Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

04.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Stryków, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00007100/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Stryków

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
PRZEBUDOWA PARKINGÓW WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ W STRYKOWIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stryków

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057833

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 27

1.4.2.) Miejscowość: Stryków

1.4.3.) Kod pocztowy: 95-010

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.4.7.) Numer telefonu: 427198002

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: strykow@strykow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.strykow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00007100

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00514765

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-09 10:00

Po zmianie:
2023-01-11 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-09 11:00

Po zmianie:
2023-01-11 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-07

Po zmianie:
2023-02-09

Zobacz inne

Prawo