Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

30.12.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kędzierzyn-Koźle, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00526897/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY "CZYSTY REGION"

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Wykonanie robót budowlanych dla zamówienia pn.
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Ujazd II postępowanie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY "CZYSTY REGION"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 160223990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 15

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-225

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@czystyregion.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.czystyregion.bip-e.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie robót budowlanych dla zamówienia pn.
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Ujazd II postępowanie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dbe84dec-884c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00526897

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019948/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 „Wykonanie robót budowlanych dla zamówienia pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Ujazd"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://czystyregion.bip-e.pl/cr/zamowienia-publiczne-pr

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, dostępnego pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: dla
danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub graficznych: „.txt” (ISO/ICE 10646),
„.pdf” (ISO 3200-1), „.odt” (ISO/ICE 26300), „.ods” (ISO/IEC 26300), „.doc” i „.xls” (wewnętrzny standard
Microsoft Corp.) oraz „.docx” i „.xlsx” (ISO/ICE 29500), „.dwg” (wewnętrzny format Autodesk);
• do kompresji: „.zip” (.ZIP File Format Specification) i „.7Z

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.69.2022.KD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Ujazd zrzeszonej w Związku Międzygminnym "Czysty Region".
2. Zakres zamówienia obejmuje budowę wiaty magazynowej, kontenera socjalno-biurowego, dwóch pomieszczeń magazynowych, utwardzenia, wagi 10 t. zagłębionej betonowo-stalowej z fundamentem, ogrodzenia wraz z bramą wjazdową otwieraną ręcznie, instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, monitoringiem terenu, instalacji alarmowej w kontenerze socjalno-biurowym, instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych zgodnie z wydanymi WT, instalacji wodociągowej wraz z niezbędnymi urządzeniami ppoż. (szamba, zbiornik p.poż, zbiornika wody użytkowej) oraz nasadzenie zieleni i oznakowanie wyposażenia zgodnie z wymogami unijnymi i dokumentacją projektową, ponadto wykonanie i montaż 3 szt. tablic informacyjnych o wymiarach 120 x 80 oraz 7 szt. tablic edukacyjnych o wymiarach 120 x 80 montowanych na stelażu stalowym wkopanym w podłoże.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający otrzymuje dofinansowanie w ramach projektu wskazanego w ust. 1 i zobowiązuje się do wykonywania Umowy w taki sposób, aby wskutek jego działań i zaniechań Zamawiającemu nie odmówiono dofinansowania lub aby nie został zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków. W razie, gdy Zamawiający nie otrzyma dofinansowania lub będzie je musiał zwrócić z powodu zachowań Wykonawcy podjętych mimo wiedzy Wykonawcy, co do ich sprzeczności z wymogami projektu wskazanego w ust. 1 lub niniejszej Umowy, Wykonawca obowiązany jest na wezwanie Zamawiającego zwolnić go z wszelkich zobowiązań, zaciągniętych w związku z utratą dofinansowania lub koniecznością jego zwrotu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności
do występowania w obrocie gospodarczym, jeżeli wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową przedłoży dokument potwierdzający,
że jest wypisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, a wykonawca nieprowadzący takiej działalności oświadczy, że nie prowadzi działalności gospodarczej i w związku z tym nie jest wpisany do takiego rejestru.
(dotyczy: wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), do którego powinny być wpisane podmioty prowadzące działalność gospodarczą w określonej formie prawnej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi)

(zamawiający żąda wpisu do odpowiedniego rejestru wyłącznie od wykonawców prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową).

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000,00 zł.
Uwaga: Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane powyżej Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców przedmiotowy warunek musi być spełniony łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że:

a) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej
2 roboty budowlane, której wartość wyniosła co najmniej 600.000,00 złotych netto/jedna.

b) dysponuje osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy, posiadającą
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa
co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi.

3. W przypadku złożenia przez wykonawców oferty wspólnej warunki udziału będą analizowane łącznie tzn. Zamawiający przeprowadzając ocenę spełnienia tych warunków będzie brał pod uwagę sumę przedstawionych w ofercie danych dotyczących poszczególnych partnerów.

4. Osoby sprawujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie muszą
w okresie realizacji zamówienia należeć do właściwej izby samorządu zawodowego.

5. Odnośnie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty
te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 20.000 zł.
2. Zgodnie z art. 97 ust. 5 i 7 ustawy PZP, wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 80 1020 3668 0000 5002 0266 3508 w PKO BP S.A.;
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy) stanowią załącznik nr 7 do SWZ.

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

3. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy.

4. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym
we wzorze umowy.

6. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo