Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

04.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00008551/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

ZARZĄD TERENÓW PUBLICZNYCH

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Utrzymanie istniejącego oraz wykonywanie i utrzymanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na terenach będących w administrowaniu ZTP m.st. Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD TERENÓW PUBLICZNYCH

1.2.) Oddział zamawiającego: ZTP

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010496921

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Podwale 23

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-261

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bom@ztp.waw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztp.waw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00008551

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00508124

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-05 11:00

Po zmianie:
2023-01-12 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-05 12:00

Po zmianie:
2023-01-12 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-02

Po zmianie:
2023-02-10

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zmiana terminu składania ofert w związku z udzieleniem odpowiedz na pytania wykonawców

Zobacz inne

Prawo