Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

02.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Pruszków, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00001093/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa art. biurowych, dostawa środków czystości i artykułów do utrzymania czystości oraz dostawa rękawic ochronnych z podziałem na zadania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: MZO Pruszków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016137494

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Bryły 6

1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-800

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa art. biurowych, dostawa środków czystości i artykułów do utrzymania czystości oraz dostawa rękawic ochronnych z podziałem na zadania.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3224342-8a7d-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00001093

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzo.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mzo.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z regulaminem powyższej strony

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. reprezentowany przez Prezesa Zarządu, ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mzo.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZO/01/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a.) Za Zestawienie art. biurowych
Lp. Nazwa J.M. Ilość OPIS
1 Papier xero A4 1ryza = 500 arkuszy Ryza 1500 do użytku we wszystkich urządzeniach biurowych, gramatura 80g/m2 -OFFICE PRODUCTS UNIVERSAL/SYMBIO COPY/IMAGE VOLUME.
2 Korektor taśma Szt. 20 Pentel . Wymiary 5mm x 12 m.
3 Długopis zwykły Szt. 200 Długopis niebieski BIC Round Stic M.
4 Bloczki żółte samoprzylepne 76x76 Op. 150 1 op. = 100szt.
5 Brulion A4 Szt. 15 w kratkę, 96 kartek
6 Brulion A5 Szt. 15 w kratkę, 96 kartek
7 Dziurkacz Szt. 10 min. Od 40-50 kartek
8 Folia strecz transparentna Szt. 20
9 Gumki recepturki Op. 5 1 op. = 0,5kg
10 Holder z taśmą Op. 150 Holder wykonany z przezroczystego tworzywa. Wyposażony w taśmę. W opakowaniu 50 szt.
11 Kalkulator biurowy Szt. 5 citizen ct-666N
12 Koperta białe C5 Op. 50 samoklejące z paskiem , 1 op. = 500szt. 162x229 mm
13 Koperta Listowa C6 Op. 20 1 op. = 1000 szt. Samoklejące.
14 Koperta rozszerzane boki i dołem Op. 50 C4, biała.
15 Koperty białe C4 Op. 20 samoklejące, 1 op. = 250szt. 229x324 mm .
16 Kostka papierowa biała Szt. 20 klejona z boku.
17 Koszulki na dokumenty A4 Op. 100 1 op. = 100szt., otwierane z góry, folia PP 40 mic. Wytrzymałe – krystaliczne.
18 Marker Op. 15 permanentny, czarny, czerwony, zielony, grubość linii pisania 1-5mm.
19 Marker niezmywalny Op. 10 Kolor czarny BN15.
20 Nożyczki Szt. 10 uniwersalne - do cięcia papieru, kartonu, taśmy samoprzylepnej; ze stali nierdzewnej, uchwyt odporny na pęknięcia, rozmiar min. 17cm.
21 Ołówki zwykłe HB Szt. 30 BIC z gumką
22 Papier do drukarki igłowej (kopia+orginał) Op. 30 wym. 24cm x 30,5 cm (z dziurkami).
23 Pinezki Op. 5 1 op. = 50 szt., typu "beczułki".
24 Pudła archiwizacyjne Szt. 20 do przechowywania dokumentów A4, typu Esselte 100mm.
25 Segregator A5 75 mm Szt. 20 oklejony na zewnątrz folią PP.
26 Segregator A4 75 mm Szt. 40 oklejony na zewnątrz folią PP.
27 Skoroszyt miękki do wpinania A4 Op. 50 1 op. = 25szt.
28 Spinacze metalowe duże Op. 30 1 op. = 100szt., okrągłe, wymiar 77mm.
29 Spinacze metalowe średnie Op. 30 1 op. = 100szt., okrągłe, wymiar 28mm.
30 Szufladka na dokumenty dymiona Szt. 5 Format A 4. Możliwość ustawiania w 3 pozycjach.
31 Taśma pakowa Szt. 10 Kolor przezroczysty. Wytrzymała na zrywanie. Wymiary 48mm- 50 m.
32 Taśma klejąca Szt. 30 przezroczysta, wymiary 18mm x 20m.
33 Teczka wiązana A4 Op. 50 kartonowa, biała, 1op = 50 szt.
34 Teczka na gumkę A4 Op. 10 usztywniana, kolorowa, 1op = 50 szt.
35 Tusz do pieczątek Szt. 20 niebieski i czarny.
36 Zakładki indeksujące Op. 3 3 M post – it 15X50 mm, 5 kolorów neonowych 5x 100.
37 Zakreślacz fluorescencyjny Komplet 20 żółty, różowy, zielony, pomarańczowy, 2-5 mm.
38 Zawieszki do kluczy Op. 50 1 opakowanie = 50 sztuk.
39 Zszywacz biurowy Szt. 8 min. 30 kartek, zszywki:24/6.
40 Zszywki 24/6 Op. 50 1 op. = 1000szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 UST. 1 PKT. 7 PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy w wysokości do 20 % wartości zamówienia w zakresie poszczególnych zadań:
1) polegających na powtórzeniu podobnych usług w przypadku konieczności wywozu większej ilości odpadów nie ujętych w zamówieniu podstawowym,
2) w przypadku wyczerpania się ilości związanych z przedmiotem zamówienia,
3) w przypadku wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy określonego we wzorze umowy.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

