Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Toszek, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00006720/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Toszek

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu technicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Toszek

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257771

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Bolesława Chrobrego 2

1.4.2.) Miejscowość: Toszek

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-180

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.7.) Numer telefonu: (32) 237-80-00

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: umtoszek@toszek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.toszek.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00006720

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00513158

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 PZP dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
W zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
4) zdolności technicznej i zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby:
a) Wykonawca posiadał odpowiednie doświadczenie, przy czym Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej trzy zamówienia polegające na budowie lub przebudowie drogi klasy co najmniej lokalnej o długości nie mniejszej niż 1000mb,
b) Wykonawca dysponował odpowiednimi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, przy czym warunek Zamawiający uzna za spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje (będzie dysponował na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów) n/w osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w stosunku do Wykonawców zagranicznych równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.), tj.:
- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie,
oraz
- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie,
oraz
- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie,
oraz
- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych w ograniczonym zakresie,
oraz
- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie,
oraz
- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie,
oraz
- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie,
oraz
- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych w ograniczonym zakresie.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia uprawnień do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w poszczególnych specjalnościach.
Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Uwaga:
Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, w sposób i za pomocą dowodów określonych w Prawie zamówień publicznych, w Rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz Ogłoszeniu o zamówieniu i w SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 PZP dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
W zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
4) zdolności technicznej i zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby:
a) Wykonawca posiadał odpowiednie doświadczenie, przy czym Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej trzy zamówienia polegające na budowie lub przebudowie drogi klasy co najmniej lokalnej o długości nie mniejszej niż 1000mb,
b) Wykonawca dysponował odpowiednimi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, przy czym warunek Zamawiający uzna za spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje (będzie dysponował na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów) n/w osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w stosunku do Wykonawców zagranicznych równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.), tj.:
- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie,
oraz
- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie,
oraz
- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie,
oraz
- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych w ograniczonym zakresie,
oraz
- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie,
oraz
- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie,
oraz
- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie,
oraz
- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych w ograniczonym zakresie.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia uprawnień do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w poszczególnych specjalnościach.
Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Uwaga:
Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, w sposób i za pomocą dowodów określonych w Prawie zamówień publicznych, w Rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz Ogłoszeniu o zamówieniu i w SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-05 10:00

Po zmianie:
2023-01-10 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-05 10:15

Po zmianie:
2023-01-10 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-03

Po zmianie:
2023-02-08

Zobacz inne

Prawo