Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

30.12.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Opole, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00525662/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości dla KOWR OT w Opolu zlecanych sukcesywnie przez okres 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, z prawem opcji – 4 zadania częściowe.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

1.3.) Oddział zamawiającego: ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 36784953800113

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 6

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-068

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77/4000-900

1.5.8.) Numer faksu: 77/4000-951

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.opole@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kowr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa Osoba Prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości dla KOWR OT w Opolu zlecanych sukcesywnie przez okres 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, z prawem opcji – 4 zadania częściowe.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1aa5e14f-8752-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00525662

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034659/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Wyceny nieruchomości, w szczególności: rolnych/nierolnych, zabudowanych i niezabudowanych, lokali mieszkalnych oraz inne wyceny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kowr.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy
Zakupowej pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl/ i pod numerem postępowania wskazanym w ust. 11.17 SWZ.
11.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na
Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
11.3. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej dostępny
pod adresem internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje
warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca korzystając z Platformy
zobowiązuje się do przestrzegania postanowień zawartych w ww. instrukcji oraz w regulaminie Platformy.
11.4. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według
Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”.
11.8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 50 MB.
11.9. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452),, określa następujące
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
2) komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, procesor Intel IV 4GHZ, jeden z
systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader.
11.10. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sporządzania elektronicznych dokumentów oraz komunikacji
elektronicznej określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1) wszelkie operacje na Platformie opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy;
2) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia
pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
3) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss), znajdującą się po prawej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.
11.11. Za datę przekazania na Platformę oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków
dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w
postępowaniu, przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy. Potwierdzeniem prawidłowo przekazanego (dokumentu
elektronicznego) jest automatyczne wygenerowanie komunikatu systemowego o treści „Plik został przesłany", po każdej prawidłowo
wykonanej operacji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OP.WOP.ZP.19.2022.U

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wyceny nieruchomości zlecanych na podstawie zleceń na terenie powiatów: BRZESKI I NYSKI, (REJON 1),

4.2.6.) Główny kod CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie wyceny zwanej dalej wycenę pierwotną jak również opcję jej ponownego wykonania bądź opcję sporządzenia klauzuli o aktualności wartości określonej w pierwotnym operacie;
1) Opcję ponownego wykonania wyceny należy rozumieć jako prawo Zamawiającego, ale nie obowiązek, do zlecenia ponownego wykonania wyceny/operatu szacunkowego za kwotę ustaloną zgodnie z § 7 ust.7 w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do swz (tj. wynagrodzenie w kwocie brutto stanowiącej 35% wartości wynagrodzenia brutto za wykonaną wycenę pierwotną, liczoną od cen jednostkowych,);
2) Opcję sporządzenia klauzuli o aktualności należy rozumieć jako prawo Zamawiającego, ale nie obowiązek, do zlecenia sporządzenia przedmiotowej klauzuli o aktualności za kwotę ustaloną zgodnie z § 7 ust. 8 w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do swz (tj. wynagrodzenie w kwocie brutto stanowiącej 20% wartości wynagrodzenia brutto za wykonaną wycenę pierwotną, liczoną od cen jednostkowych) .
2. Opcja, o której mowa w ust. 1 będzie dotyczyć do 20% zakresu wartościowego przedmiotu umowy określonego w § 7 ust. 1 pkt 1) projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do swz.
3. Zakres opcji, sposób jej zlecania oraz wynagrodzenia przysługującego za nią określa § 4 ust. 4-9 , § 7 ust. 7 i 8 w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do swz.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji wyceny pierwotnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wyceny nieruchomości zlecanych na podstawie zleceń na terenie powiatów: KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI, PRUDNICKI, KRAPKOWICKI, GŁUBCZYCKI (REJON 2),

