Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kostomłoty, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00005884/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Kostomłoty

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu cyfrowego programu Cyfrowa Gmina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kostomłoty

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934992

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ślężna 2

1.4.2.) Miejscowość: Kostomłoty

1.4.3.) Kod pocztowy: 55-311

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kostomloty.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.kostomloty.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00005884

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00525246

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 5)

Przed zmianą:
Zakup Microsoft SQL Server 2019 Standard

Po zmianie:
Zakup Microsoft SQL Server 2019 Standard lub równoważny

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
Zamawiający określa przedmiotowe środki dowodowe. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kart katalogowych oferowanych produktów (w częściach postępowania, których dotyczy. Wg informacji w załączniku nr 1 do SWZ) celem jednoznacznej identyfikacji oferowanego sprzętu i jego elementów składowych. W tym w części 1 Zamawiający wymaga załączenia do oferty szczegółowych specyfikacji podzespołów Serwera aplikacji. W części 5 Zamawiający wymaga załączenia do oferty szczegółowych specyfikacji komponentów komputerów PC. W części 7 Zamawiający wymaga informacji w składanej ofercie jak licencjonowany jest oferowany system bazodanowy SQL Serwer 2019 Standard.

Po zmianie:
Zamawiający określa przedmiotowe środki dowodowe. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kart katalogowych oferowanych produktów (w częściach postępowania, których dotyczy. Wg informacji w załączniku nr 1 do SWZ) celem jednoznacznej identyfikacji oferowanego sprzętu i jego elementów składowych. W tym w części 1 Zamawiający wymaga załączenia do oferty szczegółowych specyfikacji podzespołów Serwera aplikacji. W części 3 Zamawiający wymaga załączenia do oferty szczegółowych specyfikacji komponentów komputerów PC. W części 5 Zamawiający wymaga informacji w składanej ofercie jak licencjonowany jest oferowany system bazodanowy SQL Serwer 2019 Standard lub równoważny.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:
Zamawiający określa przedmiotowe środki dowodowe. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kart katalogowych oferowanych produktów (w częściach postępowania, których dotyczy. Wg informacji w załączniku nr 1 do SWZ) celem jednoznacznej identyfikacji oferowanego sprzętu i jego elementów składowych. W tym w części 1 Zamawiający wymaga załączenia do oferty szczegółowych specyfikacji podzespołów Serwera aplikacji. W części 5 Zamawiający wymaga załączenia do oferty szczegółowych specyfikacji komponentów komputerów PC. W części 7 Zamawiający wymaga informacji w składanej ofercie jak licencjonowany jest oferowany system bazodanowy SQL Serwer 2019 Standard.

Po zmianie:
Zamawiający określa przedmiotowe środki dowodowe. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kart katalogowych oferowanych produktów (w częściach postępowania, których dotyczy. Wg informacji w załączniku nr 1 do SWZ) celem jednoznacznej identyfikacji oferowanego sprzętu i jego elementów składowych. W tym w części 1 Zamawiający wymaga załączenia do oferty szczegółowych specyfikacji podzespołów Serwera aplikacji. W części 3 Zamawiający wymaga załączenia do oferty szczegółowych specyfikacji komponentów komputerów PC. W części 5 Zamawiający wymaga informacji w składanej ofercie jak licencjonowany jest oferowany system bazodanowy SQL Serwer 2019 Standard lub równoważny.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-09 10:00

Po zmianie:
2023-01-11 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-09 10:30

Po zmianie:
2023-01-11 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-06

Po zmianie:
2023-02-08

Zobacz inne

Prawo