Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

30.12.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kołbaskowo, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00525872/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA KOŁBASKOWO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2023 roku dla urzędu gminy Kołbaskowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOŁBASKOWO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685450

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kołbaskowo 106

1.4.2.) Miejscowość: Kołbaskowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 72-001

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.7.) Numer telefonu: +48 913119510

1.4.8.) Numer faksu: +48 913119510 wew 22

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@kolbaskowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kolbaskowo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00525872

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00499397

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-04 10:45

Po zmianie:
2023-01-10 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-04 11:00

Po zmianie:
2023-01-10 11:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-02

Po zmianie:
2023-02-08

Zobacz inne

Prawo