Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kroczyce, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00005321/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Szkoła Podstawowa w Kroczycach z filią w Dzibicach

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kroczycach z Filią w Dzibicach w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa w Kroczycach z filią w Dzibicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000715354

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 7

1.5.2.) Miejscowość: Kroczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-425

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 34 3153189

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spkroczyce@gazeta.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: spkroczyce.szkolnastrona.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kroczycach z Filią w Dzibicach w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35f394e4-8b55-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00005321

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-35f394e4-8b55-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: brak

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP.271-0001/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Szkoły Podstawowej w Kroczycach (5 zbiorników o pojemności 1,5 tys. litrów każdy). Szacuje się, że zamówienie jednorazowe będzie wynosić ok. 6000 litrów.
2. Roczny zakres ilościowy dostaw wynosi ok. 36 000 litrów oleju opałowego i stanowi szacunkowe roczne zapotrzebowanie Zamawiającego.
3. Wymienione ilości oleju opałowego stanowią przewidywane zapotrzebowanie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego oleju w zależności od zużycia.
4. Olej opałowy lekki musi spełniać wymagania normy PN-C-96024 oraz poniższe parametry:
gęstość w temperaturze 15oc max. 0,86 kg/l
wartość opałowa min. 42,60 MJ/kg
temperatura zapłonu min. 56oC
temperatura płynięcia max. -20oC
zawartość siarki max. 0,10%
zawartość wody max. 200 mg/kg
zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 mg/kg
pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej max. 0,30%
pozostałość po spopieleniu max. 0,01%
5. Dostawa oleju powinna być realizowana tylko cysternami posiadającymi zalegalizowane liczniki przepływu.
6. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostawą świadectwo jakości potwierdzające spełnianie wymaganych normą parametrów oleju.
7. W razie stwierdzenia wad dotyczących jakości dostarczonego oleju, Zamawiajacy niezwłocznie zgłosi Wykonawcy pisemną reklamację. Wykonawca zobowiazany jest rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni licząc od daty jej otrzymania i zawiadomić pisemnie Zamawiającego o jej rozstrzygnięciu.
8. Uznanie reklamacji dotyczących jakości oleju następować będzie na koszt własny Wykonawcy poprzez usunięcie wadliwej dostawy w terminie 7 dni od daty uznania reklamacji.
9. Dostawa oleju będzie odbywać się na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub mailem przez Zamawiającego i będzie realizowana wraz z transportem i rozładunkiem na koszt Wykonawcy.Termin realizacji każdego zamówienia od momentu zgłoszenia nie może być dłuższy niż 24 godziny. Dostawy będą się odbywać w godzinach od 6.00 do 14.00 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryteria oceny: cena oferty brutto w zł (PLN) oraz termin płatności faktur

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: portal ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-11 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo