Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

02.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdańsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00000476/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gdański Ogród Zoologiczny

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mieszanek nasiennych, pasz granulowanych, gammarusa suszonego
i pęczków ulistnionych gałęzi do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego
1 postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gdański Ogród Zoologiczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190560361

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karwieńska 3

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-328

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 552-00-41 ; 552-00-42

1.5.8.) Numer faksu: nie dotyczy

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpubliczne1@zoo.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.gda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ogród Zoologiczny i Schronisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mieszanek nasiennych, pasz granulowanych, gammarusa suszonego
i pęczków ulistnionych gałęzi do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego
1 postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd34a1bc-89cc-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00000476

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00000004/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa mieszanek nasiennych, pasz granulowanych, gammarusa suszonego i pęczków ulistnionych gałęzi do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego 1 postępowanie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
- miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP - /ZOO Gdańsk/Skrytka ESP
- poczty elektronicznej – zpubliczne1@zoo.gda.pl
W celu usprawnienia komunikacji zaleca się korzystanie z poczty elektronicznej –
zpubliczne1@zoo.gda.pl
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa
się elektronicznie. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia.
4. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:
a) w sprawach proceduralnych jest: Robert Kryspin – Konsultant ds. Zamówień Publicznych,
tel. 58 552 e- mail: zpubliczne1@zoo.gda.pl
b) w sprawach przedmiotu zamówienia jest: Maria Wilczyńska – specjalista ds. żywienia zwierząt tel.
58 552 00 41, e-mail: zpubliczne1@zoo.gda.pl
5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ePUAP. Zamawiający dopuszcza również
możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 4 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, musi być zgody z wymogami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal.
7. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z
Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział 14 SWZ
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 15.7/TP/D/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – pokarm dla drobnych zwierząt egzotycznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 15710000-8 - Pasza dla zwierząt hodowlanych i innych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-02-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia cen jednostkowych netto oraz cen jednostkowych brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zawierającej cenę netto i należny podatek VAT.
2. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, które to koszty wynikają z Opisu Przedmiotu Zamówienia określonego w Rozdziale 1 SWZ oraz postanowienia wzoru umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulację ceny.
3. Oferowane ceny jednostkowe netto wykonania zamówienia są ostateczne i Wykonawca nie może żądać ich podwyższenia (art. 632 K.C.).
4. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
1) Kwoty wskazane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i podane z dokładnością do dwóch miejsc o przecinku.
2) Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione przez Zamawiającego w sposób określony w art. 223 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Formularz ofertowy służy jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty.
Rozliczenie umowy następować będzie w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie.
Umowa zostanie podpisana na kwotę podaną w ofercie, pod warunkiem , że Zamawiający będzie
mógł przeznaczyć tę kwotę na finansowanie zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 – mieszanki nasienne

4.2.6.) Główny kod CPV: 15712000-2 - Susz paszowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-02-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia cen jednostkowych netto oraz cen jednostkowych brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zawierającej cenę netto i należny podatek VAT.
2. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, które to koszty wynikają z Opisu Przedmiotu Zamówienia określonego w Rozdziale 1 SWZ oraz postanowienia wzoru umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulację ceny.
3. Oferowane ceny jednostkowe netto wykonania zamówienia są ostateczne i Wykonawca nie może żądać ich podwyższenia (art. 632 K.C.).
4. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
1) Kwoty wskazane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i podane z dokładnością do dwóch miejsc o przecinku.
2) Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione przez Zamawiającego w sposób określony w art. 223 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Formularz ofertowy służy jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty.
Rozliczenie umowy następować będzie w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie.
Umowa zostanie podpisana na kwotę podaną w ofercie, pod warunkiem , że Zamawiający będzie
mógł przeznaczyć tę kwotę na finansowanie zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3 – pokarmy granulowane 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 15710000-8 - Pasza dla zwierząt hodowlanych i innych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-02-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia cen jednostkowych netto oraz cen jednostkowych brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zawierającej cenę netto i należny podatek VAT.
2. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, które to koszty wynikają z Opisu Przedmiotu Zamówienia określonego w Rozdziale 1 SWZ oraz postanowienia wzoru umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulację ceny.
3. Oferowane ceny jednostkowe netto wykonania zamówienia są ostateczne i Wykonawca nie może żądać ich podwyższenia (art. 632 K.C.).
4. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
1) Kwoty wskazane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i podane z dokładnością do dwóch miejsc o przecinku.
2) Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione przez Zamawiającego w sposób określony w art. 223 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Formularz ofertowy służy jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty.
Rozliczenie umowy następować będzie w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie.
Umowa zostanie podpisana na kwotę podaną w ofercie, pod warunkiem , że Zamawiający będzie
mógł przeznaczyć tę kwotę na finansowanie zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 4 – pokarmy granulowane 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 15710000-8 - Pasza dla zwierząt hodowlanych i innych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-02-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia cen jednostkowych netto oraz cen jednostkowych brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zawierającej cenę netto i należny podatek VAT.
2. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, które to koszty wynikają z Opisu Przedmiotu Zamówienia określonego w Rozdziale 1 SWZ oraz postanowienia wzoru umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulację ceny.
3. Oferowane ceny jednostkowe netto wykonania zamówienia są ostateczne i Wykonawca nie może żądać ich podwyższenia (art. 632 K.C.).
4. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
1) Kwoty wskazane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i podane z dokładnością do dwóch miejsc o przecinku.
2) Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione przez Zamawiającego w sposób określony w art. 223 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Formularz ofertowy służy jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty.
Rozliczenie umowy następować będzie w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie.
Umowa zostanie podpisana na kwotę podaną w ofercie, pod warunkiem , że Zamawiający będzie
mógł przeznaczyć tę kwotę na finansowanie zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 5 – granulowana lucerna

