Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

30.12.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Opole, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00526010/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów znajdujących się na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania KOWR OT w Opolu – 6 zadań częściowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

1.3.) Oddział zamawiającego: ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 36784953800113

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 6

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-068

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.opole@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kowr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Realizacja zadań w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów znajdujących się na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania KOWR OT w Opolu – 6 zadań częściowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1130082-876c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00526010

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034659/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Usługi usuwania odpadów/śmieci

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kowr.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia odbywa się w języku polskim przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem
https://kowr.eb2b.com.pl/ i pod numerem postępowania wskazanym w ust. 11.17 SWZ.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie
Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Wymagania techniczne i organizacyjne
korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej dostępny pod adresem
internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms. Wykonawca przystępując do postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania
konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie
oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca korzystając z Platformy zobowiązuje się do przestrzegania
postanowień zawartych w ww. instrukcji oraz w regulaminie Platformy. Wszelkie dokumenty,
oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie,
według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce
„Pomoc” – „Instrukcje”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy
wynosi 50 MB. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452),, określa
następujące niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: 1) stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s; 2) komputer klasy
PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, procesor Intel IV 4GHZ, jeden
z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; 3)zainstalowana dowolna najnowsza
wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 11.0; 4) włączona obsługa JavaScript; 5) zainstalowany program Acrobat Reader.
Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sporządzania elektronicznych
dokumentów oraz komunikacji elektronicznej określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru
danych: 1) wszelkie operacje na Platformie opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z
dokładnością co do setnej części sekundy;2) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i
zapisany, widoczny jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest
dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; 3) oznaczenie
czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po prawej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.
Za datę przekazania na Platformę oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych
informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich
wczytania do Platformy. Potwierdzeniem prawidłowo przekazanego (dokumentu elektronicznego) jest
automatyczne wygenerowanie komunikatu systemowego o treści „Plik został przesłany", po każdej
prawidłowo wykonanej operacji. Oferta i oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu pod rygorem nieważności muszą
być
sporządzone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1),
dalej jako „RODO”, wszystkie osoby, które ubiegają się o udzielenie
zamówienia/złożyły ofertę. Zamawiający informuje, że: 1. Administrator danych
osobowych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych, jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z
siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan
skontaktować poprzez adres e-mail:kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa. 2. Inspektor Ochrony
Danych Osobowych W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem
e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1.3. Cele i podstawy
prawne przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy
z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póżn. zm. (dalej
PZP), w celach związanych z realizacją obowiązków administratora jako Zamawiającego, które
wynikają zobowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w
celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z
ustawą z dnia14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164
z późn.zm.).4. Odbiorcy danych osobowych Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom
i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
jest jawne. Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie
w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, zgodnie z art. 18 ust 5 pkt
1i 2 PZP. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z
przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć
dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną,
usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych
osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową
lubkurierską.5. Okres przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres
przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych
KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i
w stosunku do niego. Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
będzie przechowywana, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po dniu zakończenia
postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy. 6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych Podanie
Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia ma
charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia w nim udziału

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. Prawa osób, których dane dotyczą Zgodnie z
RODO przysługuje Pani/Panu:1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo
do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji,
gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 4) prawo do ograniczenia przetwarzania
danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa. Jeżeli
chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany
w pkt1. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował
wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 9.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy W związku z jawnością postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich (tj.
państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię), z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 4.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OP.WOP.ZP.23.2022.U

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zadanie częściowe nr 1
Likwidacja nielegalnego wysypiska śmieci znajdującego się na działce nr 39/6, km. 1,
zlokalizowanej w miejscowości Świercowskie, na płn. zach. od centrum wsi Domaradz, obr. Domaradz, w gminie Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie.
Działka stanowi teren porośniętymi samosiejkami, a miejscami dużymi drzewami. Odpady są zgromadzone, porozrzucane głównie w części środkowej działki, na jej powierzchni. Teren działki z odpadami graniczy od strony wschodniej z terenem leśnym. W części środkowej działki niewielkie dzikie wyrobisko piasku.
Na terenie ww. działki zgromadzone są odpady w następujących ilościach:
16 01 03 zużyte opony ( 3 m³ ); 16 01 19 tworzywa sztuczne, odpady z demontażu pojazdów ( 4 m³ );
16 01 19 tworzywa sztuczne (obudowy AGD i RTV) ( 3 m³ );17 01 01 odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów ( 5 m³ );17 03 80 odpadowa papa ( 2,5 m³ ); 17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (2 m³ ); 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (3 m³).
Zakres prac obejmuje między innymi:
1. Prace przygotowawcze,
2. Dokładne „przeczesanie” działki w celu zlokalizowania zalegających odpadów,
3. Zebranie, wydobycie sposobem ręcznym lub mechanicznym odpadów zgromadzonych w granicach działki,
4. Sortowanie (segregacja) odpadów,
5. Załadunek na samochody posegregowanych odpadów,
6. Transport odpadów do zagospodarowania/ unieszkodliwiania i ich przekazanie na podstawie Kart przekazania odpadów,
7. Uporządkowanie terenu na którym były zgromadzone odpady.
Szczegółowy zakres robót został opisany w opracowaniu rzeczowym dokumentacji dot. likwidacji nielegalnych składowisk odpadów stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Zadanie częściowe nr 2

Likwidacja nielegalnego wysypiska śmieci znajdującego się na działce nr 541/3 k.m. 1 obręb Wronin, gmina Polska Cerekiew, pow. kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie. Działka położona jest na płn. od wsi Wronin. Działka w początkowym odcinku stanowi teren leśny. Pozostałe tereny to tereny rolnicze.
Na terenie ww. działki zgromadzone są odpady w następujących ilościach:
16 01 19 tworzywa sztuczne – 1,5 m³; 17 01 02 gruz ceglany – 6 m³; 17 03 80 odpadowa papa – 1,5 m³; 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 – 8 m³; 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji – 4 m³;20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 3 m³.
Zakres prac obejmuje między innymi:
1.Prace przygotowawcze,
2.Dokładne „przeczesanie” działki w celu zlokalizowania zalegających odpadów,
3. Zebranie, wydobycie sposobem ręcznym lub mechanicznym odpadów zgromadzonych w granicach działki,
4. Sortowanie (segregacja) odpadów,
5. Załadunek na samochody posegregowanych odpadów,
6. Transport odpadów do zagospodarowania/ unieszkodliwiania i ich przekazanie na podstawie Kart przekazania odpadów,
7. Uporządkowanie terenu na którym były zgromadzone odpady,
8. Rozplantowanie terenu pozostałą ziemią po zebraniu i sortowaniu odpadów.
Szczegółowy zakres robót został opisany w opracowaniu rzeczowym dokumentacji dot. likwidacji nielegalnych składowisk odpadów stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Zadanie częściowe nr 3

Likwidacja nielegalnego wysypiska śmieci znajdującego się na działce nr 393 k.m. 3,
zlokalizowanej w miejscowości Wysoka, gmina Leśnica, powiat strzelecki, woj. opolskie.
Na działce odpady są zgromadzone na obrzeżach, na powierzchni, jak również w zagłębieniu działki. Odpady zgromadzone są od strony drogi i również od strony graniczących gruntów rolnych. Odpady zalegają na skarpach zagłębienia działki. Identyfikację odpadów utrudnia zachwaszczenie, zakrzaczenie terenu.
Rodzaj i ilość odpadów zgromadzonych na powierzchni działki:
16 01 03 zużyte opony ( 1,5 m³); 16 01 19 tworzywa sztuczne, w tym pozostałości po sprzęcie AGD ( 2 m³); 16 01 22 inne niż wymienione elementy (części samochodowe) (1,5 m³); 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 ( 16 m³); 17 03 80 odpadowa papa ( 1,0 m³ ); 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 ( 40 m³); 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji (1,0 m³ ); 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ( 8 m³).
Zakres prac obejmuje między innymi:
1.Prace przygotowawcze,
2.Dokładne „przeczesanie” działki w celu zlokalizowania zalegających odpadów,
3. Zebranie, wydobycie sposobem ręcznym lub mechanicznym odpadów zgromadzonych w granicach działki,
4. Sortowanie (segregacja) odpadów,
5. Załadunek na samochody posegregowanych odpadów,
6. Transport odpadów do zagospodarowania/ unieszkodliwiania i ich przekazanie na podstawie Kart przekazania odpadów,
7. Uporządkowanie terenu na którym były zgromadzone odpady,
8. Rozplantowanie terenu pozostałą ziemią po zebraniu i sortowaniu odpadów.
Szczegółowy zakres robót został opisany w opracowaniu rzeczowym dokumentacji dot. likwidacji nielegalnych składowisk odpadów stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4) Zadanie częściowe nr 4
Likwidacja nielegalnego wysypiska śmieci znajdującego się na działce nr 209 k.m. 1 zlokalizowanej w miejscowości Pomorzowiczki, gmina Głubczyce, pow. głubczycki, woj. opolskie.
Przedmiotowa działka to teren w pobliżu granicy polsko – czeskiej. Odpady zgromadzone są głównie na obrzeżach wyasfaltowanego parkingu. Teren wyasfaltowany działki od strony drogi oznakowany jest znakiem drogowym parking, a wyjazd znakiem ustąp pierwszeństwa. Odpady porozrzucane są luzem i w pryzmach na obrzeżach wyasfaltowanej części działki. Teren oprócz powierzchni asfaltowej to teren zachwaszczony i zakrzaczony.
Na terenie ww. działki zgromadzone są odpady w następujących ilościach:
16 01 03 zużyte opony ( 2 m³ ); 16 01 19 tworzywa sztuczne ( 2 m³ ); 17 03 80 odpadowa papa ( 3m³ ); 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 ( 2 m³ ); 17 05 04 gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 ( 17 m³ ); 17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 ( 1,0 m³ ); 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji ( 2 m³ ); 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (3 m³).
Zakres prac obejmuje między innymi:
1.Prace przygotowawcze,
2.Dokładne „przeczesanie” działki w celu zlokalizowania zalegających odpadów,
3. Zebranie, wydobycie sposobem ręcznym lub mechanicznym odpadów zgromadzonych w granicach działki,
4. Sortowanie (segregacja) odpadów,
5. Załadunek na samochody posegregowanych odpadów,
6. Transport odpadów do zagospodarowania/ unieszkodliwiania i ich przekazanie na podstawie Kart przekazania odpadów,
7. Uporządkowanie terenu na którym były zgromadzone odpady.
Szczegółowy zakres robót został opisany w opracowaniu rzeczowym dokumentacji dot. likwidacji nielegalnych składowisk odpadów stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5) Zadanie częściowe nr 5
Likwidacja nielegalnego wysypiska śmieci znajdującego się na działce nr 245, km. 1
zlokalizowanej w miejscowości Magnuszowice, gmina Niemodlin, pow. opolskie, woj. opolskie.
Teren działki jest płaski. Odpady zgromadzone są pierwszej części działki od drogi. Teren działki jest zachwaszczony i zakrzaczony. Odpady to głównie odpady zgromadzone w big – bagach. Odpady w big-bagach zarówno w całych i porozrywanych, Również odpady z rozerwanych big-bagów są zgromadzone w pryzmach. Na działce zgromadzone są pryzmy odpadów betonowych i ziemi. Dodatkowo na działce znajdują się odpady zielone, gałęzie.
Szczegółowe zestawienie ilości i rodzaju zgromadzonych nielegalnie odpadów:
16 01 19 tworzywa sztuczne ( 40 m³); 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (10 m³ ); 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (4 m³ ); 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji ( 5 m³ ); 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
(1,5 m³). W trakcie likwidacji zgromadzonych odpadów w zachwaszczonym terenie mogą pojawić się dodatkowe rodzaje odpadów.
Zakres prac obejmuje między innymi:
1.Prace przygotowawcze,
2.Dokładne „przeczesanie” działki w celu zlokalizowania zalegających odpadów,
3. Zebranie, wydobycie sposobem ręcznym lub mechanicznym odpadów zgromadzonych w granicach działki,
4. Sortowanie (segregacja) odpadów,
5. Załadunek na samochody posegregowanych odpadów,
6. Transport odpadów do zagospodarowania/ unieszkodliwiania i ich przekazanie na podstawie Kart przekazania odpadów,
7. Uporządkowanie terenu na którym były zgromadzone odpady.
Szczegółowy zakres robót został opisany w opracowaniu rzeczowym dokumentacji dot. likwidacji nielegalnych składowisk odpadów stanowiący załącznik nr 11 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6) Zadanie częściowe nr 6
