Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

30.12.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00525603/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa DW 781 w m. Chrzanów (ul. Szpitalna) z zastosowaniem elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu (…) w obrębie skrzyżowań z ul. Krótką i ul. Wschodnią
(pełna nazwa w sekcji IV.4.2.2.)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000588890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Głowackiego 56

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-085

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa DW 781 w m. Chrzanów (ul. Szpitalna) z zastosowaniem elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu (…) w obrębie skrzyżowań z ul. Krótką i ul. Wschodnią
(pełna nazwa w sekcji IV.4.2.2.)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4fc14a06-86a0-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00525603

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036515/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.25 Przebudowa DW 781 w m. Chrzanów (ul. Szpitalna) z zastosowaniem elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu w zakresie wykonania azyli i doświetlenia na przejściach dla pieszych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zp.zdw.krakow.pl/ponizej-progow-unijnych.html?view=przetarg&id=5658

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Składanie ofert (wraz z załączonymi do niej dokumentami, w tym m.in. oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP) – za pośrednictwem systemów miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl) i ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal). Komunikacja w pozostałym zakresie - za pośrednictwem poczty e-mail (adres: postepowanie129.22@zdw.krakow.pl).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu wszelka komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej (drogą elektroniczną): a) systemów miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl) i ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal), b) poczty elektronicznej (adres e-mail: postepowanie129.22@zdw.krakow.pl). Szczegółowe informacje na temat trybu komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami zawarte są w cz. IV SWZ. Zamawiający wymaga, aby dokumenty składane w postępowaniu przez Wykonawców były opatrywane wymaganym podpisem elektronicznym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) - zgodnie z informacjami określonymi w SWZ. Nie dopuszcza się złożenia oferty (formularza ofertowego, formularza WWER) w postaci scanów / zdjęć dokumentów papierowych (sporządzonych w formie pisemnej –podpisanych własnoręcznie) – bez względu na ewentualne opatrzenie ich dodatkowo podpisem elektronicznym. Przekazanie scanu dokumentu papierowego (nawet opatrzonego podpisem elektronicznym) nie będzie uznawane za skuteczne złożenie oferty –taka oferta podlegać będzie odrzuceniu jako niespełniająca wymagań wynikających z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w cz. VI SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w cz. VI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-129/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Pełna nazwa zamówienia (w związku z niewystarczającą ilością miejsca w sekcji II.2.3. nie było możliwe wskazanie tam pełnej nazwy zamówienia, przez co została ona wskazana w niniejszym punkcie): Przebudowa DW 781 w m. Chrzanów (ul. Szpitalna) z zastosowaniem elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu w zakresie wykonania azyli i doświetlenia na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań z ul. Krótką i ul. Wschodnią
2. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych obejmujących poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 781 w m. Chrzanów w celu usytuowania przejść dla pieszych z wyspami azylu na skrzyżowaniach z ul. Wschodnią i ul. Krótką – w podziale na zakres podstawowy zamówienia i zakres opcjonalny zamówienia.
1) Zakres podstawowy zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 781 na odc. 025 km 0+485,10 – km 0+549,88. Zadanie obejmuje: - zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót, wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie, utrzymanie, likwidacja oznakowania), - utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy do jej zakończenia (w zakresie utrzymania należy wykonać prace związane w szczególności z letnim utrzymaniem), - wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. branżę drogową, budowę chodników, branżę elektryczną (doświetlenie przejść dla pieszych), wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, - wprowadzenie stałej organizacji ruchu (nowe oznakowanie poziome, pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego), - sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach zasadniczych lub sytuacyjno-wysokościowych i uzyskanie jej przyjęcia do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Niniejsze stanowi zakres podstawowy zamówienia.
2) Zakres opcjonalny zamówienia: Obok wskazanego w ppkt 1 zakresu podstawowego zamówienia Zamawiający przewiduje równocześnie w ramach zastrzeganego prawa opcji dodatkowo wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 781 na odc. 025 km 0+621,36 – km 0+702,93. Zadanie obejmuje: - zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót, wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie, utrzymanie, likwidacja oznakowania), - utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy do jej zakończenia (w zakresie utrzymania należy wykonać prace związane w szczególności z letnim utrzymaniem), - wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. branżę drogową, budowę chodników, branżę elektryczną (doświetlenie przejść dla pieszych), branżę sanitarną (przeniesienie wpustu kanalizacyjnego), wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, - wprowadzenie stałej organizacji ruchu (nowe oznakowanie poziome, pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego), - sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach zasadniczych lub sytuacyjno-wysokościowych i uzyskanie jej przyjęcia do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Niniejsze stanowi zakres opcjonalny zamówienia.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje w ramach zastrzeganego prawa opcji wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 781 na odc. 025 km 0+621,36 – km 0+702,93. Zadanie obejmuje: - zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót, wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie, utrzymanie, likwidacja oznakowania), - utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy do jej zakończenia (w zakresie utrzymania należy wykonać prace związane w szczególności z letnim utrzymaniem), - wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. branżę drogową, budowę chodników, branżę elektryczną (doświetlenie przejść dla pieszych), branżę sanitarną (przeniesienie wpustu kanalizacyjnego), wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, - wprowadzenie stałej organizacji ruchu (nowe oznakowanie poziome, pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego), - sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach zasadniczych lub sytuacyjno-wysokościowych i uzyskanie jej przyjęcia do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Zastrzega się, iż prawo opcji (zakres opcjonalny zamówienia) nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji. Powyżej określony zakres objęty prawem opcji (zakres opcjonalny zamówienia) przewidziany zostaje na okoliczność istnienia stosownych możliwości finansowych po stronie Zamawiającego w kontekście realizacji tego zakresu prac oraz uznania potrzeby ich wykonania. