Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

31.12.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Waśniów, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00527238/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA WAŚNIÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Waśniowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WAŚNIÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010837

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 24

1.5.2.) Miejscowość: Waśniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-425

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: (41) 2646026

1.5.8.) Numer faksu: (41) 2646028

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: techniczny@wasniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wasniow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Waśniowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc40320f-8914-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00527238

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073787/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Rozbudowa i przebudowa budynku Gminy Waśniów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną - budowa windy przyściennej wraz z dojściem do szybu windowego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wasniow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wasniow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Dopuszczalne formy komunikacji:
a. platforma zakupowa Zamawiającego: https://wasniow.ezamawiajacy.pl (zakładka „Korespondencja”),
b. poczta elektroniczna Zamawiającego: techniczny@wasniow.pl (wyłącznie w przypadku awarii platformy zakupowej).
2. Minimalne wymagania sprzętowo-aplikacyjne dla platformy zakupowej:
a. posiadanie stałego dostępu do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. dysponowanie komputerem klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z
systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. dysponowanie dowolną zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą TLS 1.2 (najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku
Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d. dysponowanie zainstalowanym programem Acrobat Reader lub innym obsługującym pliki w formacie „.pdf”.
3. Minimalne wymagania sprzętowo-aplikacyjne dla poczty elektronicznej:
a. dysponowanie przez Wykonawcę urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
b. dysponowanie przez Wykonawcę dostępem do nowoczesnej przeglądarki internetowej wspierającej HTML5, CSS3 i JavaScript,
c. posiadanie przez Wykonawcę konta poczty elektronicznej.
4. Komunikacja przy użyciu platformy zakupowej (w tym możliwość złożenia oferty), z zastrzeżeniem możliwości zadawania pytań do treści SWZ, wymaga przystąpienia przez Wykonawcę do postępowania. Szczegółowa procedura przystąpienia do postępowania, w tym procedura rejestracji konta Wykonawcy na platformie została określona w Dziale II Rozdziale 2 ust. 6 SWZ.
5. Data przekazania korespondencji:
a. platforma zakupowa – data jej wpływu na platformę zakupową (data, czas: hh:mm:ss) wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu,
b. poczta elektroniczna – data jej wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby można było zapoznać się z jej treścią.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych jednorazowo:
a. platforma zakupowa – nie więcej niż 100 MB,
b. poczta elektroniczna – nie więcej niż 20 MB.
7. Możliwość zadania pytania do treści SWZ z pominięciem procedury przystąpienia do postępowania - skorzystanie z opcji "Zadaj pytanie" dostępnej na platformie zakupowej.
8. Wymagane lub dopuszczone postaci lub formy przekazywanych dokumentów zostały określone w Dziale II Rozdziale 2 ust. 10 -
14 SWZ.
9. Złożenie oferty wymaga posiadania przez Wykonawcę kwalifikowalnego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Waśniów, ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów, tel. .412646026, e-mail: sekretariat@gminawasniow.pl.
2. Dane inspektora ochrony danych osobowych: Tomasz Paprocki, e-mail: sekretariat@gminawasniow.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji, w tym na potrzeby postępowań kontrolnych realizowanych przez właściwe organy i instytucje w związku z uzyskanym przez Zamawiającego dofinansowaniem przedmiotu zamówienia w ramach „Program wyrównywania różnic między regionami III”.
4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy Pzp.
5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego
6. Niezależnie od postanowień ust. 5 powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy, daty lub numeru referencyjnego bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b. do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
c. do żądania od Zamawiającego, jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
8. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
a. prawo do usunięcia danych osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c. określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: T.2710.77.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Waśniowie”.
2. Przedmiot zamówienia został opisany w podziale na dwa zadania:
A. Zadanie 1 pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Gminy Waśniów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną – budowa windy przyściennej wraz z dojściem do szybu windowego”
oraz
B. Zadanie 2 pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Waśniowie”.
2. Pomimo opisu przedmiotu zamówienia w podziale na zadania, przedmiotem zamówienia jest realizacja całości robót objętych Zadaniem 1 i Zadaniem 2, zgodnie z dokumentacją projektową właściwą dla każdego z Zadań, w oparciu o harmonogram realizacji robót uzgodniony przez Strony.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
A. dla Zadania 1:
a. dokumentacja inwentaryzacyjna,
b. dokumentacja projektowa (część opisowa i rysunkowa dla poszczególnych branż) wraz z decyzją pozwolenia na budowę,
c. dokumentacja geotechniczna,
d. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
e. przedmiary (dla branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz dla zagospodarowania terenu),
ujęte w folderze „Załącznik nr 1_OPZ_Zadanie 1”, z zastrzeżeniem, że:
 przedmiot Umowy nie obejmuje wycinki drzew oznaczonej do wykonania na rys. A1 – „Projekt zagospodarowania terenu”,
 Wykonawca jest zobowiązany także do:
- odgrodzenia części budynku Urzędu Gminy Waśniów podlegającej zwykłemu funkcjonowaniu od części budynku Urzędu Gminy Waśniów podlegającej rozbiórce i następczej przebudowie i rozbudowie, w sposób opisany w Załączniku nr 3 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowne”, w szczególności w sposób zabezpieczający część budynku Urzędu Gminy podlegającej zwykłemu funkcjonowaniu przed dostawaniem się do niej pyłów, przed utratą ciepła (zwłaszcza w okresie grzewczym) oraz przed nadmiernym hałasem,
- zabezpieczenia części budynku Urzędu Gminy Waśniów podlegającej rozbiórce i następczej przebudowie i rozbudowie przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Wyodrębnienie przedmiaru dla branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz dla zagospodarowania terenu uzasadnione jest koniecznością wyodrębnienia wydatków objętych dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych (konieczność wykazania kwalifikowalności wydatków).
B. dla Zadania 2:
a. dokumentacja projektowa (część rysunkowa i opisowa),
b. specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót,
c. przedmiar,
ujęte w folderze „Załącznik nr 2_OPZ_Zadanie 2”, z zastrzeżeniem, że:
 przedmiot zamówienia nie obejmuje wymiany drzwi dla następujących pomieszczeń:
- pomiędzy pomieszczeniem technicznym nr 1 a pomieszczeniem technicznym nr 2,
- pomiędzy pomieszczeniem technicznym nr 8 a pomieszczeniem technicznym nr 9,
- drzwi wejściowych do pomieszczenia technicznego nr 4,
- drzwi wejściowych do pomieszczenia technicznego nr 5,
 Wykonawca jest zobowiązany do obróbki drzwi wykutych dla zabezpieczenia tymczasowego wejścia do budynku Urzędu Gminy Waśniów w celu zapewnienia możliwości ich zwykłego użytkowania po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45262700-8 - Przebudowa budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262800-9 - Rozbudowa budynków

