Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

30.12.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00526868/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie obsługi prawnej w zakresie sektora górnictwa węgla kamiennego i górnictwa niewęglowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006746410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nowy Świat 6/12

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@arp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.arp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie obsługi prawnej w zakresie sektora górnictwa węgla kamiennego i górnictwa niewęglowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b81f6885-883a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00526868

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zakupy.arp.pl/app/login

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zakupy.arp.pl/app/login

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja odbywa się przy użyciu
Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace https://zakupy.arp.pl/app/login
2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Platformy Zakupowej, procesu zakładania konta i logowania się zostały zawarte
w instrukcji udostępnionej na platformie w zakładce: „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w aktach wykonawczych do Pzp.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 100 MB.
5. Zalecane formaty plików: .pdf, .doc, .xlsx, .zip.
6. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne opisano w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w Załączniku nr 5 do SWZ "Projekt umowy"

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określono w Załączniku nr 5 do SWZ "Projekt umowy"

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BAZ.263.55.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 80000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej na rzecz Zamawiającego, w sprawach dotyczących sektora górnictwa węgla kamiennego i górnictwa niewęglowego w tym udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii i informacji prawnych, ocen, ekspertyz, analiz na zlecenie kierowane przez ARP S.A.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie m.in. w poniżej wskazanych formach:
1) stosowania przepisów ustawy z dnia 07.09.2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz innych ustaw z zakresu sektora węgla kamiennego;
2) stosowania przepisów ustawy z dnia 30.08.2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów;
3) stosowania przepisów ustawy z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej;
4) stosowania przepisów ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych;
5) doradztwa w zakresie interpretacji i stosowania przepisów ustawy z dnia 09.06.2011 r. prawo geologiczne i górnicze;
6) stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych;
7) zbywania i nabywania kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części;
8) stosowania ustawy prawo geologiczne i górnicze w zakresie likwidacji kopalń i naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego;
9) stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska;
10) stosowania przepisów dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia w likwidowanych kopalniach w tym rent wyrównawczych, wypłat świadczeń osłonowych oraz aktywizujących dla pracowników przedsiębiorstw górniczych.
Wszystkie zlecenia wykonywane będą po uprzednim uzgodnieniu zakresu usługi.
4. Wszelkie opracowania pisemnie, a w szczególności opinie i informacje prawne, ekspertyzy, analizy prawne, projekty dokumentów itp., muszą być sporządzone i podpisane przez radcę prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium „cena oferty brutto - 100%. W kryterium tym
zostanie zastosowany wzór:
(najniższa cena brutto oferty / cena brutto badanej oferty) x 100 pkt x 100%.
3. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza obszaru Unii Europejskiej, w celu oceny
takiej oferty zostanie doliczona do przedstawionej w niej ceny różnica w kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych
należności, których obowiązek uiszczenia spoczywa na Zamawiającym, wynikających z innych przepisów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum 5 (pięć) zleceń polegających na świadczeniu pomocy prawnej w sprawach z zakresu tematyki prawa geologicznego i górniczego lub z zakresu tematyki przepisów ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz innych ustaw z zakresu sektora węgla kamiennego, lub z zakresu tematyki finansów publicznych obejmujących zagadnienia Rozdziału 5 ustawy „Wykonanie ustawy budżetowej”, w tym :
A. wykonanie po jednym zleceniu w zakresie:
a) doradztwo, sporządzenie opinii lub ekspertyzy w zakresie interpretacji
i stosowania przepisów ustawy z dnia 09.06.2011 r. prawo geologiczne
i górnicze;
b) doradztwo, sporządzenie opinii lub ekspertyzy w zakresie interpretacji
i stosowania przepisów ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.
B. wykonanie 3 zleceń, każde z innego z poniżej wymienionych zakresów( Wykonawca może wybrać 3 różne zakresy spośród 8 z poniżej wskazanych):
a) doradztwo, sporządzenie opinii lub ekspertyzy w zakresie interpretacji
i stosowania w ciągu ostatnich 5 lat przepisów ustawy z dnia 30.08.2013 r.
o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów;
b) doradztwo, sporządzanie opinii lub ekspertyzy w zakresie interpretacji
i stosowania przepisów ustawy z dnia 07.09.2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego lub innych ustaw z zakresu sektora węgla kamiennego;
c) sporządzenie interpretacji lub opinii w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej;
d) doradztwo, sporządzenie opinii lub ekspertyzy w zakresie interpretacji
i stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych;
e) sporządzenie ekspertyzy lub opinii w zakresie zbywania i nabywania kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części;
f) doradztwo, interpretacje prawne, ekspertyzy w zakresie interpretacji
i stosowania ustawy prawo geologiczne i górnicze w zakresie likwidacji kopalń
i naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego;
g) doradztwo w zakresie interpretacji i stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska;
h) doradztwo w zakresie interpretacji i stosowania przepisów dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia w likwidowanych kopalniach w tym rent wyrównawczych, wypłat świadczeń osłonowych oraz aktywizujących dla pracowników przedsiębiorstw górniczych.
2) Wykonawca musi wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia min. dwie osoby posiadające uprawnienia adwokata, radcy prawnego lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych w Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” na podstawie oświadczeń/dokumentów wymienionych w Rozdziale 9.
4. Wykonawca może - zgodnie z art. 118 ustawy Pzp - w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych,
w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2) dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są:
a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
b) jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) - oświadczenie Wykonawcy,
c) w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz
z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu
Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z KRS, CEIDG lub innego właściwego
rejestru;
2) oświadczenia i/lub dokumenty, na podstawie których Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji
zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzega takie informacje).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum,
spółka cywilna);
2) oświadczenie każdego Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o niepodleganiu wykluczeniu i
odpowiednio spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ);
3) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone w załączniku nr 5 do SWZ "Projekt umowy".

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://zakupy.arp.pl/app/login

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga świadczenia obsługi prawnej przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, chyba że wcześniej zostanie wyczerpana kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia w wysokości 80.000,00 zł netto (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy i 00/100).

Zobacz inne

Prawo