Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

02.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Janów Podlaski, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00002637/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA JANÓW PODLASKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa i przebudowa stadionu gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA JANÓW PODLASKI

1.2.) Oddział zamawiającego: Gmina Janów Podlaski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237546

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Bialska 6A

1.4.2.) Miejscowość: Janów Podlaski

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-505

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.4.7.) Numer telefonu: 83 3413073

1.4.8.) Numer faksu: 83 3413077

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@janowpodlaski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugjanowpodlaski.bip.lubelskie.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00002637

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00494950

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-05 10:00

Po zmianie:
2023-01-10 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-05 11:00

Po zmianie:
2023-01-10 11:00

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający uzupełnia dokumentację postępowania o następujące załączniki:
1. Opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego
2. Mapa do celów projektowych
3. Planowany przebieg na terenie stadionu gminnego gazociągu

Zobacz inne

Prawo