Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

02.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Reszel, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00001877/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA RESZEL

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel-Święta Lipka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA RESZEL

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743611

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 24

1.4.2.) Miejscowość: Reszel

1.4.3.) Kod pocztowy: 11-440

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminareszel.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bipreszel.warmia.mazury.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00001877

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00504569

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-04 11:00

Po zmianie:
2023-01-17 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-04 12:00

Po zmianie:
2023-01-17 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-02

Po zmianie:
2023-02-15

Zobacz inne

Prawo