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami określonymi w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej dwie inwestycje obejmujące budowę / przebudowę / rozbudowę / nadbudowę / remont budynku użyteczności publicznej / budynku zamieszkania zbiorowego / budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 (słownie: siedemset tysięcy) złotych brutto każda z inwestycji.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjałów Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jeden z Wykonawców wykonał co najmniej dwie inwestycje obejmujące budowę / przebudowę / rozbudowę / nadbudowę / remont budynku użyteczności publicznej / budynku zamieszkania zbiorowego / budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 (słownie: siedemset tysięcy) złotych brutto każda z inwestycji.

Zamawiający wyjaśnia, że użyte w warunku udziału w postępowaniu określenia „budynku użyteczności publicznej”, „budynku zamieszkania zbiorowego” i „budynku mieszkalnego wielorodzinnego” odpowiadają definicjom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie przewiduje żądania przedstawienia podmiotowych środków dowodowych w zakresie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia wykazu inwestycji wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowalne zostały wykonane, sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ – „Wykaz robót budowlanych”.
Do wykazu inwestycji, o których mowa powyżej Wykonawca załącza dowody określające, czy te inwestycje zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego inwestycje zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje żądania przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku określonym w ust. 1 powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone wraz z ofertą.
3. Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają indywidualnie, w przypadku braku podstaw do wykluczenia – każdy z Wykonawców oraz w przypadku spełniania warunków udziału w postępowaniu – każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnienie warunku lub warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 3 Pzp, z którego wynika, które roboty dostawy lub usługi wykona każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres dopuszczalnych zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w Załączniku nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowne.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wasniow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-17 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych (PFRON), wypłacanych w ramach programu „Program wyrównywania różnic między regionami III”, realizowanego przez Powiat Ostrowiecki – dot. części zakresu przedmiotowego Zadania 1.

Zobacz inne

Prawo