4.2.6.) Główny kod CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie wyceny zwanej dalej wycenę pierwotną jak również opcję jej ponownego wykonania bądź opcję sporządzenia klauzuli o aktualności wartości określonej w pierwotnym operacie;
1) Opcję ponownego wykonania wyceny należy rozumieć jako prawo Zamawiającego, ale nie obowiązek, do zlecenia ponownego wykonania wyceny/operatu szacunkowego za kwotę ustaloną zgodnie z § 7 ust.7 w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do swz (tj. wynagrodzenie w kwocie brutto stanowiącej 35% wartości wynagrodzenia brutto za wykonaną wycenę pierwotną, liczoną od cen jednostkowych,);
2) Opcję sporządzenia klauzuli o aktualności należy rozumieć jako prawo Zamawiającego, ale nie obowiązek, do zlecenia sporządzenia przedmiotowej klauzuli o aktualności za kwotę ustaloną zgodnie z § 7 ust. 8 w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do swz (tj. wynagrodzenie w kwocie brutto stanowiącej 20% wartości wynagrodzenia brutto za wykonaną wycenę pierwotną, liczoną od cen jednostkowych) .
2. Opcja, o której mowa w ust. 1 będzie dotyczyć do 20% zakresu wartościowego przedmiotu umowy określonego w § 7 ust. 1 pkt 1) projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do swz.
3. Zakres opcji, sposób jej zlecania oraz wynagrodzenia przysługującego za nią określa § 4 ust. 4-9 , § 7 ust. 7 i 8 w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do swz.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji wyceny pierwotnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wyceny nieruchomości zlecanych na podstawie zleceń na terenie powiatów: OLESKI, KLUCZBORSKI, NAMYSŁOWSKI (REJON 3),

4.2.6.) Główny kod CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie wyceny zwanej dalej wycenę pierwotną jak również opcję jej ponownego wykonania bądź opcję sporządzenia klauzuli o aktualności wartości określonej w pierwotnym operacie;
1) Opcję ponownego wykonania wyceny należy rozumieć jako prawo Zamawiającego, ale nie obowiązek, do zlecenia ponownego wykonania wyceny/operatu szacunkowego za kwotę ustaloną zgodnie z § 7 ust.7 w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do swz (tj. wynagrodzenie w kwocie brutto stanowiącej 35% wartości wynagrodzenia brutto za wykonaną wycenę pierwotną, liczoną od cen jednostkowych,);
2) Opcję sporządzenia klauzuli o aktualności należy rozumieć jako prawo Zamawiającego, ale nie obowiązek, do zlecenia sporządzenia przedmiotowej klauzuli o aktualności za kwotę ustaloną zgodnie z § 7 ust. 8 w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do swz (tj. wynagrodzenie w kwocie brutto stanowiącej 20% wartości wynagrodzenia brutto za wykonaną wycenę pierwotną, liczoną od cen jednostkowych) .
2. Opcja, o której mowa w ust. 1 będzie dotyczyć do 20% zakresu wartościowego przedmiotu umowy określonego w § 7 ust. 1 pkt 1) projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do swz.
3. Zakres opcji, sposób jej zlecania oraz wynagrodzenia przysługującego za nią określa § 4 ust. 4-9 , § 7 ust. 7 i 8 w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do swz.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji wyceny pierwotnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wyceny nieruchomości zlecanych na podstawie zleceń na terenie powiatów: OPOLSKI, M.OPOLE, STRZELECKI (REJON 4),

4.2.6.) Główny kod CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie wyceny zwanej dalej wycenę pierwotną jak również opcję jej ponownego wykonania bądź opcję sporządzenia klauzuli o aktualności wartości określonej w pierwotnym operacie;
1) Opcję ponownego wykonania wyceny należy rozumieć jako prawo Zamawiającego, ale nie obowiązek, do zlecenia ponownego wykonania wyceny/operatu szacunkowego za kwotę ustaloną zgodnie z § 7 ust.7 w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do swz (tj. wynagrodzenie w kwocie brutto stanowiącej 35% wartości wynagrodzenia brutto za wykonaną wycenę pierwotną, liczoną od cen jednostkowych,);
2) Opcję sporządzenia klauzuli o aktualności należy rozumieć jako prawo Zamawiającego, ale nie obowiązek, do zlecenia sporządzenia przedmiotowej klauzuli o aktualności za kwotę ustaloną zgodnie z § 7 ust. 8 w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do swz (tj. wynagrodzenie w kwocie brutto stanowiącej 20% wartości wynagrodzenia brutto za wykonaną wycenę pierwotną, liczoną od cen jednostkowych) .
2. Opcja, o której mowa w ust. 1 będzie dotyczyć do 20% zakresu wartościowego przedmiotu umowy określonego w § 7 ust. 1 pkt 1) projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do swz.
3. Zakres opcji, sposób jej zlecania oraz wynagrodzenia przysługującego za nią określa § 4 ust. 4-9 , § 7 ust. 7 i 8 w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do swz.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji wyceny pierwotnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy (dotyczy wszystkich zadań częściowych):
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna ww.
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie
brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą wymagane uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób (załącznik nr 4 do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (co najmniej jedna osoba posiadająca wymagane uprawnienia
w zakresie szacowania nieruchomości), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do swz.
2) oświadczenie wynikające z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 8.2 pkt 2) swz - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do swz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, zgodnie z art. 58 ust 2 ustawy Pzp muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
2) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; UWAGA: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (pkt 1 i 2) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę;
3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika);
4) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako Pełnomocnik pozostałych;
5) Wskazanie lidera w druku oferty (w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum);
10.2. W przypadku gdy oferta wspólna Wykonawcy zostanie najwyżej oceniona, Wykonawca przed udzieleniem zamówienia, składa na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w rozdziale IX ust. 9.4. swz, przy czym dokumenty wymienione w rozdziale IX ust. 9.4. pkt 1) swz składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podst. art. 108 ust. 1, art. 109. ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp oraz na podst. art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.
10.4. Nie dopuszcza się uczestniczenia danego Wykonawcy w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym również jest złożenie przez jednego Wykonawcę równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
10.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W tym przypadku Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do swz. (forma złożenia oświadczenia została opisana w ust. 16.5. i 16.6. swz)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, na zasadach i w okolicznościach określonych w umowie – załącznik nr 3 do swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-10 09:45

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załacznikami nalezy składać za pośrednictwem platformy eb2b: https://kowr.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-10 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, co najwyżej na dwa zadania częściowe. Złożenie ofert na więcej niż dwa zadania częściowe, będzie skutkować odrzuceniem wszystkich ofert Wykonawcy z postępowania.
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia dot. wszystkich zadań częściowych wynosi:
1) 10 miesięcy od dnia podpisania umowy - dotyczy wyceny pierwotnej;
2) W przypadku sporządzenia ponownej wyceny bądź klauzuli o aktualności w ramach opcji termin w tym zakresie ustala się 2 lata licząc od zakończenia terminu, o którym mowa w pkt 1).
3. Wymagany termin realizacji zlecenia wyceny pierwotnej (dotyczy każdej części zamówienia) wynosi:
minimalny: 10 dni (dni kalendarzowe);
maksymalny: 18 dni (dni kalendarzowe);
4. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia czasu trwania umowy, o którym mowa w ust. 2. pkt 1) do dwóch miesięcy od dnia jej zakończenia, w przypadku gdy w terminie tym nie zostaną zlecone wyceny nieruchomości dot. wycen pierwotnych.
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia będzie liczony na podstawie zasad określonych w Kodeksie Cywilnym.
6. Wykonawca w druku oferty deklaruje termin wykonania zlecenia wyceny pierwotnej dot. poszczególnego zadania częściowego, na które składa ofertę. Termin wykonania ma się mieścić w przedziale o którym mowa w ust. 2.
7. Zadeklarowanie terminu krótszego lub dłuższego niż podany w ust. 2. spowoduje odrzucenie oferty na podst. art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835), z postępowania o
udzielenie zamówienia wyklucza się̨:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy,
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z
2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3 ww. ustawy,
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Zobacz inne

Prawo