Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

04.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Jakubowice Murowane, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00009058/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Wólka

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przewóz uczestników klubu seniora

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wólka

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020150

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Jakubowice Murowane 8

1.4.2.) Miejscowość: Jakubowice Murowane

1.4.3.) Kod pocztowy: 20-258

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.7.) Numer telefonu: 81 478 17 50

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@wolka.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wolka.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00009058

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00524043

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-09 10:00

Po zmianie:
2023-01-12 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-09 12:00

Po zmianie:
2023-01-12 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-07

Po zmianie:
2023-02-10

Zobacz inne

Prawo