Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wojsławice, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00006316/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA WOJSŁAWICE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dowóz uczniów z terenu gminy Wojsławice do/z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsławicach-Kolonii w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WOJSŁAWICE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197983

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 30

1.4.2.) Miejscowość: Wojsławice

1.4.3.) Kod pocztowy: 22-120

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.4.7.) Numer telefonu: 825669102

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@wojslawice.com

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugwojslawice.bip.lubelskie.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00006316

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00005329

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na transporcie drogowym osób – obszar prowadzenia przewozu osób – Rzeczpospolita Polska t.j. zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201) lub ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zezwolenie/licencja ważna przez cały okres wykonywania zamówienia tj. do dnia 23 grudnia 2023 roku.

6.1.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
1) Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę – posiadania lub dysponowania co najmniej:
czteroma pojazdami zapewniającymi przewóz uczniów na czterech trasach dowozu wskazanych w zał. nr 1 do SWZ, w tym jednym pojazdem z liczbą miejsc siedzących wynoszącą co najmniej 46 i jednym pojazdem z liczbą miejsc siedzących wynoszącą co najmniej 51. Wszystkie pojazdy muszą posiadać aktualne badania techniczne. Pojazdy te muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005 roku.
Pojazdy winny spełniać warunki określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262).
2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał lub (w przypadku usługi okresowej lub ciągłej) wykonuje należycie co najmniej trzy usługi przewozu uczniów do szkół, trwające przez okres jednego roku kalendarzowego lub jednego roku szkolnego o łącznej wartości nie mniejszej niż 140 000,00 PLN brutto każda z nich.

Uwaga:
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez
Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.

Po zmianie:
6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na transporcie drogowym osób – obszar prowadzenia przewozu osób – Rzeczpospolita Polska t.j. zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201) lub ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zezwolenie/licencja ważna przez cały okres wykonywania zamówienia tj. do dnia 22 grudnia 2023 roku.

6.1.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
1) Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę – posiadania lub dysponowania co najmniej:
czteroma pojazdami zapewniającymi przewóz uczniów na czterech trasach dowozu wskazanych w zał. nr 1 do SWZ, w tym jednym pojazdem z liczbą miejsc siedzących wynoszącą co najmniej 46 i jednym pojazdem z liczbą miejsc siedzących wynoszącą co najmniej 51. Wszystkie pojazdy muszą posiadać aktualne badania techniczne. Pojazdy te muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005 roku.
Pojazdy winny spełniać warunki określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262).
2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał lub (w przypadku usługi okresowej lub ciągłej) wykonuje należycie co najmniej trzy usługi przewozu uczniów do szkół, trwające przez okres jednego roku kalendarzowego lub jednego roku szkolnego o łącznej wartości nie mniejszej niż 140 000,00 PLN brutto każda z nich.

Uwaga:
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez
Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.

Zobacz inne

Prawo