b.) Zestawienie środków czystości i artykułów do utrzymania czystości
Lp. Nazwa J.M. Ilość OPIS
1 Ad 107 neutralizator Szt. 50 pŁyn do neutralizowania zapachu do pisuarów 1L. PH~3.
2 Ad 108 Szt. 50 usuwanie nalotów solnych (5L) - PH ~1 kwaśny.
3 Ad 770 Szt. 50 Silny środek do prania wykładzin i tapicerek o zwielokrotnionej sile usuwania brudu. Nie zawiera składników powierzchniowo czynnych. Rozpuszcza nawet najbardziej oporne plamy z oleju, tłuszczu czy nikotyny. Wielokrotnie zwiększa odporność powierzchni czyszczonej na ponowne zabrudzenie. PH 8,7.
4 Ad 919 Szt. 20 Do doczyszczania wszystkich wodoodpornych podłoży odpornych na alkaliczne środowisko. Produkt posiada właściwości silnie odtłuszczające i penetrujące. Produkt w wyższych stężeniach zdejmuje grube nawarstwione tłuszcze i inne zabrudzenia. Przeznaczony do warsztatów. PH~14.
5 Ajax Szt. 100 Płyn uniwersalny do mycia powierzchni (zapach egzotyczny) Pojemność: 5 L.
6 Barlon S8 Szt. 80 Superkoncentrat do mycia sanitariatów. Pojemność: 5 L . Antybakteryjny koncentrat przeznaczony jest do codziennego lub gruntownego mycia wszystkich powierzchni i przedmiotów w sanitariatach odpornych na działanie kwasów. Zalecany do mycia umywalek, muszli klozetowych, pisuarów, kabin prysznicowych i armatury łazienkowej, posadzek i powierzchni nadpodłogowych (glazury, terakoty, gresu). Nie niszczy mytych powierzchni. Usuwa resztki mydła, osady mineralno-wapienne, tłuszcz, rdzę, pleśń oraz zanieczyszczenia z fug. Myte powierzchnie pozostają czyste, lśniące i o przyjemnym zapachu. Polecany do utrzymania higieny w sanitariatach i higieny kuchennej. ph ~1. Produkt profesjonalny.
7 Chusteczki do dezynfekcji rąk Op. 100 Spektrum biobójcze: bakterio-, drożdżako-, grzybo-, prątko- i wirusobójcze. W opakowaniu 100 szt.
8 CIF (xxl pack) Szt. 50 Preparat do czyszczenia powierzchni emaliowych plastikowych. Pojemność: 2 L
9 Cilit Szt. 50 Żel (kamień i rdza) Pojemność 420 G.

