Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Stara Kiszewa, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00006492/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Stara Kiszewa

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa boiska sportowego o nawierzchni sztucznej przy Zespole Kształcenia i Wychowania im. Jana Pawła II w Starej Kiszewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stara Kiszewa

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675244

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ogrodowa 1

1.4.2.) Miejscowość: Stara Kiszewa

1.4.3.) Kod pocztowy: 83-430

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.4.7.) Numer telefonu: 58 687-60-24

1.4.8.) Numer faksu: 58 687-60-42

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@starakiszewa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.starakiszewa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


administracja publiczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00006492

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00508972

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest budowa boiska sportowego o nawierzchni sztucznej przy Zespole Kształcenia i Wychowania im. Jana Pawła II w Starej Kiszewie.
2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:
a) roboty przygotowawcze (mechaniczne plantowanie terenu oraz rozbiórka elementów będących w kolizji, tj. istniejące studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej)
b) budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej,
c) wyposażenie boiska,
d) wykonanie piłkochwytów i ogrodzenia,
e) budowa oświetlenia boiska,

UWAGA: niniejsze postępowanie nie obejmuje: budowy zaplecza socjalnego – mimo że projekt techniczny obejmuje te elementy.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej

1. Długość włókna monofilamentowego: min. 35 mm max. 40 mm
2. Dtex: min. 16.000,
3. Ciężar włókna: min. 1 500 gr/m2
4. Grubość włókna monofilowego: min. 300 µm
5. Grubość włókna fibrylowanego: min. 120 µm
6. Waga całkowita nawierzchni: min. 2 400 gr/m2
7. Ilość pęczków: min. 8 000 pęczków/m2
8. Ilość włókien: min. 113.000/m2
9. Profil/kształt włókna monofilowego: włókno w kształcie wiertła (włókno skręcone)
10. Kolor: min. dwa kolory włókien
11. Wytrzymałość włókna na wyrwanie: min. 49 N (po starzeniu wodą) ;
12. Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 150 N ( po starzeniu wodą)
13. Przepuszczalność wody przez cały system: min. 1500 mm/h
14. System instalowany na macie:
- rodzaj maty: mata prefabrykowana,
- grubość maty min. 12 mm
- gęstość min. 0,8 kg/m2
15. Wypełnienie naturalne korek:
- gęstość nasypowa: 0,090 - 0,130 g/cm3
- odporność na ścieranie min. 79%
- zawartość metali ciężkich zgodnie z normą EN 71-3 kategoria III
Wypełnienie nie może posiadać innych domieszek np. w postaci włókien kokosowych czy ziaren ryżu itp.

Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważne”. Zamawiający wskazuje dla tych rozwiązań jako kryteria równoważności dopuszczenie tolerancji +/- 5% dla wszelkich wymaganych dla nich parametrów.
Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił w ofercie dowody równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót - stanowiące załącznik Nr 1 do SWZ.

Po zmianie:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest budowa boiska sportowego o nawierzchni sztucznej przy Zespole Kształcenia i Wychowania im. Jana Pawła II w Starej Kiszewie.
2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:
a) roboty przygotowawcze (mechaniczne plantowanie terenu oraz rozbiórka elementów będących w kolizji, tj. istniejące studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej)
b) budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej,
c) wyposażenie boiska,
d) wykonanie piłkochwytów i ogrodzenia,
e) budowa oświetlenia boiska,

UWAGA: niniejsze postępowanie nie obejmuje: budowy zaplecza socjalnego – mimo że projekt techniczny obejmuje te elementy.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej

1. Długość włókna monofilamentowego: min. 35 mm max. 40 mm
2. Dtex: min. 16.000,
3. Ciężar włókna: min. 1 220 gr/m2
4. Grubość włókna monofilowego: min. 300 µm
5. Grubość włókna fibrylowanego: min. 120 µm
6. Waga całkowita nawierzchni: min. 2 270 gr/m2
7. Ilość pęczków: min. 8 000 pęczków/m2
8. Ilość włókien: min. 113.000/m2
9. Profil/kształt włókna monofilowego: włókno w kształcie wiertła (włókno skręcone)
10. Kolor: min. dwa kolory włókien
11. Wytrzymałość włókna na wyrwanie: min. 49 N (po starzeniu wodą) ;
12. Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 150 N ( po starzeniu wodą)
13. Przepuszczalność wody przez cały system: min. 1500 mm/h
14. System instalowany na macie:
- rodzaj maty: mata prefabrykowana,
- grubość maty min. 12 mm
- gęstość min. 0,8 kg/m2
15. Wypełnienie naturalne korek:
- gęstość nasypowa: 0,090 - 0,130 g/cm3
- odporność na ścieranie min. 79%
- zawartość metali ciężkich zgodnie z normą EN 71-3 kategoria III
Wypełnienie nie może posiadać innych domieszek np. w postaci włókien kokosowych czy ziaren ryżu itp.

Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważne”. Zamawiający wskazuje dla tych rozwiązań jako kryteria równoważności dopuszczenie tolerancji +/- 5% dla wszelkich wymaganych dla nich parametrów.
Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił w ofercie dowody równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót - stanowiące załącznik Nr 1 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-05 11:00

Po zmianie:
2023-01-09 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-05 11:15

Po zmianie:
2023-01-09 11:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-03

Po zmianie:
2023-02-07

Zobacz inne

Prawo