Likwidacja nielegalnego wysypiska śmieci znajdującego się na działkach nr 163 km.1, działka nr 164/1 k.m.1, działka nr 166 k.m. 1 położonych w miejscowości Oldrzyszowice, w gminie Lewin Brzeski, pow. brzeski, woj. opolskie.
Na terenie działki nr 163 występuje teren zachwaszczony i miejscami zakrzaczony przylegający od strony północnej do drogi polnej. Pozostała część jest otoczona polami uprawnymi. Na działce zgromadzone są odpady luzem jak również w pryzmach (zachwaszczonych). Jedynie pryzma piasku jest nie porośnięta. Na terenie działki nr164/1 występuje teren zachwaszczony i miejscami zakrzaczony, a nawet porośnięty drzewami, przylegający od strony północnej do drogi polnej. Pozostała część jest otoczona polami uprawnymi. Na działce zgromadzone są odpady luzem, jak również w pryzmach. Teren działki 166 to teren pola uprawnego. Od strony płn. i wsch. na obrzeżu działki teren zachwaszczony z pojedynczymi zadrzewieniami. Miejscami porozrzucane odpady.
Na terenie ww. działki zgromadzone są odpady w następujących ilościach:
10 01 01 żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04 - 1,5 m³ ;16 01 03 zużyte opony – 0,4 m³ ; 16 01 19 tworzywa sztuczne – 1,0 m³ ; 17 03 80 odpadowa papa – 1,5 m³ ; 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – 2,0 m³ ; 17 05 04 gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 – 60,0 m³ ; 17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 – 3,0 m³ ; 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji – 5,0 m³ ; 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 3,0 m³ ; 20 03 07 odpady wielkogabarytowe – 1,0 m³. Zakres prac obejmuje między innymi:
1. Dokładne „przeczesanie” działek w celu zlokalizowania zalegających odpadów, w przypadku działki nr 166 na obrzeżach działki od strony wschodniej;
2. Zebranie, wydobycie sposobem ręcznym lub mechanicznym odpadów zgromadzonych w granicach działek;
3. Sortowanie (segregacja) odpadów;
4. Załadunek na samochody posegregowanych odpadów;
5. Transport odpadów do zagospodarowania/ unieszkodliwiania i ich przekazanie na podstawie Kart przekazania odpadów;
6. Uporządkowanie terenu na którym były zgromadzone odpady;
7. Rozplantowanie terenu pozostałą ziemią po zebraniu i sortowaniu odpadów.
Szczegółowy zakres robót został opisany w opracowaniu rzeczowym dokumentacji dot. likwidacji nielegalnych składowisk odpadów stanowiący załącznik nr 12 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – wykonuje, co najmniej jedną usługę w zakresie likwidacji składowisk odpadów
o wartości nie mniejszej niż:
a) 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto) dla zadania częściowego nr 1, 2 i 4;
b) 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) dla zadania częściowego nr 3, 5 i 6.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług (załącznik nr 4 do SWZ):
a) Dla zadania częściowego nr 1,2 i 4:
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert tj. co najmniej 1 usługi w zakresie likwidacji składowisk odpadów o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
b) Dla zadania częściowego nr 3, 5 i 6:
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert tj. co najmniej 1 usługi w zakresie likwidacji składowisk odpadów o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
3) dowody określające czy wykazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione
w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów – w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, w celu spełnienia warunku udziału
w postępowaniu - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ,
2) oświadczenie wynikające z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 8.2 SWZ - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
3) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, z zastrzeżeniem ust. 16.8. swz.
Powyższy wymóg stosuje się również odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz do podwykonawcy.
4) pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca samodzielnie składający ofertę jest reprezentowany przez
pełnomocnika;
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, zgodnie z art. 58 ust 2 ustawy Pzp muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
2) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; UWAGA: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (pkt 1 i 2) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę;
3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika);
4) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako Pełnomocnik pozostałych;
5) Wskazanie lidera w druku oferty (w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum);
10.2. W przypadku gdy oferta wspólna Wykonawcy zostanie najwyżej oceniona, Wykonawca przed udzieleniem zamówienia, składa na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w rozdziale IX ust. 9.4. SWZ, przy czym dokumenty wymienione w rozdziale IX ust. 9.4. pkt 1) SWZ składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podst. art. 108 ust. 1 oraz art. 109. ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.
10.4. Nie dopuszcza się uczestniczenia danego Wykonawcy w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym również jest złożenie przez jednego Wykonawcę równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
10.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W tym przypadku Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ (forma złożenia oświadczenia została opisana w ust. 16.5. i 16.6. SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