10 Clinex nanochem Delos Shine Szt. 50 Płyn do pielegnacji mebli pozostawiający połysk. Pojemność : 1 L , PH ~ 6
11 Clinex nanochem Glass Szt. 50 Płyn do mycia szyb. Pojemność: 5 L . PH -10
12 Clinex (nanochem) W3 Active Szt. 40 Preparat gotowy do mycia sanitariatów i łazienek. Nie zawiera chloru. Pojemność : 1 L (BIO). PH~ 3 .
13 Domestos Szt. 80 Zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący. Butelka 750 ml.
14 Gąbki do naczyń Op. 100 Wymiary 8 X 14 cm
15 Kostka WC BREF Op. 100 OP.
16 Krem ochronny do rąk 150 ml Szt. 4000 krem do rąk i paznokci, ochronny olej z bawełny & proteiny jedwabiu (cztery pory roku). Pojemność 150 ml.
17 Ludwik płyn do mycia naczyń (miętowy) Szt. 80 5 kg. doskonale rozpuszcza tłuszcz, działa również w zimnej wodzie, nie pozostawia smug i zacieków.
18 Mydło w kostce 100g Op. 4000 o właściwościach antybakteryjnych..
19 Mydło w płynie antybakteryjny Szt. 300 5l, ph neutralne.
20 odświeżacz One Shot” Kashmir marki Freshtek Szt. 40 Perfumowany odświeżacz powietrza. Zapach z akordami egzotycznych drzew i orientalnych ziół. Pojemność : 600 ml
21 Odświeżacz powietrza 3w 1 Zgrzewka 200 300ml; zgrzewka=12 szt.
22 papier toaletowy Jambo 120 prestige Op. 30 Papier toaletowy JUMBO WEPA Prestige 19/120//2 śnieżnobiały. W opakowaniu : 12 szt.
23 Papier toaletowy
Op. 300 papier toaletowy, 2 warstwowy, 100mb/19cm 1 op. =12szt.
24 Pasta BHP ze ścierniwem 500 g Szt. 300 zawartość: mydło+detergent, granulowane ścierniwo z właściwościami nawilżającymi.
25 Płyn do dezynfekcji rąk Szt. 70 PBM SEPT 5L o działaniu wirusobójczym.
26 Recznik papierowy "ZZ" Op. 100 tzw. Składane chusteczki/papier.
27 Ręcznik papierowy przemysłowy Op. 100 ręcznik w rolce biały celulozowy, długość rolki min. 140 mb, 1 op.=6 szt. Przerywany Z możliwością wyjęcia rolki z środka, by móc umiescić do dozowników marki: LUKART.
28 Ręcznik papierowy Lukart Op. 300 Ręcznik papierowy eko w roli Lucart Econatural L One Maxi 852277, Dwuwarstwowe ręczniki papierowe eko z linii LUCART L-ONE Maxi 45.
Kolor brąz Wykonane z surowca Fiberpack. Ilość sztuk w opakowaniu: 6. Rolka o długości 158 metrów i szerokości 19 cm.
Pasujący do dozownika Lukart.
29 Szczotka do szorowania z trzonkiem Szt. 5 Szczotka posiadające twarde włosie (do szorowania np. terakot, tarasu, płytek).
30 Szczotka toaletowa do WC z pojemnikiem Szt. 20 Zestaw do WC (szczotka + pojemnik).
31 Ściereczki z mikrofibry do wycierania kurzu Szt. 40
32 Wiadro z sitem Szt. 20 Wiadro z elastycznym sitem. Wykonane zostało z trwałego tworzywa wysokiej jakości. Uchwyt na drążek. Typu Vileda.
33 Wkład nakręcany do mopa typu Vileda fioletowy Szt. 50 1 op.=1 szt.
34 Wkładki do pisuarów Szt. 50
35 Zmiotka z szufelką Szt. 40 Zestaw do sprzątania (zmiotka + szufelka).

