Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

02.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łódź, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00003105/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Zarząd Lokali Miejskich

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
DZP.26.1.240.2022 Świadczenie usług kominiarskich dla nieruchomości stanowiących zasoby RON WSCHÓD Zarządu Lokali Miejskich w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Lokali Miejskich

1.3.) Oddział zamawiającego: ZLM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363752546

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Kościuszki 47

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-514

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zlm@zlm.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie nieruchomościami komunalnymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DZP.26.1.240.2022 Świadczenie usług kominiarskich dla nieruchomości stanowiących zasoby RON WSCHÓD Zarządu Lokali Miejskich w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46b61128-8aa4-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00003105

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038311/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.4 Świadczenie usług kominiarskich obowiązkowe i nieobowiązkowe w nieruchomościach gminnych, skarbu państwa, prywatnych i współwłasnych na rok 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określone w rozdziale X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): określono w rozdziale XX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): określono w rozdziale XX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.26.1.240.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług kominiarskich w zakresie czyszczenia przewodów kominowych, sprawdzenia stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych oraz bieżących konserwacji kominiarskich (sprawdzenie 1 mb przewodu kominowego do ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzenia podłączonego do przewodu, sprawdzenie prawidłowości podłączeń, wykonanie próby technicznej, odgruzowanie przewodów kominowych, wykucie/zamurowanie otworu) oraz pozostałych prac (wymienionych w formularzu cenowym zał. 2 do SWZ) niezbędnych do zachowania prawidłowego stanu technicznego przewodów kominowych. Usługi kominiarskie świadczone będą w nieruchomościach stanowiących zasoby RON WSCHÓD Zarządu Lokali Miejskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90915000-4 - Usługi czyszczenia pieców i kominów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach przedmiotu umowy zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji polegającego na zlecaniu usług określonych w § 1 umowy, gdy wyniknie to z potrzeb Zamawiającego.
12.2 Zamawiający składa oświadczenie woli o skorzystaniu z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy określonym w § 2.
12.3 Maksymalna wartość zwiększenia wynikająca z realizacji prawa opcji wynosi 50 % wartości zamówienia.
12.4 Zamawiający może z prawa opcji skorzystać w całości lub w części.
12.5 Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub części nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego
12.6 Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego wymaga złożenia oświadczenia woli Wykonawcy w formie pisemnej lub formie dokumentowej na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail.
12.7 Termin wykonania zamówienia łącznie z prawem opcji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
12.8 Zasady dotyczące realizacji i rozliczenia zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu reakcji na zgłoszenia zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu 4.3.6.) Waga:

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu;
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu;
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu;
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunki dotyczące doświadczenia – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej jedną usługę tożsamą z przedmiotem zamówienia (polegającej w szczególności na wykonywaniu obsługi kominiarskiej w zakresie okresowej kontroli przewodów kominowych oraz czyszczeń przewodów kominowych) trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy o wartości brutto minimum: 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych)
W przypadku niemożności wskazania 1 usługi o wartości minimum: 200 000,00 zł brutto, wykonawca może wykazać więcej niż 1 usługę pod warunkiem, że suma wartości kilku usług będzie wynosić minimum: 200 000,00 zł brutto, a termin wykonywania wskazanych usług pokrywa się (usługi są świadczone jednocześnie) przez okres co najmniej 6 miesięcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
b) warunki dotyczące osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia, co najmniej:
4 osoby do realizacji zamówienia, w tym minimum 2 osoby posiadającymi tytuł mistrza w zawodzie kominiarz, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

określono w projekcie umowy - załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-10 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-08

Zobacz inne

Prawo