Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

04.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Radziejowice, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00007361/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Radziejowice

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej w m. Krze Duże na odcinku od ul. Alternatywy w m. Kamionka do drogi serwisowej przy S8

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radziejowice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148414

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kubickiego 10

1.4.2.) Miejscowość: Radziejowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 96-325

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@radziejowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://radziejowice.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00007361

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00007339

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.1. Postępowanie/część postępowania zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania/części postępowania

Przed zmianą:

Po zmianie:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2. Podstawa prawna unieważnienia postępowania

Przed zmianą:

Po zmianie:
art. 256 ustawy

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2.1. Przyczyna unieważnienia postępowania

Przed zmianą:

Po zmianie:
Działając na podstawie art. 255 ust. 6 oraz art 256 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu z omyłkowymi informacjami dotyczącymi adresu strony internetowej prowadzonego postępowania i wyboru platformy miniportal do obsługi zamówienia, w której z dniem 01.01.2023 roku nie ma możliwości wszczynania nowych postępowań. Dlatego Zamawiający unieważnia ogłoszenie ponieważ opublikowane ogłoszenie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą i stanowi okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione, zostanie ono powtórzone przy użyciu prawidłowej platformy e-Zamówienia.

Zobacz inne

Prawo