4.2.6.) Główny kod CPV: 24960000-1 - Różne produkty chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 UST. 1 PKT. 7 PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy w wysokości do 20 % wartości zamówienia w zakresie poszczególnych zadań:
1) polegających na powtórzeniu podobnych usług w przypadku konieczności wywozu większej ilości odpadów nie ujętych w zamówieniu podstawowym,
2) w przypadku wyczerpania się ilości związanych z przedmiotem zamówienia,
3) w przypadku wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy określonego we wzorze umowy.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

c.) Zestawienie rękawic ochronnych
Lp. Nazwa J.M. Ilość OPIS
1 Rękawice ocieplane ochronne Para 2000 producent: DRAGON, model: RWD zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 1 3 3 1), EAN: 5907522918880, EN511 (poziomy odporności: X 2 X) i EN420, opakowanie: 18,00 kg / 47x69x27cm - 0.0876m3, z przeznaczeniem do prac w niskiej temperaturze zewnętrznej, odporne na zużycie, rozdarcie i powstawanie pęknięć. ROZMIAR od s do XL.
2 Rękawice robocze nitrylowe Para 40 000 model RNITŻ, bawełna powlekana zanurzeniowo w 3/4 gładkim nitrylem. Zakończone elastycznym ściagaczem. Dobra odporność na ścieranie. Ochrona przed olejami, smarami i tłuszczami. Komfortowe wygodne, zapewniają dobrą chwytność, swobodę ruchów i elastyczność CE kat.II EN 420, En 388 - opakowanie zbiorcze 12/120. Odporność na ścieranie - 4, odporność na przecięcia - 1, wytrzymałość na rozdzieranie - 1, odporność na przekłucie - 1.
Rozmiar : od S do XL.
3 Rękawice uniwersalne -wampirki wzmacniane Para 40 000 Ruflex, model: Kategoria 1 EN -420 podwójnie oblewane. Kolor: Niebiesko-biały. Rozmiar: od S do XL. Wysoka jakość, bawełna 100%. Strona chwytna powleczona podwójną warstwą lateksu. Rękawica przeciwślizgowa, mająca wysoką odporność na przetarcie oraz ścieranie, rozdarcie i pękanie. Grzbiet dzianinowy umożliwia oddychanie skóry rąk, zmniejsza potliwość i temperaturę. Przedłużony ściągacz zapobiega z zsuwaniu z ręki.
4 Rękawice gumowe grube Para 50 rozmiar: od S do XL , kolor: żółty.
5 Rękawice nitrylowe jednorazowe Op. 50 100szt. w 1 op. , rozmiar: od S do XL
6 Rękawice ochronne powlekane gumą zakończone ściągaczem tzw. Wampirki Para 8000 100%bawełna (wentylacja dłoni) Rozmiar: od S do XL
7 Wkłady bawełniane Para 500 Rozmiar od S do XL

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 UST. 1 PKT. 7 PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy w wysokości do 20 % wartości zamówienia w zakresie poszczególnych zadań:
1) polegających na powtórzeniu podobnych usług w przypadku konieczności wywozu większej ilości odpadów nie ujętych w zamówieniu podstawowym,
2) w przypadku wyczerpania się ilości związanych z przedmiotem zamówienia,
3) w przypadku wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy określonego we wzorze umowy.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przez jej złożeniem;
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający w toku postępowania może żądać kart produktu/charakterystyki oraz poszczególnych próbek

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

umowy konsorcjum

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

5. Warunki zmiany umowy - Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 454 i kolejne PZP – przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:
1) Wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia
2) Wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy
3) Wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej
4) Zmiany istotnych regulacji prawnych
5) Gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy
6) Wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.
6. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mzo.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-09

Zobacz inne

Prawo