Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

30.12.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00526723/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Uniwersytet Warszawski

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności instalacji systemu telewizji dozorowej w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego, administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Warszawski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001258

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Krakowskie Przedmieście 26/28

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-927

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@adm.uw.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00526723

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00484352

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli:
4.1. wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi, których przedmiotem była konserwacja instalacji systemu telewizji dozorowej. Każda z wykazanych usług musi być na kwotę brutto nie niższą niż 30 000,00 zł.
W przypadku usług wykonywanych (niezakończonych) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykazane usługi na dzień składania ofert zostały wykonane na kwotę nie niższą niż 30 000,00 złotych brutto (każda z wykazanych usług).
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana liczba „usług” nie sumuje się, tzn. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykonać 2 usługi określone powyżej. Ta sama zasada dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby.
4.2. wykaże następujące osoby skierowane przez niego do realizacji zamówienia publicznego:
- co najmniej 2 osoby, każda z wykazanych osób posiadająca:
- świadectwo kwalifikacyjne „E” w grupie G1 uprawniające do obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno – pomiarowych urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. nr 141, poz. 1189),
- aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości powyżej 3 metrów.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli:
4.1. wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi, których przedmiotem była konserwacja instalacji systemu telewizji dozorowej. Każda z wykazanych usług musi być na kwotę brutto nie niższą niż 15 000,00 zł.
W przypadku usług wykonywanych (niezakończonych) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykazane usługi na dzień składania ofert zostały wykonane na kwotę nie niższą niż 15 000,00 złotych brutto (każda z wykazanych usług).
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana liczba „usług” nie sumuje się, tzn. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykonać 2 usługi określone powyżej. Ta sama zasada dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby.
4.2. wykaże następujące osoby skierowane przez niego do realizacji zamówienia publicznego:
- co najmniej 2 osoby, każda z wykazanych osób posiadająca:
- świadectwo kwalifikacyjne „E” w grupie G1 uprawniające do obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno – pomiarowych urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. nr 141, poz. 1189),
- aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości powyżej 3 metrów.

Zobacz inne

Prawo