21.1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
21.2. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach:
1) zmiany spowodowane działaniem osób trzecich, w wyniku których wykonanie zamówienia będzie niemożliwe bądź utrudnione, a działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; wydłużenie umowy nastąpi jedynie o czas spowodowany opóźnieniem;
2) udokumentowane złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację usługi;
3) w przypadku opóźnienia wykonania zamówienia wynikłego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego , które zostaną udokumentowane przez Wykonawcę, Zamawiający będzie miał prawo do wyznaczenia nowego terminu wykonania zamówienia. W takich przypadkach Zamawiający może wyznaczyć nowy termin realizacji zamówienia odpowiedni do zaistniałej okoliczności.
21.3. Dopuszcza się zmianę pozostałych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:
1) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
2) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;
21.4. Dopuszcza się zmianę umownego wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług (VAT).
21.5. Zmiany o których mowa powyżej nastąpią w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
21.6. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego.
21.7. O wystąpieniu okoliczności, które mogą mieć wpływ na zmiany wprowadzane w umowie, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego pisemnie.
21.8. Wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany umowy musi być uzasadniony, a okoliczności na które powołuje się Wykonawca muszą być udokumentowane.
21.9. Wniosek o wprowadzenie zmian w umowie będzie rozpatrywany przez Zamawiającego, jeżeli zostanie on złożony przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia, oprócz ceny brutto, stanowi kryterium wyboru oferty.
Wykonawca w druku oferty (zał. nr 1 do SWZ) deklaruje termin wykonania zamówienia przy czym termin realizacji zaoferowany przez Wykonawcę w druku oferty, nie może być krótszy
niż 14 dni i nie może być dłuższy niż 21 dni dla zadań częściowych nr 1,2,4 oraz krótszy niż 21 dni i nie może być dłuższy niż 30 dni dla zadań częściowych nr 3,5,6. W przypadku gdy Wykonawca wpisze termin krótszy niż 14 dni dla zadania częściowego nr 1,2,4,
i 21 dni dla zadania częściowego nr 3,5,6 dni bądź dłuższy niż 21 dni dla zadania częściowego nr
1,2,4 i 30 dni dla zadania częściowego nr 3,5,6 dni jego oferta zostanie odrzucona.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w druku oferty żadnego terminu uznaje się, że termin
wykonania zamówienia wynosi max. dni dla poszczególnych zadań częściowych i wówczas
Wykonawca otrzyma 0 punktów w kryterium „Termin realizacji”.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022
poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.
dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy
(Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, i rozporządzeniu Rady
(UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z
późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na
Ukrainę;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.

Zobacz inne

Prawo