4.2.6.) Główny kod CPV: 15712000-2 - Susz paszowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-02-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia cen jednostkowych netto oraz cen jednostkowych brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zawierającej cenę netto i należny podatek VAT.
2. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, które to koszty wynikają z Opisu Przedmiotu Zamówienia określonego w Rozdziale 1 SWZ oraz postanowienia wzoru umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulację ceny.
3. Oferowane ceny jednostkowe netto wykonania zamówienia są ostateczne i Wykonawca nie może żądać ich podwyższenia (art. 632 K.C.).
4. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
1) Kwoty wskazane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i podane z dokładnością do dwóch miejsc o przecinku.
2) Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione przez Zamawiającego w sposób określony w art. 223 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Formularz ofertowy służy jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty.
Rozliczenie umowy następować będzie w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie.
Umowa zostanie podpisana na kwotę podaną w ofercie, pod warunkiem , że Zamawiający będzie
mógł przeznaczyć tę kwotę na finansowanie zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 6 – Gammarus suszony

4.2.6.) Główny kod CPV: 15712000-2 - Susz paszowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-02-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia cen jednostkowych netto oraz cen jednostkowych brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zawierającej cenę netto i należny podatek VAT.
2. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, które to koszty wynikają z Opisu Przedmiotu Zamówienia określonego w Rozdziale 1 SWZ oraz postanowienia wzoru umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulację ceny.
3. Oferowane ceny jednostkowe netto wykonania zamówienia są ostateczne i Wykonawca nie może żądać ich podwyższenia (art. 632 K.C.).
4. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
1) Kwoty wskazane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i podane z dokładnością do dwóch miejsc o przecinku.
2) Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione przez Zamawiającego w sposób określony w art. 223 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Formularz ofertowy służy jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty.
Rozliczenie umowy następować będzie w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie.
Umowa zostanie podpisana na kwotę podaną w ofercie, pod warunkiem , że Zamawiający będzie
mógł przeznaczyć tę kwotę na finansowanie zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 7 – pęczki gałęzi

4.2.6.) Główny kod CPV: 15712000-2 - Susz paszowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-02-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia cen jednostkowych netto oraz cen jednostkowych brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zawierającej cenę netto i należny podatek VAT.
2. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, które to koszty wynikają z Opisu Przedmiotu Zamówienia określonego w Rozdziale 1 SWZ oraz postanowienia wzoru umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulację ceny.
3. Oferowane ceny jednostkowe netto wykonania zamówienia są ostateczne i Wykonawca nie może żądać ich podwyższenia (art. 632 K.C.).
4. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
1) Kwoty wskazane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i podane z dokładnością do dwóch miejsc o przecinku.
2) Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione przez Zamawiającego w sposób określony w art. 223 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Formularz ofertowy służy jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty.
Rozliczenie umowy następować będzie w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie.
Umowa zostanie podpisana na kwotę podaną w ofercie, pod warunkiem , że Zamawiający będzie
mógł przeznaczyć tę kwotę na finansowanie zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający dla spełnienia powyższego warunku nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym
zakresie. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie (
wskazane w rozdziale 3 ust. 1 – załącznik nr 2 do Specyfikacji ) potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia.
1.2. Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1) Wykonawcy wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 zamówienia, polegające na dostawie przedmiotu zmówienia ( tożsame z przedmiotem zamówienia dla danego zadania lub analogiczne ), na który Wykonawca składa ofertę.
Wartość wykonanych dostaw musi wynosić minimum:
Zadanie 1 – pokarm dla drobnych zwierząt egzotycznych – bez wymagań
Zadanie 2 – mieszanki nasienne – bez wymagań
Zadanie 3 – pokarmy granulowane 1 – 41.513 zł
Zadanie 4 – pokarmy granulowane 2 – 103.777 zł
Zadanie 5 – granulowana lucerna – bez wymagań
Zadanie 6 – Gammarus suszony – bez wymagań
Zadanie 7 – pęczki gałęzi – bez wymagań
Przy czym okres wykonanego zamówienia nie był dłuższy niż 12 miesięcy.
Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi spełniać warunki sumarycznie ( tzn. sumując
wartości
dostaw łącznie dla wybranych zadań ). Ocena na podstawie przedstawionych dokumentów.
2) Producenci pokarmów wymienionych w przedmiocie zamówienia muszą posiadać
Weterynaryjny
Numer Identyfikacyjny ( wskazanie wg rozdziału 4 SWZ – przedmiotowe środki dowodowe ).
Nie dotyczy zadania 7 (pęczki gałęzi).
Ocena na podstawie przedstawionych dokumentów.
1.3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Zamawiający nie określa wymogów w tym zakresie.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
Zamawiający dla spełnienia powyższego warunku nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym
zakresie.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie ( wskazane w
rozdziale 3 ust 1 – załącznik nr 2 do Specyfikacji ) potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu i przesłanek wykluczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i nie
podleganie wykluczeniu z postępowania
1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia – wg wzoru - załącznik nr 2 do specyfikacji.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki
cywilnej, konsorcjum), oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia (załącznik nr 2 do oferty), składa osobno każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa,
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5, potwierdza, że stosunek
łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych
zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega
ustawy - Dostawy w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,
stanowiących załącznik nr 2.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dla spełnienia powyższego warunku nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym
zakresie. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie ( wskazane w rozdziale 3 ust. 1 – załącznik nr 2 do Specyfikacji ) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia.
1.2. Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1) Wykonawcy wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w
przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 zamówienia, polegające na dostawie przedmiotu zmówienia (tożsame z przedmiotem zamówienia dla danego zadania lub analogiczne ), na który Wykonawca składa ofertę.
Wartość wykonanych dostaw musi wynosić minimum:
Zadanie 1 – pokarm dla drobnych zwierząt egzotycznych – bez wymagań
Zadanie 2 – mieszanki nasienne – bez wymagań
Zadanie 3 – pokarmy granulowane 1 – 41.513 zł
Zadanie 4 – pokarmy granulowane 2 – 103.777 zł
Zadanie 5 – granulowana lucerna – bez wymagań
Zadanie 6 – Gammarus suszony – bez wymagań
Zadanie 7 – pęczki gałęzi – bez wymagań
Przy czym okres wykonanego zamówienia nie był dłuższy niż 12 miesięcy.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00047832/01 z dnia 2022-02-06
2022-02-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi spełniać warunki sumarycznie ( tzn. sumując
wartości dostaw łącznie dla wybranych zadań ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykonawca składa wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe w postaci:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie – załącznik nr 8,
b) wykaz producentów karm wg wzoru – załącznik nr 7, wraz z podanym numerem
weterynaryjnym producenta.
2. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia danych
zawartych w ofercie poprzez wizytację przedstawicieli Zamawiającego u wskazanych
producentów karm.
Zamawiający ma prawo pobrać u wskazanego producenta próbek w celu wykonania badań
mikrobiologicznych.
3. Przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z warunkami udziału w
postępowaniu
i nie złożenie go wraz z ofertą lub nie uzupełnienie na wezwanie Zamawiającego skutkować
będzie odrzuceniem oferty.
4. Przedmiotowe środki dowodowe składa się w postaci elektronicznej i opatruje:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o u dzielenie zamówienia publicznego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Wykonawca składa wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe w postaci:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie – załącznik nr 8,
b) wykaz producentów karm wg wzoru – załącznik nr 7, wraz z podanym numerem
weterynaryjnym producenta.
2. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia danych
zawartych w ofercie poprzez wizytację przedstawicieli Zamawiającego u wskazanych
producentów karm.
Zamawiający ma prawo pobrać u wskazanego producenta próbek w celu wykonania badań
mikrobiologicznych.
3. Przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z warunkami udziału w
postępowaniu
i nie złożenie go wraz z ofertą lub nie uzupełnienie na wezwanie Zamawiającego skutkować
będzie odrzuceniem oferty.
4. Przedmiotowe środki dowodowe składa się w postaci elektronicznej i opatruje:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o u dzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Rozdział 3 pkt 10 SWZ
1. Wykonawca składa wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe w postaci:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie – załącznik nr 8,
b) wykaz producentów karm wg wzoru – załącznik nr 7, wraz z podanym numerem
weterynaryjnym producenta.
2. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia danych
zawartych w ofercie poprzez wizytację przedstawicieli Zamawiającego u wskazanych
producentów karm.
Zamawiający ma prawo pobrać u wskazanego producenta próbek w celu wykonania badań
mikrobiologicznych.
3. Przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z warunkami udziału w
postępowaniu
i nie złożenie go wraz z ofertą lub nie uzupełnienie na wezwanie Zamawiającego skutkować
będzie odrzuceniem oferty.
4. Przedmiotowe środki dowodowe składa się w postaci elektronicznej i opatruje:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o u dzielenie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewiduje się możliwość przedłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy,
w przypadku niewykorzystania kwoty przeznaczonej na jej realizację.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-18 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-18 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

Zobacz inne

Prawo