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi. Prawo opcji może być realizowane przez Zamawiającego etapowo / częściowo / fragmentarycznie w okresie realizacji zamówienia – na warunkach określonych w umowie (zał. nr 8 SWZ – wzór umowy). Wykonawca jest zobowiązany do realizacji prac (robót) w ramach zastrzeżonego prawa opcji w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiający zgodnie z treścią złożonego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami określonymi w SWZ (umowie) – w momencie złożenia takiego oświadczenia następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu prac (robót) objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena – 60 % oraz okres gwarancji i rękojmi – 40 %.
W kryterium cena ocenie podlegać będzie zaoferowana łączna cena ofertowa (stanowiąca sumę ceny za zakres podstawowy zamówienia oraz ceny za zakres opcjonalny zamówienia).
W kryterium okres gwarancji i rękojmi ocenie podlegać będzie długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady zaoferowana przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy – w stosunku do długości przedziału określającego dopuszczalne limity okresu gwarancji i rękojmi określone przez Zamawiającego, tj. minimalny okres gwarancji i rękojmi, który może zaoferować Wykonawca, wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, natomiast maksymalny okres gwarancji i rękojmi, który może zaoferować Wykonawca, wynosi 72 miesiące licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Przedmiotowe kryterium nie dotyczy gwarancji i rękojmi udzielanej na oznakowanie poziome cienkowarstwowe, dla którego okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie;
4. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający w tym zakresie określa następujące minimalne poziomy zdolności:
4.1. Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, rozbudowę, odbudowę, przebudowę lub remont drogi publicznej klasy co najmniej Z lub drogi równoważnej tej klasie o wartości robót w tym zakresie nie mniejszej niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto.
UWAGA! Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku. Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania prac wskazanych w treści tego warunku, chyba że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego zadania wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego przedmiotu (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych).
4.2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:
1) osobą na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY, która posiada:
- odpowiednie względem przedmiotu zamówienia wykonawcze uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (lub uprawnienia równoważne),
- doświadczenie polegające na sprawowaniu funkcji Kierownika budowy (lub Kierownika robót drogowych) przy realizacji co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej obejmującej budowę, rozbudowę, odbudowę, przebudowę lub remont drogi publicznej klasy co najmniej Z lub drogi równoważnej tej klasie;
2) osobą na stanowisko KIEROWNIKA ROBÓT, która posiada odpowiednie względem przedmiotu zamówienia wykonawcze uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej / elektroenergetycznej (lub uprawnienia równoważne).
UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania jednej osoby do pełnienia funkcji Kierownika budowy (ppkt 1) i Kierownika robót (ppkt 2) oraz pełnienia przez tę osobę tych funkcji łącznie w toku realizacji zamówienia, przy czym w takowej sytuacji odnośnie takiej osoby musi zostać wykazane spełnianie wszystkich wymagań dotyczących uprawnień i doświadczenia przypisanych do każdej z łączonych funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP – w zakresie określonym w cz. II pkt 2.1. SWZ. Przedmiotowe oświadczenie winno zostać złożone wraz z ofertą na formularzu udostępnionym w ramach SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP – w zakresie określonym w cz. II pkt 3.1. SWZ. Przedmiotowe oświadczenie winno zostać złożone wraz z ofertą na formularzu udostępnionym w ramach SWZ. 2) WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże roboty budowlane określone w warunku wskazanym w cz. II pkt 3.1.4.1. SWZ oraz złoży dowody, że roboty te zostały wykonane należycie. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, przedmiotowy wykaz winien dotyczyć jedynie robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Przedmiotowy wykaz winien zostać złożony na formularzu udostępnionym w ramach SWZ i w trybie tam wskazanym (na wezwanie Zamawiającego). 3) WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w cz. II pkt 3.1.4.2. SWZ oraz poda informacje ich dotyczące (w zakresie określonym w tym wykazie) niezbędne celem weryfikacji spełniania przez Wykonawcę tego warunku. Przedmiotowy wykaz winien zostać złożony na formularzu udostępnionym w ramach SWZ i w trybie tam wskazanym (na wezwanie Zamawiającego).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą (oprócz dokumentów wskazanych wyżej) - zgodnie z zapisami SWZ: a) oświadczenie wstępne dotyczące podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), b) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), c) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), d) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby (osób) reprezentujących Wykonawcę / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / podmiot trzeci (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarte są w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewiduje się możliwość dokonywania zmian umowy w zakresie dopuszczalnym zgodnie z regulacjami ustawy PZP oraz postanowieniami umownymi zawartymi w zał. nr 8 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: systemy miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl) i ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-19 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania (na której zamieszczona jest SWZ, jak również będą zamieszczane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem): https://zp.zdw.krakow.pl/ponizej-progow-unijnych.html?view=przetarg&id=5658. Odesłanie do przedmiotowej strony postępowania znajduje się również w ramach formularza postępowania utworzonego w systemie miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl).
2. Termin wykonania zamówienia:
• zakres podstawowy zamówienia: 5 miesięcy od daty zawarcia umowy,
• zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): 5 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji.

Zobacz inne

Prawo