowody równoważności, o których mowa w pkt 3.3. IDW, jeżeli wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w opisie przedmiotu zamówienia;
6) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa;
7) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium określone pkt 10 IDW.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 30 000,00 złotych.
2. Wadium wykonawca wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w:
ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku.
Nr rachunku: 50 8980 0009 2024 0000 3785 0008 z dopiskiem:
Wadium – „ Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową infrastruktury oświetleniowej w Gminie Dobryszyce ”

5. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 10.3 ppkt, 2-4 IDW, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. IDW, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te dołączone do oferty potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) W przypadku określenia przez Zamawiającego warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym lub zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.4 IDW, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do IDW.
5) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zaliczka zostanie przekazana Wykonawcy w kwocie 5,02 % wynagrodzenia.
2. Wykonawca wystąpi niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy o udzielenie zaliczki na realizację Przedmiotu umowy w wysokości 5,02% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Warunkiem udzielenia zaliczki jest doręczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury zaliczkowej (można proforma) wraz z zabezpieczeniem zwrotu zaliczki, o którym mowa w ust. 3. Wypłata zaliczki nastąpi w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury i zabezpieczenia zwrotu zaliczki.
3. Zabezpieczenie zaliczki może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 442 ust. 3 pkt 1-4 Pzp.
4. W trakcie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca może zmieniać formę zabezpieczenia
zaliczki na jedną lub kilka form z wymienionych w ust. 3 pod warunkiem zachowania ciągłości jej zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wartości.
5. Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia zaliczki będą
bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wykonawca zapewni, że gwarancje będą ważne i wykonalne, aż do rozliczenia zaliczki.
6. Jeżeli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki podana jest data
jego wygaśnięcia, a Wykonawca na 30 dni roboczych przed tą datą nie wniesie przedłużenia zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytułu środków do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca w terminie 14 dni roboczych po ostatecznym rozliczeniu zaliczki wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Jeżeli zaliczka nie zostanie rozliczona przed końcowym rozliczeniem niniejszej umowy, odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, cała wartość udzielonej, a nierozliczonej zaliczki stanie się natychmiast wymagalna i płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nierozliczonej części zaliczki.
8. Za rozliczenie zaliczki, o którym mowa w ust. 7 uznaje się wykonanie robót o wartości nie mniejszej niż wartość zaliczki po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru ich należytego wykonania.
9. Termin zapłaty faktury końcowej nastąpi po wykonaniu całości. Przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Faktura końcowa zostanie pomniejszona o wartość zaliczki, o której mowa w ust. 2 wypłaty.
10. Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy zostały ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
a) uchwale Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. (zmienionej uchwałą nr 176/2021 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021r. uchwałą Nr 87/2022 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych).
b) Regulaminie BGK – Regulaminie, o którym mowa w § 11 uchwały Rady Ministrów Nr 84/2021. (zmienionej uchwałą nr 176/2021 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021r. uchwałą Nr 87/2022 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych).

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą wymagały formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian.
2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje zmiany niniejszej umowy w następujących okolicznościach:
1) z powodu uzasadnionych zmian w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach technicznych, rozwiązań technicznych oraz sposobu wykonania robót wnioskowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, jeżeli te zmiany spowodują obniżenie kosztów wykonania robót, kosztów eksploatacji lub skrócenie terminu realizacji Przedmiotu umowy,
2) z powodu błędów w Dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych polegających na jej niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie umowy w zakresie niezbędnym do je dostosowania do zasad wiedzy technicznej. Uprawnienie do zmiany wynagrodzenia dotyczy tylko tych błędów, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wykryć na etapie sporządzania Oferty,
3) z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy mających wpływ na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów,
4) z powodu odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych warunków geologicznych lub geotechnicznych, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania tej dokumentacji do zasad wiedzy technicznej,
5) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
6) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania Umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT przyjętej do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokości wynagrodzenia netto dostosowując kwotę podatku VAT i należne od dnia zmiany przepisów Wynagrodzenie do obowiązujących przepisów,
7) z powodu wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy.
3. W okolicznościach określonych w ust. 2 pkt 1-5 i 7 Zamawiający, jeżeli będą one miały wpływ na pierwotny zakres zobowiązania Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany tego zakresu oraz sposobu, terminu wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 na warunkach tam określonych.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 , jeżeli zmiana przewiduje wykonanie robót zamiennych , dodatkowych lub zaniechanych wykonanie przewidzianych w nich Robót musi być stwierdzone w Protokole konieczności.
6. W przypadku wystąpienia robót określonych w ust. 5do Protokołu konieczności Wykonawca załączy ich rozliczenie w oparciu o Kosztorys ofertowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy złożony przez Wykonawcę. A w przypadku braku w nim cen jednostkowych takich robót w oparciu o kosztorys planowanych do wykonania robót opracowany metodą szczegółową wg danych wyjściowych przyjętych do opracowania Kosztorysu ofertowego zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 4-7 Umowy.
7. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Pzp podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień niniejszej umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
8. Zamawiający zamierzając dokonać zmiany warunków realizacji Przedmiotu umowy, które wykraczają poza zmiany niniejszej umowy dopuszczalne przepisami ustawy Pzp obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na mini Portalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-25 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że niniejsza inwestycja pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową infrastruktury oświetleniowej w Gminie Dobryszyce” jest dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
4. Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy zostały ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
a) uchwale Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
b) Regulaminie BGK.
Zamawiający przekaże Wykonawcy zaliczkę w wysokości 5,02 % wynagrodzenia, pozostała część wynagrodzenia wypłacona zostanie po zakończeniu inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę dofinansowania z programu w ramach udzielonej wstępnej Promesy.Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki, niezbędne do wykonania zamówienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji w okresie poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. Płatność końcowa zostanie pomniejszona o wartość wypłaconej zaliczki.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
- w sprawie procedury przetargowej:
Tomasz Bąk; tel. 44/ 681 11 93, wew. 12.
- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:
Marcin Przybyłowicz; tel. 44/ 681 11 93, wew. 21.

Zobacz inne

Prawo